©

Izolácia proti stúpajúcej vlhkosti

Krémová technológia: revolúcia v oblasti dodatočnej horizontálnej zábrany

V posledných desaťročiach sa etablovali a osvedčili injektážne procesy na dodatočné vytvorenie horizontálnej zábrany v murive. Ide o účinný, čistý a predovšetkým ekonomický proces. Najnovší vývoj v tejto oblasti predstavuje revolučná krémová technológia.

Krémová technológia Kiesol C ako riešenie problémov

Pri vývoji sa prišlo na to, že koncentrovaná krémová receptúra by mohla prekonať mnohé problémy tradičných dodatočných horizontálnych zábran.

Ako prvé padnú do oka výhody pri aplikácii. Pri krémovom materiále nemá zmysel injektáž pod tlakom, pretože konzistencia by tu neprinášala žiadne výhody, resp. by pri takejto aplikácii mohla dokonca skolabovať. Krémový materiál je teda predurčený na aplikáciu bez tlaku. Čo sa týka spracovania, táto konzistencia má výhodu, že materiál nevytečie z horizontálne vyvŕtaného otvoru. Náročné šikmé vŕtanie, pri ktorom sa vždy musí vŕtať cez kamene muriva, odpadá v prospech horizontálnych, teda najkratších možných vŕtaných otvorov, čo navyše pri priebežných ložných škárach umožňuje vŕtanie v škáre.

Minimálna náročnosť pri maximálnom výkone

Ak porovnáme vlastnosti v súčasnosti dostupných injektážnych metód s výrobou dodatočných izolácií prierezu, resp. s existujúcimi produktovými systémami, Kiesol C vykazuje značné výhody voči kvapalným produktovým systémom a aj voči iným krémovitým produktom na trhu.

 • Kiesol C je overený a certifikovaný skúškami WTA na beztlakovú injektáž do stupňa navlhnutia 95 %. Protokol o skúške je prístupný na internete.
 • Predbežné prieskumy, ktoré boli pri kvapalných injektážnych materiáloch doteraz potrebné na výber procesu, odpadajú, pretože Kiesol C sa môže použiť pri akomkoľvek stupni navlhnutia.
 • Vďaka úzkym horizontálnym vŕtaným otvorom sa minimalizuje náročnosť vŕtania a množstvo použitého materiálu rovnako ako časová náročnosť.
 • Vďaka úzkym vŕtaným otvorom už viac nie je nutné dodatočné vyplnenie suspenziou do otvorov.
 • Okrem jednoduchých ručných zariadení sú k dispozícii dva profesionálne stroje na spracovanie prostriedku Kiesol C, a to piestové čerpadlo EP 60 od spoločnosti Desoi a injektážne čerpadlo DCE-R od spoločnosti Dittmann.
Pre prevažnú časť dodatočných horizontálnych zábran je preto použitie prostriedku Kiesol C najúčinnejším procesom.

1. Vyvŕtanie otvorov

Otvory vyvŕtajte horizontálne v ložnej škáre vo vzdialenosti 12 cm a s priemerom 12 mm.

2. Vyčistenie vyvŕtaných otvorov

Vyfúkaním pomocou vzduchu bez obsahu oleja odstráňte z otvorov prach spôsobený vŕtaním.

3. Injektáž účinnej látky

Pomocou pištole na tesniace materiály a injektážnej trysky alebo príslušnej strojovej techniky zaveďte Kiesol C do vyvŕtaného otvoru.

4. Uzavretie vyvŕtaných otvorov

Po ukončení injektáže vyvŕtané otvory povrchovo uzavrite tesniacim tmelom.

5. Bočné opatrenia

Inštalujte vertikálny tesniaci pás v systéme Kiesol. (Minimálne 30 cm nad úroveň vŕtaných otvorov.)

©

Beztlaková injektáž do muriva

Pri beztlakovej injektáži do muriva sa musia určiť dôležité parametre pomocou analýzy stavu stavby, napr. stupeň navlhnutia (DFG) a voľný objem pórov. Zistené parametre rozhodujú o výbere optimálnej procesnej techniky, ako aj o správnom umiestnení radov vŕtaných otvorov.

Dlhodobým špecialistom na beztlakovú injektáž je Kiesol. Jednoduchú impregnáciu stenového komponentu prostriedkom Kiesol je možné použiť až do stupňa navlhnutia 80 %, ak je dostupný zostatkový objem pórov dostatočný. Nespočetné referenčné objekty, ako aj mnohé osvedčenia o skúškach a správy z prieskumov sú jednoznačným dôkazom o správnosti tejto voľby. Účinná látka produktu sa uloží v kapilárnych póroch stenového komponentu a zmenší ich. Okrem toho sa povrch stien pórov hydrofobizuje, tzn. stáva sa vodoodpudivým.

1. Základný náter

Kiesol (v pomere 1 : 1 s vodou) rovnomerne naneste na pripravený podklad. Silne savé podklady najprv navlhčite vodou.

2. Adhézny mostík

V rámci reakčného času prostriedku Kiesol širokým štetcom naneste stierku Sulfatex s funkciou adhézneho mostíka.

3. Vyrovnanie

Všetky nerovnosti hneď za čerstva vyrovnajte tmelom.

4. Vyvŕtanie otvorov

Po zaizolovaní oblasti injektáže vyvŕtajte do muriva otvory v rozostupe max. 12,5 cm, s priemerom 30 mm a sklonom max. 45°.

©

5. Vyčistenie vyvŕtaných otvorov

Vyfúkaním pomocou vzduchu bez obsahu oleja odstráňte z otvorov prach spôsobený vŕtaním.

6. Injektáž účinnej látky

Pomocou aplikátora so zásobníkom zaveďte Kiesol bez tlaku do vyvŕtaného otvoru. V prípade potreby nechajte penetráciu pôsobiť dlhšiu dobu.

7. Uzavretie vyvŕtaných otvorov

Po ukončení injektáže vyvŕtané otvory vyplňte suspenziou do otvorov Remmers.

8. Bočné opatrenia

Inštalujte vertikálny tesniaci pás v systéme Kiesol. (Minimálne 30 cm nad úroveň vŕtaných otvorov.)

©

Nízkotlaková injektáž do muriva

Pri tlaku cca 5 barov sa murivo pomocou systému packer viditeľne impregnuje. Výhodou procesu je, že je možné zaviesť väčšie množstvá účinnej látky rýchlo, kontrolovane a bezpečne. Pomocou viacstupňovej injektáže, ako aj s využitím procesu „mokré do mokrého“ je ešte možné voliteľne zvýšiť bezpečnosť.

Nízkotlaková metóda

Technika nízkotlakovej injektáže ponúka podstatnú výhodu kontrolovaného a rýchleho
nasiaknutia muriva a použiteľnosť aj pri vysokých stupňoch navlhnutia viac ako 80 %.

Metóda „mokré do mokrého“

Pri použití metódy „mokré do mokrého“ sa vyplnenie dutín a zavedenie injektážneho prostriedku do muriva vykonáva pomocou tých istých vyvŕtaných otvorov, teda bez časovo náročného dodatočného vŕtania.

Použitie prostriedku Kiesol

 • Injektáž do muriva proti kapilárne stúpajúcej vlhkosti beztlakovou metódou do stupňa navlhnutia 80 % a nízkotlakovou metódou do stupňa navlhnutia 95 %
 • Spevnenie podkladu a zvýšenie odolnosti voči chemikáliám pomocou silicifikácie

Použitie prostriedku Kiesol iK

 • Injektáž do muriva proti kapilárnej vlhkosti nízkotlakovou metódou do stupňa navlhnutia 95 % a beztlakovou metódou do stupňa navlhnutia 65 %
 • Metóda „mokré do mokrého“ (viacstupňová injektáž) v spojení so suspenziou do otvorov

Použitie suspenzie do otvorov

 • vystuženie dutého a uvoľneného muriva podľa technickej dokumentácie WTA 4-3-98/D
 • Vyplnenie škár, obzvlášť pri výmene tehál

Horizontálna izolácia pod murivo

Našlo sa 2 produktov
 

Náhľad

Č. výrobku 181001

Jednozložkový, spevňujúci mineralizačný koncentrát bez obsahu rozpúšťadiel

Č. výrobku 072755

Silanový krém na injektáž muriva proti vzlínajúcej vlhkosti