Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Remmers s.r.o.

V zmysle zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Spoločnosť Remmers s.r.o., IČO 52001555 so sídlom Kynceľová 1011, 974 01 Kynceľová, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, vložka číslo 39537/S je spoločnosť, ktorej predmetom podnikania je predovšetkým predaj materiálov stavebnej chémie.

1.2. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa riadne oboznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasí. Naše VOP sú dostupné na stránke www.remmers.sk .

2. DEFINÍCIA ZÁKLADNÝCH POJMOV

2.1. Predávajúci: Predávajúcim je spoločnosť Remmers s.r.o., so sídlom v Kynceľovej 1011,

974 01 Kynceľová, IČO 52001555.

2.2. Kupujúci: Fyzická, alebo právnická osoba, ktorá s predávajúcim uzatvára Kúpnu zmluvu.

2.3. Kúpna zmluva: Zmluva, ktorú s kupujúcim uzatvára predávajúci, a ktorej predmetom je prevod vlastníckeho práva k tovaru a jeho odovzdanie predávajúcemu a prevzatie a zaplatenie kúpnej ceny kupujúcim. Pod kúpnou zmluvou sa rozumie aj nepomenovaná zmluva v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, resp. § 51 Občianskeho zákonníka, ktorá v prevažnej miere spĺňa znaky kúpnej zmluvy a sú v nej určené najmä predmet a cena.

2.4. Tovar: Sortiment predávajúceho, ktorý je predmetom predaja podľa kúpnej zmluvy.

2.5. Kúpna cena: Dohodnutá cena medzi predávajúcim a kupujúcim ako odmena za tovar, alebo cena uvedená v aktuálnej cenovej ponuke predávajúceho, ktorá vychádza z aktuálnych cenníkov predávajúceho, platných vždy pre príslušné obdobie.

2.6. Objednávka: Právny úkon, ktorým kupujúci záväzne požaduje od predávajúceho odpredanie tovaru, a ktorý má všetky náležitosti bližšie špecifikované ďalej v týchto VOP.

2.7. Obchodný zákonník: Zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2.8. VOP: Tieto Všeobecné obchodné podmienky predávajúceho.

2.9. Zmluvné strany: Predávajúci a kupujúci, prípadne aj jednotlivo ako zmluvná strana.

2.10. GDPR: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady ( EU ) 216/679, o ochrane fyzických osôb v

súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/466/ES ( všeobecné nariadenia o ochrane osobných údajov).

3. POSTUP UZATVORENIA KÚPNEJ ZMLUVY

3.1. Predávajúci uzatvára s kupujúcim kúpnu zmluvu výlučne prostredníctvom objednávky kupujúceho, a to ako zmluvu o dlhodobom predaji tovaru, alebo jednorazovú Kúpnu zmluvu. Objednávku je možné robiť jedine písomnou formou prostredníctvom elektronickej pošty na adrese : objednavky@remmers.sk

3.2. Objednávka je záväzná, musí byť čitateľná, dostatočne konkrétna a musí obsahovať: obchodné meno kupujúceho, IČO kupujúceho, fakturačnú adresu, adresu dodania ak nie je zhodná s fakturačnou adresou, kontaktnú osobu vrátane komunikačných spojení (email, telefónne číslo), číslo objednávky, druh tovaru, množstvo tovaru, požadovaný termín dodania, dátum a podpis kupujúceho. Tovar možno dodať výhradne v rámci územia Slovenskej republiky.

3.3. V prípade neúplnej, nezrozumiteľnej alebo nesprávne vyplnenej objednávky, je kupujúci povinný sám alebo na žiadosť predávajúceho odstrániť chyby bezodkladne, a to písomne predávajúcemu spôsobom zhodným s bodmi 3.1 a 3.2 tohto článku.

3.4. Objednávku je možné zrušiť, pokiaľ žiadosť o jej zrušenie kupujúci doručí predávajúcemu pred doručením potvrdenia objednávky kupujúcemu predávajúcim alebo najneskôr súčasne s ňou.

3.5. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu od doručenia objednávky najneskôr však do 5 pracovných dní objednávku potvrdiť, alebo odmietnuť. Pokiaľ nebude v uvedenej lehote objednávka zo strany predávajúceho potvrdená, znamená to, že bola odmietnutá.

3.6. Pokiaľ predávajúci z akéhokoľvek dôvodu nebude schopný objednávke úplne vyhovieť, oznámi túto skutočnosť kupujúcemu v lehote uvedenej v bode 3.5. tohto článku a navrhne mu nové riešenie. Prijatím navrhnutého riešenia zo strany kupujúceho sa kúpna zmluva považuje za uzatvorenú v novej pozmenenej podobe. V prípade, že kupujúci nesúhlasí s obsahom potvrdenia objednávky, musí uvedenú skutočnosť oznámiť písomne predávajúcemu a to najneskôr v nasledujúci pracovný deň po doručení potvrdenia objednávky kupujúcemu. Týmto je potvrdenie objednávky považované za neplatné v plnom rozsahu.

3.7 Kúpna zmluva je uzatvorená dňom, kedy bola objednávka kupujúceho písomne potvrdená predávajúcim, a to elektronickou poštou.

3.8. Postup uzatvárania kúpnej zmluvy sa riadi najmä ustanoveniami § 409 až § 470 Obchodného zákonníka.

4. DODACIE PODMIENKY

4.1. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak, je miesto dodania (odber) tovaru sklad predávajúceho na adrese jeho sídla.

4.2. Podkladom na vydanie objednaného tovaru zo skladu predávajúceho je dodací list, ktorý je kupujúci povinný podpísať v prípade osobného odberu tovaru zo skladu predávajúceho. V prípade, že tovar doručuje dopravca, podpisuje dodací list dopravca a kupujúci ho podpisuje v okamihu preberania tovaru od dopravcu. Pokiaľ dopravcu zabezpečuje kupujúci, je povinný takto podpísaný dodací list po prebratí tovaru okamžite poslať predávajúcemu.

4.3. V prípade, že kupujúci alebo dopravca odmietne bez oprávneného dôvodu prevziať objednaný tovar, alebo potvrdiť jeho prevzatie podpísaním dodacieho listu, tovar sa od toho okamihu považuje za riadne doručený a odovzdaný.

4.4. V prípade, že dôjde k odmietnutiu prevzatia objednaného tovaru podľa predchádzajúceho odstavca tohto článku, zodpovedá kupujúci za všetku škodu, ktorú týmto spôsobom spôsobil predávajúcemu a je povinný uhradiť všetky oprávnené/účelne vynaložené náklady spojené so zbytočným doručením tovaru a jeho prípadným uskladnením. Pokiaľ dopravu zabezpečuje predávajúci, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 20 € bez DPH za každú začatú hodinu oneskorenia prevzatia tovaru v mieste dodania, ktoré presahuje 2 hodiny. Tým nie je dotknutý nárok predávajúceho na náhradu škody.

4.5. Kupujúci má možnosť u predávajúceho objednať dodanie tovaru prostredníctvom dopravného prostriedku, ktorý uľahčuje manipuláciu s niektorým druhom tovaru. Nad rámec kúpnej zmluvy môže v takomto prípade predávajúci účtovať kupujúcemu za objednanie takéhoto vozidla poplatok vo výške 2,00 € bez DPH za 1 km jazdy.

4.6. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu objednaný tovar v kvalite a množstve v súlade s Kúpnou zmluvou či objednávkou. Predávajúci je oprávnený objednaný tovar dodať v primerane väčšom množstve, ktoré zodpovedá baleniu tovaru u predávajúceho (paleta, kartón, a pod.), pokiaľ v objednávke kupujúci vyslovene neuvedie, že trvá na dodaní presného množstva uvedeného v objednávke. Pokiaľ kupujúci v objednávke takúto výhradu uvedie, súhlasí zároveň s tým, že mu je predávajúci oprávnený nad rámec kúpnej zmluvy účtovať poplatok vo výške 4 € za každý jednotlivý prípad rozbalenia pôvodného balenia.

4.7. Nárok na dodanie tovaru vznikne kupujúcemu až v okamihu, keď z jeho strany dôjde k úplnému zaplateniu kúpnej ceny v súlade s čl.5 VOP.

4.8. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar kupujúcemu v dodacej lehote podľa Kúpnej zmluvy, pričom dodacia lehota začína plynúť okamihom zaplatenia celej kúpnej ceny . Pokiaľ nie je možné tovar v dodacej lehote dodať z dôvodu jeho nedostatku, je predávajúci povinný o tom kupujúceho bezodkladne informovať a dohodnúť s ním zodpovedajúcu dodaciu lehotu. Tovar predávajúci dodáva na území Slovenskej republiky. Nepredvídateľné udalosti, vyššia moc, začo sú považované aj prevádzkové výpadky dodávateľov predávajúceho alebo iné príčiny oprávňujú predávajúceho potvrdený dodací termín zmeniť, či dokonca v prípade nutnosti úplne odstúpiť od zmluvy. Predávajúci si vyhradzuje právo plniť predmet potvrdenia objednávky aj po častiach, poprípade dodať náhradný predmet namiesto pôvodne potvrdeného, pokiaľ oblasť použitia, a základné vlastnosti predmetu zodpovedajú účelu použitia a pokiaľ uvedené zmeny neprimerane nezaťažia kupujúceho alebo mu neprinesú neprimerané výdavky.

4.9. Kupujúci je povinný dodaný tovar bezodkladne skontrolovať a presvedčiť sa o jeho vlastnostiach a množstve. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v okamihu jeho prevzatia v sklade predávajúceho, a v prípade zasielania tovaru na dodacie miesto v okamihu odovzdania tohto tovaru prvému dopravcovi na prepravu do miesta určeného v objednávke ako dodacia adresa.

4.10. V prípade akéhokoľvek nesúladu v tovare alebo zaslanej faktúre oproti kúpnej zmluve alebo objednávke je tento nesúlad kupujúci povinný bezodkladne oznámiť predávajúcemu, a to dostatočne konkrétne.

5. KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1. Kúpna cena je určená v cenníku predávajúceho platného ku dňu uzatvorenia kúpnej zmluvy alebo dohodou kupujúceho s predávajúcim. Predávajúci sa zaväzuje zmenu kupujúcemu vždy oznámiť. V prípade, že kupujúci nevysloví svoj nesúhlas so zmenou cenníka najneskôr do 5-ich dní od oznámenia tejto zmeny, platí, že s touto zmenou súhlasí. V prípade, že zmeny v cenníku predávajúceho kupujúci odmietne akceptovať, potom spolu s týmto odmietnutím zaniká aj kúpna zmluva uzatvorená medzi zmluvnými stranami.

5.2. Ceny uvedené v cenníku predávajúceho sú bez DPH, ktorá bude v súvislosti s uzatvorenou kúpnou zmluvou vždy pripočítaná ku kúpnej cene v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

5.3. V kúpnej cene nie je zahrnutá cena dopravy ani cena manipulácie a balenia tovaru na europalety a europolpalety, ani neštandardné balenie tovaru. Pokiaľ je tovar kupujúcemu dodávaný na europaletách, je kupujúci povinný nad rámec nákupnej ceny uhradiť predávajúcemu poplatok vo výške 8,00 € bez DPH za uloženie tovaru na europaletu a zabalenie každej takejto europalety, na ktorej je tovar dodávaný. Pokiaľ je tovar kupujúcemu dodávaný na europolpaletách, je kupujúci povinný nad rámec nákupnej ceny uhradiť predávajúcemu poplatok vo výške 6,00 € bez DPH za uloženie tovaru na europolpaletu a zabalenie každej takejto europolpalety, na ktorej je tovar dodávaný.

5.4. Doprava tovaru zo sortimentu „ochrana stavieb a priemyselné podlahy“ v min. hodnote 500 € bez DPH je v rámci celej Slovenskej republiky zdarma.

Doprava tovaru zo sortimentu „ochrana dreva“ v min. hodnote 200 € bez DPH je v rámci celej Slovenskej republiky zdarma.

5.5. Kúpnu cenu uhradí kupujúci predávajúcemu na základe príslušných daňových dokladov, a to:

5.6.1. v hotovosti do rúk dopravcu povereného predávajúcim, kedy je kúpna cena splatná v okamihu prevzatia objednaného tovaru

5.6.2. bezhotovostnou platbou na bankový účet predávajúceho v nadväznosti na daňový doklad zaslaný kupujúcemu (zálohová faktúra). Riadny daňový doklad vydá a zašle predávajúci kupujúcemu po úhrade kúpnej ceny a dodaní tovaru

5.6.3. bezhotovostnou platbou na bankový účet predávajúceho v nadväznosti na riadny daňový doklad zaslaný kupujúcemu

5.6. Ak má byť faktúra ( proforma - faktúra ) podľa ods. 5.6. tohto článku zasielaná na základe požiadavky kupujúceho v listovej forme na adresu kupujúceho prostredníctvom pošty, je Predávajúci oprávnený účtovať za každú takto zaslanú faktúru ( proforma - faktúru ) poplatok s tým spojený v paušálnej výške 3 € bez DPH a kupujúci je povinný tento poplatok uhradiť. Rovnaký poplatok je predávajúci opravený požiadať a Kupujúci povinný uhradiť v prípade zaslania upomienky k úhrade dlžnej čiastky, s ktorou je kupujúci v omeškaní, v listovej forme prostredníctvom pošty na adresu kupujúceho, a to za každú takto zaslanú upomienku.

5.7. Prevedenie hotovostnej platby je možné len v súlade s právnymi predpismi podľa zákona č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti, v znení neskorších predpisov.

5.8. Dňom zaplatenia kúpnej ceny je okamih pripísania predmetnej čiastky v celom rozsahu na bankový účet predávajúceho alebo k rukám dopravcovi.

5.9. Zmluvné strany súhlasia, že príslušná faktúra môže byť kupujúcemu zaslaná v elektronickej podobe.

5.10. V prípade oneskorenia kupujúceho s úhradou kúpnej ceny nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu doposiaľ nedodaný tovar na základe ďalšej uzatvorenej kúpnej zmluvy. Predávajúci nezodpovedá za žiadnu škodu, ktorá vznikne z dôvodu pozastavenia ďalších dodávok tovaru z dôvodu porušenia platobnej povinnosti kupujúceho. Okrem toho je v takom prípade predávajúci oprávnený vo vzťahu k ďalšej dodávke tovaru na základe kúpnej zmluvy požadovať úhradu kúpnej ceny výlučne podľa bodu 5.6.2. tohto článku, prípadne jednostranne znížiť poskytnutú zľavu.

5.11. Kupujúci nie je oprávnený postúpiť svoju pohľadávku, ktorá má základ v kúpnej zmluve, resp. v právnom vzťahu založenému touto zmluvou, bez predchádzajúceho súhlasu predávajúceho.

5.12. Predávajúci je v odôvodnených prípadoch oprávnený využiť proti kupujúcemu zabezpečovacie inštitúty podľa platných právnych predpisov za účelom zabezpečenia svojich peňažných pohľadávok.

6. VÝHRADA VLASTNÍCKEHO PRÁVA

6.1. Vlastnícke právo prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny vrátane DPH.

6.2. Do doby prechodu vlastníckeho práva na kupujúceho je kupujúci povinný zdržať sa akéhokoľvek zaobchádzania s tovarom, ktoré by mohlo mať za následok jeho poškodenie, znehodnotenie alebo zničenie. Rovnako nie je kupujúci v tomto období oprávnený, tovar akokoľvek postupovať v prospech tretích osôb.

7. NÁROK NA PLNENIE V PRÍPADE POŠKODENIA TOVARU

7.1. Kupujúci má nárok na plnenie v prípade poškodenia tovaru v rozsahu a za podmienok stanovených v Občianskom zákonníku. Nárok na plnenie kupujúcemu vznikajú v prípade, keď tovar má pri prevzatí kupujúcim, resp. dopravcom poškodenia, a rovnako aj v prípade keď tovar nemá v súlade s objednávkou, resp. kúpnou zmluvou, pri prevzatí kupujúcim (dopravcom), predpísanú akosť, prevedenie a množstvo.

7.2. Kupujúci je povinný dodaný tovar čo najskôr po prevzatí prehliadnuť, skontrolovať a presvedčiť sa o jeho akosti, prevedení a množstve. Kupujúci je povinný písomne oznámiť zjavné poškodenia a chýbajúce množstvá tovaru pri prevzatí tovaru ihneď potom, ako ich zistil, alebo kedy ich pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti zistiť mal a mohol.

7.3. Pokiaľ bude tovar kupujúcemu posielaný prostredníctvom dopravcu zabezpečeného predávajúcim, je kupujúci povinný pri zistení viditeľného poškodenia tovaru spísať s dopravcom protokol s uvedením konkrétneho popisu poškodenia a dátumom prevzatia tovaru. Protokol podpíše kupujúci aj dopravca a ďalej bude postúpený predávajúcemu.

7.4. Kupujúci je povinný si svoje práva z poškodenia riadne uplatniť v rámci reklamačného procesu u predávajúceho, s využitím jeho kontaktných údajov (písomne doporučenou zásielkou na adresu sídla predávajúceho), a to bezodkladne potom, ako sa o poškodení dozvie, alebo mal či mohol dozvedieť. V prípade poškodenia, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť je kupujúci povinný práva z poškodeného plnenia uplatniť bezodkladne potom, ako sa o poškodení dozvie, alebo mal či mohol dozvedieť, najneskôr však v čase trvania záručnej doby.

7.5. Pri uplatnení práv z poškodeného plnenia (reklamácie) je kupujúci povinný:

7.5.1.. uviesť meno (názov) kupujúceho, adresu (sídlo), e-mail

7.5.2. riadne označiť reklamovaný tovar

7.5.3. uviesť dátum a číslo objednávky

7.5.4. podrobne popísať poškodenie tovaru a ako k tomu došlo, tak aby nebolo zameniteľné s iným, vytvoriť fotodokumentáciu.

7.5.5. uviesť voľbu práva z poškodeného plnenia

7.5.6. Odoslať alebo odovzdať reklamovaný tovar, a to vrátane všetkých jeho súčastí a príslušenstva

7.5.7. Priložiť k reklamovanému tovaru daňový doklad, príp. záručný list

7.6. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu bezodkladne, najneskôr však do jedného mesiaca po doručení reklamácie predávajúcemu.

7.7. Pokiaľ bude kupujúci posielať reklamovaný tovar predávajúcemu, je povinný takýto tovar zabaliť do pôvodného obalu, a pokiaľ to nie je možné, tak do obalu, ktorý bude vyhovovať povahe tovaru a preprave tak, aby bol tovar dostatočne zabezpečený pred poškodením. V prípade nesprávneho balenia reklamovaného tovaru, ktorým vystavuje tovar riziku poškodenia v priebehu dopravy, nemusí byť reklamácia zo strany predávajúceho uznaná.

7.8. Nedodržanie prepravných či skladovacích podmienok zo strany kupujúceho je považované za dôvod na odmietnutie reklamovaného tovaru. Predávajúci ďalej nezodpovedá za poškodenia, ktoré sa na tovare vyskytli v dôsledku prepravy tovaru subjektom, ktorý bol zabezpečený zo strany kupujúceho.

7.9. Predávajúci poskytuje záruku na akosť na dodaný tovar v rovnakom rozsahu ako je poskytovaná záruka zo strany výrobcu tovaru, pričom záručná doba poskytovaná predávajúcim nepresiahne svojou dĺžkou záručnú dobu poskytovanú výrobcom tovaru. Predávajúci o podmienkach záruky vydá kupujúcemu vždy písomné potvrdenie. Kupujúci nemá nárok na záruku v prípade, ak by bolo poškodenie spôsobené používaním tovaru kupujúcim alebo inou treťou osobou v očividnom rozpore s účelom, na ktorý je tovar určený alebo v rozpore s pokynmi na používanie, pokiaľ boli tieto spolu s tovarom kupujúcemu dodané alebo bol s nimi kupujúci inak oboznámený, alebo v prípade ak došlo k ich zmene alebo úprave a neboli predávajúcim odsúhlasené. Od odstránenia poškodenia neplynie nová záručná doba.

7.10. Kupujúci svojím podpisom na dodacom liste potvrdzuje, že sa s tovarom oboznámil a prevzal k nemu všetku potrebnú dokumentáciu (technická dokumentácia, bezpečnostné listy, a pod.), a že sa oboznámil so skladovacími a obchodnými podmienkami. V opačnom prípade je kupujúci povinný toto uviesť na dodací list ako výhradu pri prevzatí tovaru, pokiaľ je takáto výhrada skutočne oprávnená.

7.11. Pokiaľ bude kupujúci ponúkať tovar k ďalšiemu predaju, je povinný prezentovať tovar v súlade s dokumentáciou uvedenou v predchádzajúcom odstavci tohto článku a riadne informovať svojich zákazníkov o vlastnostiach dodávaného tovaru.

7.12. Predávajúci je oprávnený na základe žiadosti poskytovať kupujúcemu poradenstvo v oblasti technických a ďalších podmienok zaobchádzania s tovarom, pričom predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za škodu, spočívajúcu v nesprávnej rade alebo pokyne, ktorý má základ v nesprávnych alebo neúplných údajoch poskytnutých kupujúcemu.

7.13. Vo veciach práv a povinností predávajúceho a kupujúceho z poškodeného plnenia sa ďalej použije príslušné ustanovenie Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. upravujúce zodpovednosť za vady predanej veci.

7.14. Zmluvné strany sú povinné si za účelom riadnej realizácie reklamácie poskytnúť navzájom všetku potrebnú súčinnosť.

7.15. Kupujúci sa vzdáva svojho práva na náhradu škody, mimo škody spôsobenej vadou výrobku.

8. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A VÝPOVEĎ

8.1. Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípade, že druhá zmluvná strana porušuje povinnosti vyplývajúce z Kúpnej zmluvy, alebo závažne poruší povinnosť stanovenú v týchto VOP. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj v prípade, že kupujúci nezaplatí kúpnu cenu v lehote splatnosti alebo neoprávnene poškodí dobré meno predávajúceho.

8.2. Za závažné porušenie povinnosti sa v zmysle predchádzajúceho odstavca tohto článku považuje predovšetkým oneskorenie kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny o viac než 60 dní.

8.3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí prebehnúť písomnou formou a musí dôjsť druhej zmluvnej strane. Dôjdením (stačí do tzv. sféry vplyvu, ak by kupujúci odstúpenie nepreberal) takéhoto odstúpenia sa Kúpna zmluva ruší od začiatku a zmluvné strany sú povinné si vrátiť doposiaľ poskytnuté plnenia v zmysle zásad upravujúcich vydanie bezdôvodného obohatenia.

8.4. Zmluvné strany sú oprávnené ukončiť právne vzťahy založenia vyššie uvedenými zmluvami taktiež jednostrannou písomnou výpoveďou aj bez uvedenia dôvodov s dvojmesačnou výpovednou lehotou. Výpovedná doba začína plynúť nasledujúcim dňom po dni doručenia písomnej výpovede druhej zmluvnej strany, pričom je zmluvná strana povinná zaslať takú výpoveď v listovej forme doporučenou zásielkou.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1. Predávajúci vyhlasuje, že v rámci právneho vzťahu založeného kúpnou zmluvou bude predávajúci prípadne spracovávať osobné údaje kupujúceho na nasledovné účely:

9.1.1. Realizácia zmluvného vzťahu: Spracovanie osobných údajov kupujúceho je potrebné naplnenie Kúpnej zmluvy. V prípade, že kupujúci s poskytnutím svojich údajov na tento účel nesúhlasí, nie je možné kúpnu zmluvu uzavrieť. Pre tento účel budú v potrebnom rozsahu spracovávané identifikačné údaje kupujúceho uvedené v objednávke (meno, priezvisko (názov), bydlisko (sídlo), e-mail, IČO, DIČ) a ďalej informácie vzťahujúce sa k predmetu kúpnej zmluvy, ako aj popis tovaru, spôsob úhrady vrátane čísla bankového účtu, z ktorého bola úhrada kúpnej ceny realizovaná. Ide o kategórie adresné a identifikačné. Tento rozsah osobných údajov je predávajúci oprávnený spracovávať za účelom ochrany svojich práv v prípade sporu s kupujúcim.

Osobné údaje sa spracovávajú a uchovávajú len po dobu potrebnú uvedenému účelu, t.j. po dobu trvania zmluvného vzťahu. Uvedené neplatí pre potreby vedenia účtovníctva.

9.1.2. Marketingové využitie údajov: Predávajúci je oprávnený používať elektronickú adresu kupujúceho za účelom šírenia obchodných oznamov týkajúcich sa tovaru podobného tomu, ktoré už bolo kupujúcemu dodané. Takto je predávajúci oprávnený konať do doby, pokým kupujúci s takýmto postupom vyjadrí svoj nesúhlas.

Osobné údaje sa spracovávajú a uchovávajú len do doby, kým kupujúci vyjadrí svoj nesúhlas so zasielaním obchodných oznamov. Uvedené neplatí pre potreby vedenia účtovníctva.

9.2. Osobné údaje spracovávané predávajúcim na základe zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve sú uchovávané po dobu 10 rokov.

9.3. Pokiaľ kupujúci požiada o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu bezodkladne poskytnúť v rozsahu podľa ustanovenia zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

9.4. Kupujúci je oprávnený požiadať predávajúceho ako správcu údajov alebo spracovateľa osobných údajov o vysvetlenie spracovania osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho, alebo v rozpore so zákonom o ochrane osobných údajov GDPR.

9.5. Kupujúci je oprávnený žiadať predávajúceho ako správcu údajov alebo spracovateľa osobných údajov o odstránenie stavu vzniknutého spracovávaním osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom o ochrane osobných údajov GDPR.

10. MLČANLIVOSŤ

10.1. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť voči akýmkoľvek tretím osobám o všetkých skutočnostiach, s ktorými sa zoznámi v súvislosti s plnením kúpnej zmluvy, ako aj o obsahu zmlúv, výrobných, technologických a obchodných poznatkoch. To neplatí o skutočnostiach, ktoré predávajúci sám poskytol tretej osobe, ktoré sú všeobecne dostupné bez porušenia povinnosti mlčanlivosti niektorej zo zmluvných strán, ktoré budú vyslovene označené za tie, na ktoré sa povinnosť mlčanlivosti nevzťahuje, a ktorých poskytnutie je potrebné na účely plnenia kúpnej zmluvy, či povinnosti stanovené právnymi predpismi. Kupujúci môže byť zbavený povinnosti mlčanlivosti výlučne písomným vyhlásením predávajúceho.

11. ZMLUVNÉ POKUTY

11.1. Pokiaľ kupujúci poruší svoju povinnosť podľa článku 10. VOP, je predávajúci oprávnený od kupujúceho požadovať uhradenie zmluvnej pokuty vo výške 10.000 € za každý prípad takéhoto porušenia. Týmto dohovorom nie je dotknutá prípadná povinnosť kupujúceho k náhrade škody.

11.2 V prípade oneskorenia kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny je tento povinný uhradiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Týmto dohovorom nie je dotknutá prípadná povinnosť kupujúceho k náhrade škody.

12. OSTATNÉ DOHOVORY

12.1. Kupujúci vyhlasuje, že:

12.1.1. nie je nespoľahlivým platcom v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej „zákon o DPH)

12.1.2. bankový účet kupujúceho, na ktorý budú zo strany predávajúceho prípadne hradené platby v súvislosti s kúpnou zmluvou je a bude účet, ktorý je riadne vedený v registri bankových účtov platcov DPH

12.1.3. neexistujú dôvody, na základe ktorých by sa predávajúci stal alebo mohol stať ručiteľom za daňovú povinnosť kupujúceho vzniknutú z dôvodu DPH vyúčtovanej predávajúcim

12.2. Predávajúci je oprávnený zadržať čiastku DPH z faktúry vystavenej kupujúcim v súvislosti s uzatvorenými zmluvami a VOP a uhradiť príslušnú platbu kupujúcemu bez takto zadržanej čiastky DPH najmä v týchto prípadoch:

12.2.1. kupujúci sa stane nespoľahlivým platcom

12.2.2. kupujúci požaduje prevedenie transakcie na iný bankový účet, ako ten, ktorý je vedený v registri platcov DPH

12.3. Zadržanú čiastku DPH je predávajúci oprávnený uhradiť za kupujúceho na účet správcu dane alebo priamo kupujúcemu, pokiaľ bude zo strany kupujúceho preukázané, že jeho povinnosť v oblasti odvodu DPH bola riadne a včas splnená.

13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13.1. Rozdielne dohovory v Kúpnej zmluve majú prednosť pred znením týchto VOP.

13.2. Predávajúci je oprávnený tieto VOP jednostranne meniť. V prípade vydania nových VOP, ktoré nahrádzajú tie existujúce, alebo v prípade podstatných zmien týchto VOP ich predávajúci zverejní na stránke www.remmers.sk a zašle ich kupujúcemu prostredníctvom e-mailu alebo v listovej podobe na adresu kupujúceho. Kupujúci má možnosť do jedného mesiaca od zverejnenia nových, alebo zmenených VOP odmietnuť prijaté zmeny a kúpnu zmluvu vypovedať s jednomesačnou výpovednou dobou. Pokiaľ kupujúci zmenu VOP v uvedenej lehote neodmietne, považujú sa za platné a budú sa na právny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim aplikovať v novom znení.

13.3. Iné podmienky, ktoré sú v rozpore s týmito VOP, uvedené v obchodných podmienkach kupujúceho sa pre zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim nepoužijú.

13.4. VOP sú verejne prístupné a sú zverejnené na internetových stránkach predávajúceho na webovej adrese www.remmers.sk

13.5. Pokiaľ je alebo sa stane niektoré ustanovenie Kúpnej zmluvy alebo týchto VOP neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa to platnosti a účinnosti ostatných ustanovení Kúpnej zmluvy alebo týchto VOP. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť ustanovenie, ktoré je neplatné alebo neúčinné ustanovením nového, ktoré by najlepšie zodpovedalo pôvodne mienenému účelu pôvodného ustanovenia.

13.6. Tieto VOP vstupujú do platnosti a účinnosti dňa 01. 07. 2021

V Kynceľovej dňa 25. 06. 2021
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ing. Richard Čerňanský

Ing. Ján Svocák