©

Pokyny na spracovanie PUR lakov

2-zložkové PUR laky sú správnou voľbou pre mnohé aplikácie

Všeobecné pokyny na spracovanie

2-zložkové PUR laky môžu byť správnou voľbou pre mnohé použitia, ak sa dodržia nasledujúce body:

  • Bezpodmienečne sa musí dodržať zmiešavací pomer a doba spracovateľnosti zmesí PUR lakov. Prekročenie doby spracovateľnosti v kvapalnom stave zmesi laku nemusí byť nutne zjavné vo forme želatinácie a nárastu viskozity. Nevhodné parametre vlhkosti vzduchu a teplôt majú negatívny vplyv na dobu spracovateľnosti zmesi a stvrdnutie vrstvy laku.
  • Pri PUR lakoch Remmers je zmiešavací pomer uvedený v objemových dieloch, preto odporúčame použitie 2-zložkovej súpravy miešacích misiek (výr. č. 4270 – 4273).
  • Pre dobrú odolnosť a rovnomerný vzhľad lakovaných plôch je dôležité dôkladné zmiešanie oboch zložiek pred ich spracovaním. Môže sa to zaručiť použitím patentovaného disperzéra Remmers (výr. č. 474701/474702).
  • Nádoby udržiavajte vždy dobre uzatvorené. PUR tužidlá reagujú s vlhkosťou vzduchu.
  • PUR laky Remmers by sa mali miešať iba s odporúčanými riedidlami. Pri použití znečistených riedidiel PUR tužidlo nedokáže dostatočne zosieťovať lakový film.
  • Voda a Umnetzer UN-894, napr. ako zvyšky čistiaceho prostriedku v striekacích prístrojoch sa nesmú dostať do styku s PUR lakmi. Striekacie prístroje sa musia čistiť umývacím riedidlom WV-891.
  • Bielené drevá by pred lakovaním mali schnúť minimálne 48 hodín. Na týchto plochách sa smú používať iba PUR lakové systémy Remmers, ktoré sa spracovávajú s tužidlom PUR H-280.
  • PUR laky sú vo vytvrdnutom stave nereverzibilné, nedajú sa narušiť krátkodobým pôsobením vlastného rozpúšťadla. Časové rozpätie, v ktorom sa lak smie prelakovať bez priebežného prebrúsenia, sa riadi podľa údajov o dobe schnutia v príslušnom technickom liste. Po prekročení doby schnutia by sa PUR laky mali vždy čerstvo prebrúsiť a zbaviť prachu.
  • Minimálna teplota počas fázy schnutia a vytvrdzovania je približne 18 °C po dobu minimálne 48 hodín, aby sa dosiahlo optimálne zosieťovanie a nízke zvyškové emisie. Dôležité je to predovšetkým pri viac sieťujúcich PUR lakovacích systémoch so zmiešavacím pomerom 5 : 1, 4 : 1 atď.
  • Zásadne by sa malo zvážiť použitie lakovacieho systému s menšími podielmi rozpúšťadiel ako napr. lakov Aqua Remmers. Platí to predovšetkým pre stavebné diely, ktoré podliehajú smernici Decopaint (nariadenie na obmedzenie emisií prchavých organických zlúčenín – ChemVOCFarbV).