©

Izolácia novostavieb

DIN 18533 – nová norma pre izolácie stavebných dielov, ktoré sú v styku so zemou

Funkčnosť a trvácnosť izolácie stavby, ktorá je v styku so zemou, nezávisí len od samotného výberu správnych tesniacich produktov, ale aj od predpisového projektovania a realizácie izolačných prác. Pre oblasť izolácie stavby, ktorá je v styku so zemou, majú projektanti a spracovatelia na novostavbe od leta 2017 k dispozícii normu DIN 18533 ako základ pre projektovanie.

Vďaka novému členeniu národného normatívu pre izoláciu častí stavieb, ktoré sú v styku so zemou, boli do normy doplnené nielen druhy izolácie, ktoré sa osvedčili v praxi a neboli doteraz normatívne regulované, ale vytvorila sa aj nová prehľadná štruktúra.

Členenie:

1. časť: Požiadavky, zásady projektovania a realizácie

2. časť: Izolácia pomocou pásových izolačných materiálov

3. časť: Izolácia pomocou izolačných materiálov spracúvaných v tekutom stave

V 3. časti normy DIN 18533 sú stanovené požiadavky na izolačné materiály, ktoré sa spracúvajú v tekutom stave. K nim patria obzvlášť nasledovné:

 • plastom modifikované bitúmenové hrubé povrchové úpravy (PMBC),
 • minerálne tesniace kaly so schopnosťou premostenia trhlín (MDS).

Zásady výberu druhu izolácie

Funkčnosť a spoľahlivosť izolácie stavby je možné zaručiť, len ak zvolený druh izolácie vykazuje dostatočný odpor voči vonkajším vplyvom. V 1. časti normy sú najdôležitejšie účinky na izoláciu, ktorá je v styku so zemou, klasifikované na nasledujúce charakteristické príznaky.

Na izoláciu častí v styku so zemou môže pôsobiť voda vo forme kapilárnej vody, voda vyvíjajúca tlak alebo voda nevyvíjajúca tlak. Pre stanovenie aktuálnej triedy pôsobenia vody (Wx-E) sú smerodajné maximálna menovitá hladina vody, tvar terénu, ako aj druh pôdy. Na určenie priepustnosti druhu pôdy je spravidla potrebné zistenie koeficientu priepustnosti vody (hodnota k).

 • W1.1-E

  Pôdna vlhkosť/voda nevyvíjajúca tlak

  na základových doskách a stenách v styku so zemou

 • W1.2-E

  Pôdna vlhkosť/voda nevyvíjajúca tlak na základových doskách

  a stenách v styku so zemou, ktoré majú drenáž

 • W2.1-E

  Mierne pôsobenie vody tlakom,

  hĺbka ponoru < 3 m

 • W2.2-E

  Vysoké pôsobenie vody tlakom,

  hĺbka ponoru ≥ 3 m

 • W3-E

  Voda nevyvíjajúca tlak na

  stropných plochách zasypaných zemou

 • W4-E

  Striekajúca voda a pôdna vlhkosť na sokloch stien/

  kapilárna vlhkosť v stenách a pod stenami

Tvorba trhlín alebo zmeny šírky trhlín z podkladu nesmú spôsobovať poškodenie izolácie. Aby bolo splnené toto kritérium spoľahlivosti, norma v závislosti od typických podkladov izolácie definuje štyri rôzne triedy trhlín (Rx-E). Výber izolačnej látky sa musí uskutočniť v závislosti od tried trhlín zistených pre daný objekt. Izolačná látka musí mať preukázanú priradenú triedu premosťovania trhlín.

Podľa daného využívania priestorov v styku so zemou sa kladú požiadavky na klímu v miestnosti, resp. vzduch v miestnosti. Prostredníctvom tried využívania priestoru je definovaný druh izolácie, resp. prípustná izolačná látka.

©

Izolačné produkty Remmers udávajú smer!

Zavedením novej normy DIN 18533 bolo normatívne podchytené množstvo roky odporúčaných izolačných systémov Remmers. Vďaka tomu je možné používať napríklad polymérom modifikované bitúmenové izolačné povlaky ako Remmers PBD 2K a Bit K2 proti vode pôsobiacej tlakom už aj ako izoláciu stavieb, ktorá prichádza do styku so zemou. Doteraz to bolo možné len mimo normy a len s príslušnou špeciálnou dohodou. Značne rozšírené boli aj oblasti aplikácie minerálnych izolačných stierok preklenujúcich trhliny (MDS). Remmers MB 2K spĺňa zásady skúšok pre MDS na preklenutie trhlín a dokáže tak v zmysle normy pokryť nielen triedu pôsobenia vody W4-E pre oblasť soklov, ale môže sa aplikovať na betónové stavebné diely aj bez špeciálnej dohody ako izolácia proti pôdnej vlhkosti a vode nepôsobiacej tlakom.

Vďaka rozsiahlemu spektru vlastností je prostriedok Remmers MB 2K okrem toho aj v oblasti aplikácie nad rámec normy triedou sám osebe.

Zavedením novej triedy pôsobenia vody W4-E sú definované jasné podmienky aj pre produkty na izoláciu prierezu v stenách a pod stenami v styku so zemou. Takto je napríklad požadované, aby zvolený druh izolácie bez poškodenia znášal vertikálne pôsobiace zaťaženie a aby vykazoval dostatočnú pevnosť v strihu voči horizontálne pôsobiacim zaťaženiam. Obe požiadavky je podľa normy DIN 18533 možné splniť pomocou minerálnych tesniacich kalov premosťujúcich trhliny.

Rýchle a ľahké spracovanie, vysoká bezpečnosť pri krátkych čakacích dobách sú najdôležitejšími aspektmi, ktoré musí spĺňať moderný izolačný systém. Želaním mnohých spracovateľov je realizovať izolačné práce v jeden deň a už na druhý deň môcť pokračovať v prácach. Izolačné systémy Remmers presne spĺňajú tieto požiadavky.

Utesnenie soklov sa zvyčajne vykonáva minerálnymi tesniacimi kalmi. Tie však majú jednu rozhodujúcu nevýhodu, priľnú výlučne na minerálne podklady. To znamená, že pri novostavbe sa musia naniesť pred bitúmenovou izoláciou, ktorá je v styku so zemou. V prípade nového prostriedku MB 2K je to inak. Združuje vlastnosti minerálnych tesniacich kalov premosťujúcich trhliny a plastom modifikovaných hrubých bitúmenových povrchových úprav v jednom produkte.

Izolačné systémy pre novostavby

Našlo sa 21 produktov
 

Náhľad

Č. výrobku 181001

Jednozložkový, spevňujúci mineralizačný koncentrát bez obsahu rozpúšťadiel

Č. výrobku 300801

Špeciálna penetrácia

Č. výrobku 301408

Hydroizolačná multifunkčná stierka Kombinuje vlastnosti flexibilných, trhlín prekrývajúcich, minerálnych stierok MDS a bitúmenovej hrubovrstvovej izolácie PMBC.

Č. výrobku 507101

Vysokokvalitná, prémiová tesniaca páska na báze kaučuku NBR potiahnutá rúnom

Č. výrobku 500301

Samolepiaca butylová tesniaca páska potiahnutá rúnom

Č. výrobku 082301

Vysoko odolný trojvrstvový ochranný pás so separačnou funkciou

Č. výrobku 043025

Minerálna hydroizolačná stierka s vysokou odolnosťou voči síranom

Č. výrobku 040525

Tuhá minerálna tesniaca stierka pre novostavby

Č. výrobku 044515

Pružná tesniaca malta 1K

Č. výrobku 042925

Rýchlo tuhnúca náterová a stierkovateľná izolačná malta s vysokou odolnosťou voči síranom

Č. výrobku 042625

Tesniaca malta s vysokou odolnosťou proti síranom

Č. výrobku 042325

Rýchlo tuhnúca hydroizolačná stierka

Nová norma DIN 18533

Ďalšie informácie o novom rade noriem nájdete v našej brožúre.