©

Dopĺňanie kameňa

Oprava poškodených tehál v stene namiesto výmeny

Systém reštauračných mált od spoločnosti Remmers bol vyvinutý špeciálne na dopĺňanie minerálnych stavebných materiálov, resp. na ich náhradu. Prečo by sa teda poškodené tehly mali vymeniť?

V rámci konzervačných a reštauračných opatrení na stavebných dieloch z prírodného kameňa majú malty na doplnenie kameňa na minerálnej, príp. plastom modifikovanej báze aj v súčasnosti veľmi veľkú hodnotu. Tá spočíva v celom rade výhod, ktorými disponujú tieto systémy oproti iným variantom spojív pre malty na dopĺňanie kameňa. Uvádzame niektoré z nich:

  • dobrá schopnosť prispôsobenia celého radu technických, predovšetkým fyzikálno-mechanických vlastností,
  • dobrá schopnosť vizuálneho prispôsobenia,
  • bezpečné, absolútne jednoduché spracovanie, ako aj
  • veľmi dobrý pomer ceny a výkonu.

Systém reštauračných mált od spoločnosti Remmers bol vyvinutý špeciálne na dopĺňanie minerálnych stavebných materiálov, resp. na ich náhradu. Keďže stavebný materiál „prírodný kameň“ sa vo svojom zložení (štruktúra, pórovitý priestor, farebnosť, zrnitosť atď.) odlišuje a zmyslom dlhodobo trvácneho opatrenia je odladenie náhradnej malty kameňa na daný podklad, spoločnosť Remmers ponúka širokú paletu možností prispôsobenia.

Pritom sledujeme dva hlavné ciele:

Spoločnosť Remmers na jednej strane ponúka rozsiahly systém štandardných produktov, ktorý svojimi variáciami dokáže vyhovieť veľkému množstvu prípadov použitia. Jeho štruktúrované zloženie umožňuje spracovateľom a projektantom zvolenie optimálne prispôsobenej malty na dopĺňanie kameňa pre štandardné prípady.

Na druhej strane je možné vyvinúť a poskytnúť špeciálne produkty pre špeciálne aplikácie. Nato je väčšinou potrebné poznať nielen vlastnosti horniny, ale aj relevantné mechanizmy poškodenia, ktoré viedli k strate originálnej substancie.

Ak boli zistené mechanizmy poškodenia, spoločnosť Remmers ponúka spoluprácu s angažovanými odborníkmi. Ak by ešte neboli vykonané príslušné prírodovedecké prieskumy, môže ich vykonať a interpretovať oddelenie odborného plánovania spoločnosti Remmers, ktoré tvorí tím špecialistov z najrozmanitejších vedných odborov.

Spoločnosť Remmers tak môže poskytnúť adekvátne reštauračné malty takmer pre všetky najrozmanitejšie požiadavky, ktoré kladie široký záber minerálnych podkladov z hľadiska vizuálnej stránky, chemických a fyzikálno-mechanických vlastností.

Spracovanie

Uhlové vysekávanie poškodených a chýbajúcich miest zodpovedá tradičnému postupu pri dopĺňaní minerálnych podkladov s „klasickou“ reštauračnou maltou. Na túto desaťročiami overenú aplikáciu spoločnosť Remmers ponúka osvedčené reštauračné malty.

Požiadavka na vhodné materiály na dopĺňanie so zachovaním hmoty v maximálnej miere pochádzajúca z oblasti kamenného sochárstva, ktorá je mnoho rokov vo svojej originálnej podstate zakotvená v povedomí ako umelecké dielo, sa rozšírila aj na fasádu. Aj tu prirodzene platí požiadavka, že tieto reštauračné malty sa svojou farebnosťou, štruktúrou a fyzikálno-mechanickými vlastnosťami musia prispôsobiť príslušnému kameňu.

V narastajúcej miere si starostlivosť o pamiatky vyžaduje takmer nulové použitie reštauračných mált aj na fasáde. Spoločnosť Remmers na tento účel ponúka produkt vo forme RM pro, pomocou ktorého je možné použiť túto techniku spracovania bez upustenia od množstva vyššie spomenutých a v nasledujúcom texte uvedených individuálnych prispôsobení.

Uspokojivé farebné prispôsobenie sa spravidla dá realizovať pigmentovaním na strane výroby. Na tento účel sa môže uviesť farebný odtieň z rozsiahlej kolekcie farebných odtieňov alebo podobne štandardizovaného vzorkovníka (napr. RAL), alebo k nám môžete individuálnou cestou zaslať vzorku, na ktorej je označený požadovaný farebný odtieň.

Pre trvácnosť opatrenia na doplnenie kameňa majú veľký význam parametre pevnosti ako pevnosť v tlaku a modul pružnosti. Podobným spôsobom ako škárovacie a vyškárovacie malty majú aj malty na dopĺňanie kameňa funkciu „najslabšieho“ článku v murive. Na jednej strane majú prevziať určitý druh „funkcie medzistavcových platničiek“, aby voči kameňu mohli vo zvýšenej miere prijímať, príp. odbúravať pnutia. Na druhej strane by „neskôr“ pridaný materiál mal vždy zaujať slabšiu pozíciu, aby v spojení s originálnym materiálom mohol fungovať ako vrstva podliehajúca opotrebovaniu.

Tento posledný uvedený bod však nesmie viesť k tomu, aby sa trvanlivosť malty nížila na mieru neakceptovateľnú pre stavebníka. Jednou z hlavných úloh pri vývoji reštauračných mált je tak nájsť optimálnu rovnováhu medzi „najslabším článkom“ a trvácnosťou.

Spoločnosť Remmers ponúka reštauračné malty štandardne v 2 úrovniach pevnosti, aby pri každom dopĺňaní kameňa došlo k čo najväčšiemu priblíženiu sa optimálnemu stavu:

„mäkká“ M5 (4 až 8 N/mm², podľa zrnitosti),

„normálna“ M10 (10 až 13 N/mm², podľa zrnitosti).

Zrnitosť malty na dopĺňanie kameňa má rozhodujúci vplyv na štruktúru, a tým aj na drsnosť a lesk hotového doplneného kameňa. Preto sa v systéme reštauračných mált spoločnosti Remmers na dopĺňanie kameňa, ktoré čo najpresnejšie zodpovedá požiadavkám, štandardne nachádzajú tri rozsahy zrnitosti:

„jemná“, < 0,2 mm;

„stredná“, < 0,5 mm;

„hrubá“, < 2,0 mm.

Doplnenie kameňov

Našlo sa 2 produktov
 

Náhľad

Č. výrobku 064305

Minerálna malta na doplnenie kameňa pre výplň hlbokých poškodení

Č. výrobku 063810

Minerálna malta na doplnenie kameňa pre výplň hlbokých poškodení