Hrazdená konštrukcia

Obmedzene pohyblivé stavebné diely ako povrchy hrazdenej konštrukcie alebo stenové komponenty s nehomogénnymi prierezmi

Obmedzene pohyblivé stavebné diely ako povrchy hrazdenej konštrukcie alebo stenové komponenty s nehomogénnymi prierezmi si obzvlášť vyžadujú dobromyseľné systémy z dôvodu materiálom podmienených rozdielnych stavebno-fyzikálnych vlastností. Pri hrazdených konštrukciách v zásade hrozí nebezpečenstvo nadmernej izolácie a z nej vyplývajúceho obmedzenia schnutia kompletného stavebného dielu. Osobitné odporúčania nájdete aj vo vestníku WTA E 8 5 00 D.

Pri vzhľadovej hrazdenej konštrukcii je vždy nutné počítať s trhlinami medzi výplňou a drevom. Tieto trhliny môžu pri dopade dažďa na fasádu viesť k vysokému príjmu vody, obzvlášť na stranách budovy, ktoré sú vystavované náporovému dažďu. Množstvo prijatej vody sa môže niekoľkonásobne zvýšiť v dôsledku množstva kondenzovanej vody vznikajúcej v dôsledku kapilárne aktívnej vnútornej izolácie. Táto voda sa musí dať opäť vysušiť, na čo je nutná primeraná prijatá energia.

Ak je hrazdená konštrukcia zaizolovaná pomocou iQ-Therm, potrebná energia sa z dôvodu výkonnosti iQ-Therm tak výrazne zníži, že schnutie už nie je možné zabezpečiť. Z tohto dôvodu je v príslušnom vestníku WTA uvedené: „Dodatočná vnútorná izolácia by nemala prekročiť hodnotu delta Ri = 0,8 m²K/W.“ V prepočte to znamená, že hrúbka izolačnej vrstvy dmax nemôže byť väčšia ako lambda x 0,8.

V prípade iQ-Therm to znamená:
0,031 W/(mK) x 0,8 m²K/W = 0,0248 m = 24,8 mm.

Ideálny systém na energetickú sanáciu vzhľadovej hrazdenej konštrukcie je iQ-Therm 30.

  • Vlhkosť zvonka vôbec nemôže preniknúť do opláštených hrazdených konštrukcií alebo do nich môže preniknúť len vo veľmi malom množstve, takže sa tu môže použiť systém iQ-Therm.
  • Hodnoty U požadované nemeckým nariadením o úspore energie (EnEV) sú pri stavbách s hrazdenou konštrukciou podstatne nižšie ako pri iných typoch fasád.

„Ak pri obvodových stenách so vzhľadovou hrazdenou konštrukciou, ktoré sa priraďujú k skupine zaťaženia náporovým dažďom podľa DIN 4108-3:2001-06 a nachádzajú sa v obzvlášť chránených polohách, realizujú opatrenia podľa písmena a, c alebo d, považujú sa požiadavky podľa vety 1 za splnené, ak koeficient prestupu tepla vznikajúcej nadstavby steny neprekročí 0,84 W/(m²•K)“.

Hrázdenie

Našlo sa 1 produktov
 

Náhľad

Č. výrobku 022820

Omietka regulujúca klímu