• AGE

  Č. výrobku 136805

  AGE

  Odstraňovač náterov a graffiti

  Informácie o výrobku

  Výzor Žltkastý
  Hustota (20 °C) 1,04 kg/l
  Hodnota pH (20 °C) Cca 8,5
  Viskozita Cca 7000 mPas

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use on floors/walls/ceilings indoors and outdoors
  • Rozpustenie disperzných a akrylátových farieb, syntetických, nitrolakov, politúr, graffiti
  • Drevené povrchy, kovy a minerálne podklady.

  Vlastnosti

  • Pastózna.
  • Vysoko účinný.
  • Dlhá doba spracovateľnosti.
  • N-methyl-pyrolidon-, bez clórovaných uhľovodíkov a alkálií
  • Biologicky odbúrateľný
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Prípravné práce

    Hrubé znečistenie odstrániť mechanicky.

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 5 °C max. 30 °C
   • By brush / By roller/ Low pressure spraying
   • Podmienky pri spracovaní

    Teplota materiálu, okolia a podkladu: min. +5 °C až do max. +30 °C

   • Materiál aplikovať vhodným nástrojom.

    Doba pôsobenia je závislá na podklade, materiálu ktorý má byť odstránený, jeho hrúbke a mikroklímate.

    Po dostatočnom čase pôsobenia odstráňte starý náter mechanicky pomocou vhodných nástrojov.

    Predchádzajúci krok prípadne zopakovať.

    Čistiaci prostriedok musí byť bezozvyšku odstránený

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Prípadne zaistiť dostatočné odvetranie.

    Stavebné časti a látky, ktoré sa nemajú dostať do kontaktu s výrobkom, primerane ochrániť.

    Záväzné predpisy sa musia dodržať.

    Prípadne je možné reakčný čas predĺžiť zakrytím PE foliou.

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • By brush / By roller/ Low pressure spraying
   • Štetec, plochý štetec (bez plastových štetín), Airless zariadenie

   • Pracovné nástroje ihneď po použití vyčistite vodou.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 12 months
   • V uzatvorených originálnych obaloch v chlade, suchu a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 12 mesiacov.

  • Spotreba
   • Total application/absorption rate 0.3 kg - 0.5 kg Total / m²
   • Cca 0,3 - 0,5 l/m² na jeden náter

   • Presnú spotrebu je potrebné zistiť na dostatočne veľkej skúšobnej ploche.

  • Všeobecné upozornenia
   • Dbajte na aktuálne nariadenia a zákonné predpisy

    Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy.

    Vždy vytvorte testovacie plochy!

  • Upozornenie k likvidácii
   • Zvyšky účinných látok a voda určená na umývanie obsahujúca účinné látky sa nesmú dostať do bežnej kanalizácie. Vodu určenú na umývanie je potrebné zbierať a v súlade s miestnymi nariadeniami odviesť do splaškovej kanalizácie. Ďalšie informácie sú k dispozícii v technickom liste DWA-M 370 o odpadoch a odpadových vodách pochádzajúcich z čistenia a odstraňovanie fasád.

    Objekt je potrebné prihlásiť na príslušnom úrade.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.