©

Ochrana dreva a sanácia dreva na potláčanie škodcov

Ochrana pred hmyzom a napadnutím škodcami

Napadnutie hmyzom a škodcami dokáže na krove alebo iných drevených dieloch dlhodobo a úplne zničiť štruktúru dreva. Keď zistíte, že drevo bolo napadnuté, treba konať čo najrýchlejšie.

Drevo obľubuje aj hmyz. Keď sa naň usadí hmyz a začne ho hrýzť, môže to mať zhubné následky. Škodcovia v dreve môžu destabilizovať celú budovu. Čím skôr rozoznáte napadnutie, tým lepšie. Ponúkame vám prehľad o najdôležitejších škodcoch dreva a ukážeme vám, ako pomocou produktovej palety Remmers môžete vykonať včasnú sanáciu.

Drevo a drevené materiály môžu zničiť aj drevokazné huby. Huby vytvoria na dreve a v dreve sieť jemných hubových vlákien (hýfy), ktoré sa vo svojej celistvosti označujú ako mycélium. Hniloba je najnebezpečnejšou formou škodlivých húb. Ničí štruktúru dreva.

Spevňovanie dreva/náhrada dreva

Ak drevené stavebné diely poškodené hmyzom alebo hubami nie je možné otesať a následne zosilniť, pevnosť napadnutých častí sa opäť dá zvýšiť ošetrením prostriedkami na spevnenie dreva PU-Holzverfestigung/Epoxi-Holzverfestigung.

Nato sa vyčistený povrch opakovane natiera prostriedkom až do nasýtenia. Aby sa dosiahlo spevnenie aj zničených častí hlbšie vnútri, je možné aplikovať preparát tlakovým vstrekovaním pomocou plastových injektorov.

Ak je na druhej strane potrebné obnoviť pôvodnú tlakuvzdornosť otesaných stavebných dielov (napr. pätkových častí stojanov, podpier), resp. obnoviť pôvodné rozmery (ako napríklad v oblasti pamiatkovej ochrany), odstránený drevený materiál je možné nahradiť
prostriedkami na náhradu drevenej hmoty Epoxi-Holzersatzmasse/PU-Holzersatzmasse. Na dosiahnutie lepšej priľnavosti je pri použití prostriedku na náhradu drevenej hmoty Epoxi-Holzersatzmasse nutné predbežné ošetrenie prostriedkom na spevnenie dreva Epoxi-Holzverfestigung. Následne sa môže vykonať prispôsobenie farby pomocou krycej farby od spoločnosti Remmers.

©

Určenie plochy dreva na krovoch

Výpočet plochy dreva

Podľa Ríšskeho vestníka ešte aj v súčasnosti platia pre výpočet plochy dreva na krovoch nasledujúce zásady výpočtu: rozvinutá plocha strešnej drevenej konštrukcie sa vypočíta z pôdorysnej plochy podkrovia (vonkajší rozmer muriva) vynásobenej koeficientom v závislosti od výšky klenby.

Výška klenby sa meria od podkrovia.
Výška klenby do 5 m = koeficient 3,3 (2,3)
Výška klenby do 7 m = koeficient 3,6 (2,6)
Výška klenby nad 7 m = koeficient 4,0 (3,0)

Ak sa nezapočíta drevená podlaha, od koeficientu je možné odčítať 1. Príslušné hodnoty sú uvedené v zátvorkách. Pri vybudovaných podkrovných podlažiach sa ako pôdorysná plocha berie do úvahy len podlaha. Pri viditeľných deliacich priečkach, drevených zapustených záklopoch sa vždy meria obojstranná vzhľadová plocha. Prípadné pomocné konštrukcie deliacich priečok zostanú nezohľadnené.

Príklad výpočtu
Vonkajší rozmer domu: 8 x 10 m = 80 m²
Výška klenby (meraná od podkrovia): do 5 m = 80 x koeficient 3,3 = 264 m²
rozvinutá plocha dreva. V tejto ploche je zohľadnených 80 m² podkrovia.

Ochrana zdravia a životného prostredia

Pokyny na spracovanie
Opatrenia na ochranu dreva na nosných drevených stavebných dieloch smú vykonávať len odborní pracovníci so skúsenosťami v oblasti ochrany dreva, pričom musia dodržiavať schválené ustanovenia. Informácie o požadovaných kvalifikáciách nájdete v technických podkladoch, resp. vo všeobecnom schválení používaného stavebného prostriedku na ochranu dreva.
Pri aplikácií prostriedku na ochranu dreva treba obzvlášť dodržiavať predpisy platné pre ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia (napr. nariadenie o nebezpečných materiáloch) podľa označenia na nádobe (najmä symbol nebezpečenstva, označenie nebezpečenstva, upozornenia na nebezpečenstvo a bezpečnostné odporúčania). Doplňujúce informácie o skupinách produktov na ochranu dreva, ako aj prevádzkové pokyny nájdete v informačnom systéme profesijných združení stavebného priemyslu (GISBAU) o nebezpečných materiáloch.

©

Osobná ochranná výbava
Zaobchádzanie s prostriedkami na ochranu dreva sa musí naplánovať a vykonávať tak, aby spracovateľovi nemohlo hroziť zdravotné riziko, ani poranenie tretích osôb alebo poškodenie životného prostredia. Všeobecné upozornenia týkajúce sa riadneho používania prostriedkov na ochranu dreva sú opísané v usmerneniach na ochranu od BAuA. Relevantné bezpečnostne údaje o prostriedkoch na ochranu dreva a o osobnej ochrannej výbave nájdete na etikete, v karte bezpečnostných údajov a technickom liste.

Ochrana životného prostredia
Prostriedky na ochranu dreva by ste mali skladovať v originálnych nádobách tak, aby nehrozilo žiadne riziko neúmyselného úniku. Musíte zabezpečiť, aby nepovolané osoby nemali prístup do skladu prostriedkov na ochranu dreva. Sklad musí zodpovedať príslušným zákonným predpisom (Nemeckým nariadeniam o zariadeniach na manipuláciu s látkami ohrozujúcimi vodu – VAwS, WasgefStAnIV, Zákonu o vodohospodárstve – WHG atď.). Všetky práce sa musia vykonávať tak,
aby žiadny prostriedok na ochranu dreva nemohol preniknúť do pôdy, podzemných ani povrchových vôd. Zvyšky prostriedkov na ochranu dreva, ktoré už nie je možné použiť, sa musia zlikvidovať ako špeciálny odpad. Pokyny týkajúce sa likvidácie nájdete v karte bezpečnostných údajov pod bodom 13. Úplne vyprázdnené nádoby odovzdajte na recykláciu.

Likvidačné prostriedky na ochranu & sanáciu dreva

Našlo sa 2 produktov
 

Náhľad

Č. výrobku 237901

Jednozložkový spevňovač dreva a izolátor škodlivín na báze polyuretánu

Č. výrobku 377784

Ochranný náter priečnych rezov na vodnej báze