• Historic Fugenmörtel

  Č. výrobku 057325

  FM Historic

  Škárovacia malta s receptúrou prispôsobenou konkrétnemu objektu

  LANG_VARIANTE
  0573 | FM Historic
  Balenie

  Informácie o výrobku

  Pevnosť v tlaku Špecifiká pre konkrétny objekt
  Dynamický modul pružnosti V závislosti od pevnosti v tlaku
  Hustota malty po stuhnutí Špecifiká pre konkrétnu receptúru

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use indoors and outdoors
  • Oprava škár v historickom murive

  Vlastnosti

  • Zhotovené podľa pôvodného stavu v súlade s požiadavkami pamiatkovej starostlivosti
  • Zodpovedajúce spojivo
  • Zodpovedajúce krivka zrnitosti
  • Hydrofóbne nastaviteľný
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Podklad musí byť čistý, pevný a bezprašný.

   • Prípravné práce

    Podklad predvlhčiť do matne vlhka.

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 5 °C max. 30 °C
   • Joints
   • Doporučujeme pri škárovaní pracovať pokiaľ sa dá v dvoch vrstvách a škárovaciu maltu zatlačiť tak, aby lícovala. Povrch zotrite, ale príliš neuhladzujte

    Po aplikácii spracujte nástrojom pre profilovanie (napr.časti hadice)

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Miešajte iba také množstvo malty, ktoré sa dá spracovať do 2 hodín.

    Nikdy nerieďte tuhnúcu maltu vodou ani nemiešať s čerstvou maltou.

    Čerstvé povrchy chrániť pred vyschnutím, mrazom a dažďom min. 4 dni.

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • Joints
   • Miešadlo, murárska lyžica, profilovacia šablóna (napr. kus hadice)

    Náradie čistiť v čerstvom stave vodou.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Protect form moisture
   • Shelf-life 6 months
   • Uschovávajte v suchu, v zatvorených obaloch po dobu približne 12 mesiacov

  • Spotreba
   • Depending on the application / m²
   • Špecifiká pre konkrétny objekt a receptúru

  • Všeobecné upozornenia
   • Farebný odtieň dosiahnutý po vyschnutí a vytvrdnutí je závislý na podmienkach okolia a metóde spracovania. Preto začerstva uhladená plocha vyzerá svetlejšia, než hrubá alebo neskôr uhladená plocha. Rôzne zrnitosti rovnakého materiálu môžu viesť k odchýlke v odtieni. Podklady, ktoré sú zvlhčované zozadu, môžu viesť k zmene farebného odtieňa.

    Zámesová voda musí mať kvalitu pitnej vody.

    Môže obsahovať stopy pyritu ( sulfidu železitého)

    Nepoužívať na podklady s obsahom sádry!

    Nízky obsah chrómanov podľa smernice 2003/53/ES.

    Údaje o produkte boli stanovené v laboratórnych podmienkach pri 20°C a 65% relatívnej vlhkosti.

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.