©

Spevnenie kameňa

Cielené zúženie pre minerálne podklady

Zvetrávanie minerálneho stavebného materiálu ide vždy ruka v ruke s oslabením štruktúry. Toto oslabenie je spravidla vyvolané rozšírením pôvodnej štruktúry pórov a len zriedka skutočnou stratou spojiva. Ústrednou úlohou spevňovacieho opatrenia je cielené vyplnenie pórovitého priestoru, ktorý vznikol zvetrávaním. To sa vykonáva doplnením dodatočného spojiva, ktoré je identické s prírodným spojivom.

Pri „novom“ materiáli, napr. čerstvej lomovej kamenine, je pevnostný profil spravidla homogénny, preto sú pevnosť a elasticita na povrchu stavebného materiálu rovnaké ako na ktoromkoľvek inom mieste v priereze. Tento stav, ktorý sa zvetrávaním stratí, sa má obnoviť spevnením bez toho, aby sa okrem pevnosti a elasticity ovplyvnili ďalšie charakteristické parametre stavebného materiálu.

Také rozmanité, ako sú stavebné materiály na fasády – počínajúc rôznymi variáciami prírodného kameňa cez tehly a omietku až po betón – a rôzne poveternostné vplyvy, sú rozmanité aj možné profily zvetrávania. Tu je jasné, že na docielenie vyvážených pevnostných profilov sú nutné rôzne typy spevňovačov.

Spoločnosť Remmers primerane tomu ponúka typy spevňovačov, ktoré sa rozlišujú na základe nasledujúcich kritérií:

  • „obsah spojiva“ – takzvaná miera odlučovania gélu,
  • štruktúra gélu – bez alebo s elastifikujúcimi štrukturálnymi podielmi,
  • spôsob naviazania na podklad.

Samotný ester kyseliny kremičitej je kvapalina, môže sa teda vnášať do pórovitej štruktúry v zásade bez pridania rozpúšťadiel. Vďaka rôznym pomerom zmiešavania veľkých a malých molekúl je možné cielene upravovať vlastnosti spevňovača, obzvlášť mieru odlučovania gélu, tzn. množstvo kremičitého gélu vznikajúceho v pórovitej štruktúre. Okrem miery odlučovania gélu sa pomocou zmien druhu a množstva katalyzátora a použitím rozpúšťadiel dosiahnu ďalšie variácie ohľadne penetračného správania, rýchlosti reakcie atď.

Cielenou kombináciou a variáciou týchto parametrov vzniká paleta spevňovačov kameňa, ktorá ponúka rozsiahle možnosti výberu, a tým aj prispôsobenia na podklad, ktorý sa má konsolidovať.

Všetky spevňovače kameňa na báze esterov kyseliny kremičitej majú rozhodujúcu charakteristickú vlastnosť, ktorou vynikajú nad iné spevňovače: vznikajúci spevňujúci kremičitý gél má vlastnú pórovitosť. Táto takzvaná sekundárna pórovitosť sa stará o zachovanie kapilarity a priepustnosti vodnej pary spevňovaného materiálu.

Spevnenie

Našlo sa 3 produktov
 

Náhľad

Č. výrobku 071905

Spevňovač kameňa na báze organokremičitých látok (KSE) s nízkou mierou usadzovania gélu (10 %), ktorý zamedzuje nadmernému spevňovaniu a umožňuje dosiahnuť rovnomerný pevnostný profil.

Č. výrobku 072005

Bezrozpúšťadlový spevňovač kameňa na báze organokremičitých látok (KSE)

Č. výrobku 065405

Bezrozpúšťadlový spevňovač kameňa pre vápenec na organokřemčitanovej báze (KSE) so špeciálnymi adhezívami