• Historic Spritzbewurf

  Č. výrobku 057420

  CL Prep Historic

  Ošetrenie prípravkom prispôsobeným špecifickým vlastnostiam objektu

  Varianta
  0574 | CL Prep Historic
  Balenie

  Discontinued product Výbehový produkt! Táto veľkosť balenia je k dispozícii už len do vypredania zásob.

  Informácie o výrobku

  Pevnosť v tlaku V závislosti od objektu
  Zámesová voda V závislosti od receptúry

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use indoors and outdoors
  • Príprava podkladu pred aplikáciou omietky Historic
  • Vyrovnanie rôzne savých podkladov základu

  Vlastnosti

  • Zhotovené podľa pôvodného stavu v súlade s požiadavkami pamiatkovej starostlivosti
  • Zodpovedajúce spojivo
  • Zodpovedajúce krivka zrnitosti
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Podklad musí byť čistý, pevný a bezprašný.

   • Prípravné práce

    Podklad predvlhčiť do matne vlhka.

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 5 °C max. 30 °C
   • Podmienky pri spracovaní

    Teplota materiálu, okolia a podkladu: min. +5 °C až do max. +30 °C

   • Namiešanú maltu naneste (max. 5 mm).

    Materiál nepoužívajte na vyrovnávanie nerovností!

     

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Nikdy nerieďte tuhnúcu maltu vodou ani nemiešať s čerstvou maltou.

    Čerstvé povrchy chrániť pred vyschnutím, mrazom a dažďom min. 4 dni.

    Pred nanesením nasledujúcej omietky ju nechajte aspoň 3 dni vytvrdnúť.

    Strojové spracovanie nie je možné vzhľadom k receptúre špecifickej pre daný objekt zaručiť.

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • Miešadlo, striekací omietací stroj, hliníková kartuša, berlínske hladidlo, bernské omietacie hladidlo

    Náradie čistiť v čerstvom stave vodou.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Protect form moisture
   • Shelf-life 12 months
   • Uschovávajte v suchu, v zatvorených obaloch po dobu približne 12 mesiacov

  • Spotreba
   • Depending on object and formulation / m²
   • V závislosti od objektu a receptúry

   • Presnú spotrebu je potrebné zistiť na dostatočne veľkej skúšobnej ploche.

  • Všeobecné upozornenia
   • Zámesová voda musí mať kvalitu pitnej vody.

    Môže obsahovať stopy pyritu ( sulfidu železitého)

    Nepoužívať na podklady s obsahom sádry!

    Nízky obsah chrómanov podľa smernice 2003/53/ES.

    Údaje o produkte boli stanovené v laboratórnych podmienkach pri 20°C a 65% relatívnej vlhkosti.

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.