• Funcosil FC Historic
 • Funcosil FC Historic
  • Funcosil FC Historic
  • Funcosil FC Historic

  Č. výrobku 061113

  Funcosil FC Historic

  Krémová impregnácia na báze silánu obmedzujúca kapilárnu absorpciu

  Varianta
  0611 | Funcosil FC Historic
  Balenie

  Informácie o výrobku

  Výzor Mliečny, biely, krémový
  Hustota (20 °C) Cca 0,825
  Bod vzplanutia > 61
  Aktívna látka Silán/Siloxán
  Obsah aktívnej látky, % hmotnostne Cca 20
  Nosný materiál Dearomatizované uhľovodíky / voda

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use outdoors
  • Ochrana pred nárazovým dažďom pamiatkovo chránených budov
  • Minerálné stavebné materiály ako omietky, tehly,a prírodný kameň
  • Zníženie kapilárnej absorpcie vody pri zachovaní zvyškovej kapilarity

  Vlastnosti

  • Zníženie w hodnoty
  • Otvorený difúzii vodných pár
  • Bez perlového efektu
  • Výborne preniká do hĺbky
  • Odolný proti UV-žiareniu
  • Odolný proti alkáliám
  • Minerálny náter na vodnej báze
  • Jednoduchá,presná aplikácia bez strát
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Podklad musí byť čistý, bez prachu a suchý

   • Prípravné práce

    Poškodenie podkladu, ako napr. praskliny, popraskané škáry, chybné napojenia, vzlínajúca a hygroskopická vlhkosť musia byť vopred odstránené.

    Čistenie sa musí vykonávať šetrne, napr. striekaním studenou alebo teplou vodou alebo čistením parou; v prípade odolných nečistôt použite techniku jemného tryskania alebo čistiace prostriedky Remmers (napr. Clean SL (0671), Clean FP (0666), Clean AC (0672), Combi WR (0675)).

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 10 °C max. 25 °C
   • By brush / By roller / Airless/airmix spraying
   • Impregnačný prostriedok nanášajte vhodným náterom do rkíža, alebo aplikujte striekacím zariadením airless

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Stavebné časti a látky, ktoré sa nemajú dostať do kontaktu s výrobkom, primerane ochrániť.

    Čerstvo ošetrené plochy chráňte pred nárazovým dažďom, vetrom, slnečným žiarením a pred kondenzáciou vody.

    Susediace plochy, ktoré nemajú byť prostriedkom napustené, možno očistiť do 1 hod. po aplikácii riedidlom V 101.

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • By brush / By roller / Airless/airmix spraying
   • Valček z jahňacej kože s dlhým vlasom, štetec.
    Airless - trysky: 40° uhol postreku, otvor 0,021 palca, max. tlak postreku 60 barov.

   • Pracovné nástroje musia byť suché a čisté.

    Po práci a pred dlhšou prestávkou nástroje vyšistite vodou

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 12 months
   • V uzatvorených originálnych obaloch v chlade, suchu a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 12 mesiacov.

    Otvorené balenia čo najrýchlejšie spracujte.

  • Spotreba
   • Total application/absorption rate 150 ml - 200 ml Total / m²
   • V závislosti od pórovitosti, na jednu vrstvu: cca 0,15 - 0,20 l/m²

   • Potreba impregnačného činidla sa musí zistiť na dostatočne veľkej skúšobnej ploche (1-2 m2)

  • Všeobecné upozornenia
   • Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne.

    Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy.

    Za prítomnosti škodlivých solí preveďte analýzu zasolenia.

    Vysoké koncentrácie solí môžu viesť k ťažkým škodám na materiáli, ktorým nemôže byť zabránené použitím impregnačného prostriedku.

    Podmienkou optimálnej funkcie je správna spotreba; tá je závislá vždy na porozite a vlhkosti podkladu.

    Skúška účinnosti:
    Nasiakavosť minerálnych stavebných materiálov môže byť testovaná pomocou pomocou Funcosil trubice podľa prof. Karstena ( Funcosil kufrík pre testovanie fasád, č. výrobku 4954).

    Vykonajte test účinnosti najskôr 6 týždňov po aplikácii.

    Na karbonátových prírodných kameňoch sa vyžaduje skúška účinnosti.

    Vždy vytvorte testovacie plochy!

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.