©

Odborné fórum na tému sanácie plesní

Pleseň v obytných priestoroch existuje tak dlho, ako existuje bytová výstavba. Prakticky všade sa nachádzajúce huby spôsobujúce pleseň môžu pri vlhkosti na omietke, dreve alebo tapetách vyklíčiť a spôsobiť pleseň. Kritické je to vtedy, keď napadnutie hubami spôsobujúcimi pleseň značne znižuje kvalitu bývania. V najhoršom prípade môže byť dôsledkom neobývateľnosť a výpadok nájmu.

1. časť odborného fóra na tému sanácie plesní dáva do popredia diskusie stavebno-fyzikálne možnosti boja proti plesniam. Profesionáli vykonávajúci sanáciu, projektanti a pracovníci bytového hospodárstva tu získajú cenné informácie o súvislostiach stavebnej fyziky, správania používateľov a rastu plesní.Tieto úvahy sa ďalej rozšíria o interpretáciu zásadných mikrobiologických, zdravotníckych a právnych aspektov. Príklad projektovania a realizácie opravy škôd spôsobených plesňami navyše poskytne množstvo praktických stavebných tipov.

2. časť sa podrobne zaoberá aktuálnymi platnými predpismi a nariadeniami, ktoré sa musia dodržiavať v oblasti sanácie plesní. Okrem toho sa zaoberá otázkami zaobchádzania s hubami spôsobujúcimi pleseň z pohľadu majiteľov prevádzok vykonávajúcich sanáciu, ako aj vlastníkov, obyvateľov a používateľov napadnutých priestorov. Absolvovanie oboch častí vás oprávňuje na účasť na skúške, po ktorej zvládnutí získate odbornosť (TÜV) – 3. časť radu seminárov.

Stavebno-fyzikálne možnosti

Oprava budov pri napadnutí plesňou

 • Typické príčiny rastu húb spôsobujúcich pleseň
 • Zdroje vlhkosti
 • Definícia podmienok pre rast, príjem vody v kvapalnej a plynnej forme
 • Význam hodnoty pH
 • Absolútna a relatívna vlhkosť vzduchu
 • Význam hodnoty aktivity vody a jej výpočet
 • Tepelné mostíky
 • Fyzikálne a chemické základy boja proti plesniam
 • Mikrobiologické aspekty, baktérie, riasy, huby
 • Rozdelenie na triedy ohrozenia
 • Zdravotnícke aspekty
 • Správne správanie pri používaní: vykurovanie a vetranie, zariaďovanie a vybavenie nábytkom
 • Plánovanie opráv
 • Odstraňovanie plesní, ohrev stien
 • Biocídne ošetrovanie
 • Stavebno-fyzikálne opravy
 • Používanie kapilárne aktívnej vnútornej izolácie vo forme omietky alebo dosiek
 • Používanie povrchových úprav bez obsahu biocídov (nanotechnológia)
 • Nápravné opatrenia
 • Výpočty difúzie, meracia technika, trvalá udržateľnosť

Huby spôsobujúce plesne v interiéri

 • Typické príčiny rastu húb spôsobujúcich pleseň
 • Sanácia plesní podľa smerníc úradov verejného zdravotníctva spolkových krajín, spolkových úradov pre ochranu životného prostredia, profesijného združenia pre výstavbu
 • Zdroje vlhkosti
 • Odporúčané postupy profesijného združenia pre výstavbu
 • Nariadenie o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami v oblasti sanácie plesní

Odborná skúška (TÜV)