Č. výrobku 060730

  Façade Impregnation [basic]

  Bezfarebná, hydrofóbna, rozpúšťadlová impregnácia na báze silanu/siloxánu.

  Informácie o výrobku

  Vzhľad / Farebný odtieň Bezfarebný, tekutý
  Hustota (20 °C) Cca 0,8 g/cm³
  Bod vzplanutia > 40 °C
  Čas vypršania platnosti s v DIN 2 kelímku Cca 44
  Aktívna látka Silán/siloxán
  Obsah aktívnej látky, % hmotnostne Cca 6
  Nosný materiál Dearomatizované uhľovodíky

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use outdoors
  • Ochrana fasád pred nárazovým dažďom
  • Znižuje sklon k znečisteniu a sklon k zelenaniu
  • Následné ošetrenie / obnova hydrofóbných povrchov
  • Porézny minerálny stavebný materiál, ako tehly, vápenno-peskové tehly, minerálne omietky a pórobetón

  Vlastnosti

  • Solvent-based
  • Zlepšuje mrazuvzdornosť / posypovej soli
  • Odpudzuje vodu
  • Otvorený difúzii vodných pár
  • Odolný proti UV-žiareniu
  • Odolný proti alkáliám
  • Znižuje tepelné straty
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Podklad musí byť čistý, bez prachu a suchý

   • Prípravné práce

    Poškodenie podkladu, ako napr. praskliny, popraskané škáry, chybné napojenia, vzlínajúca a hygroskopická vlhkosť musia byť vopred odstránené.

    Čistenie sa musí vykonávať šetrne, napr. striekaním studenou alebo teplou vodou alebo čistením parou; v prípade odolných nečistôt použite techniku jemného tryskania alebo čistiace prostriedky Remmers (napr. Clean SL (0671), Clean FP (0666), Clean AC (0672), Combi WR (0675)).

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 10 °C max. 25 °C
   • By brush / Low pressure spraying
   • Podmienky pri spracovaní

    Teplota materiálu, okolia a podkladu: min. +10 °C až do max. +25 °C

   • Počas aplikácie a sušenia výrobku môžu výpary rozpúšťadla vnikať do budov cez okná a dvere, najmä pri nízkych teplotách a bezvetrí. Preto je dôležité, aby počas aplikácie zostali okná a dvere zatvorené. Po zaschnutí hydrofóbneho prostriedku miestnosti dobre vyvetrajte.

    Povrchy, ktoré neumožňujú aplikáciu postrekom, by sa mali vždy ošetrovať dobre namočeným štetcom.

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Stavebné časti a látky, ktoré sa nemajú dostať do kontaktu s výrobkom, primerane ochrániť.

    Čerstvo ošetrené plochy chráňte pred nárazovým dažďom, vetrom, slnečným žiarením a pred kondenzáciou vody.

    Susediace plochy, ktoré nemajú byť prostriedkom napustené, možno očistiť do 1 hod. po aplikácii riedidlom V 101.

    Pri spracovaní a schnutí impregnácie, doporučujeme nechať okná a dvere zatvorené.

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • By brush / Low pressure spraying
   • Nízkotlakové, dopravné a striekacie zariadenia odolné voči rozpúšťadlám, kvapalinové čerpadlá, štetec a plochý štetec

   • Pracovné nástroje musia byť suché a čisté.

    Po práci a pred delšiou prestávkou nástroje očistiť riedidlom V 101.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 24 months
   • Skladujte v uzatvorených originálnych obaloch, v chlade a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 24 mesiacov.

    Otvorené balenia čo najrýchlejšie spracujte.

  • Spotreba
   • Tehlové murivo, jemné póry: min. 1,0 l/m²
    Tehlové murivo s hrubými pórmi: min. 1,2 l/m²
    Vápenno-piesková tehla, hladká: min. 0,6 l/m²
    Vápenno-piesková tehla, hrubá, reliéfna: najmenej 0,9 l/m²
    Omietka: min. 0,6 l/m²
    Pórobetón: min. 1,2 l/m²
    Vláknocement: min. 0,4 l/m²
    Betónový stavebnicový kameň: min. 1,5 l/m²
    Prírodný kameň s jemnými pórmi: min. 0,8 l/m²
    Prírodný kameň s hrubými pórmi: min. 1,8 l/m²

   • Potreba impregnačného činidla sa musí zistiť na dostatočne veľkej skúšobnej ploche (1-2 m2)

  • Všeobecné upozornenia
   • Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne.

    Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy.

    Nutné zaistiť nepriepustnosť vody za hydrofobiznou zónou

    Podmienkou optimálnej funkcie je správna spotreba; tá je závislá vždy na porozite a vlhkosti podkladu.

    Za prítomnosti škodlivých solí preveďte analýzu zasolenia.

    Vysoké koncentrácie solí môžu viesť k ťažkým škodám na materiáli, ktorým nemôže byť zabránené použitím impregnačného prostriedku.

    Skúška účinnosti:
    Nasiakavosť minerálnych stavebných materiálov môže byť testovaná pomocou pomocou Funcosil trubice podľa prof. Karstena ( Funcosil kufrík pre testovanie fasád, č. výrobku 4954).

    Vykonajte test účinnosti najskôr 6 týždňov po aplikácii.

    Na karbonátových prírodných kameňoch sa vyžaduje skúška účinnosti.

    Vždy vytvorte testovacie plochy!

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.