Č. výrobku 113825

  Epoxy ST 100 RMS

  Transparentná penetrácia

  LANG_VARIANTE
  1138 | Epoxy ST 100 RMS
  Balenie

  Discontinued product Výbehový produkt! Táto veľkosť balenia je k dispozícii už len do vypredania zásob.

  Informácie o výrobku

  Zložka A

  Hustota (20 °C) 1,16 g/cm³
  Viskozita (25 °C) 950 mPa s

  Zložka B

  Hustota (20 °C) 1,03 g/cm³
  Viskozita (25 °C) 220 mPa s

  Zmes

  Hustota (20 °C) 1,11 g/cm³
  Viskozita (25 °C) 680 mPa s

  V zreagovanom stave

  Pevnosť v ťahu v ohybe 20 N/mm² *
  Pevnosť v tlaku 50 N/mm² *

  * malta z epoxidovej živice 1 : 10 so štandardným pieskom

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • Penetrácia, adhézny mostík, vyrovnávacia vrstva
  • Na výrobu odolných mált, poterov a liatych stierok
  • Ako nosná vrstva pre presypávané podlahové stierky

  Vlastnosti

  • Mechanicky zaťažiteľný
  • Chemicky odolný
  • Dobrá penetračná schopnosť
  • Bez zmäkčovadiel, nonylfenolov a alkylfenolov
  • Po vytvrdnutí fyziologicky nezávadný
  • Vhodný ako penetrácia bez posypu pod PU a EP Remmers podlahové systémy
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Podklad musí byť nosný, tvarovo stály, pevný, nesmie obsahovať voľné častice, prach, oleje, mazivá, odery gumy, ani iné separačné látky.

    Prídržnosť podkladu musí byť v priemere najmenej 1,5 N/mm² (najnižšia prípustná hodnota 1,0 N/mm²), pevnosť v tlaku najmenej 25 N/mm².

    Podklady musia dosiahnuť vyrovnanú vlhkosť a musia byť zabezpečené proti prenikaniu vzlínajúcej vlhkosti.

    Betónmax. 4 % hmotnostná vlhkosť

    Cementový potermax. 4 % hmotnostná vlhkosť

    Anhydritový poter max. 0,3 % hmotnostná vlhkosť

    Magnezitový poter 2 - 4 % hmotnostná vlhkosť

    U anhydritových a magnezitových poterov je potrebné bezpodmienečne zamedziť prieniku vlhkosti zo stavebných prvkov alebo z pôdneho podložia.

    Pre anhydritové a magnezitové potery je vhodné použitie difúzne otvorených podlahových systémov.

   • Prípravné práce

    Podklad sa pripraví pomocou príslušných opatrení, napr. brokovaním alebo brúsením diamantom tak, aby boli splnené hore uvedené požiadavky.

    Praskliny a poškodené miesta v podklade je potrebné vyplniť vhodnými opravnými maltami Remmers systému RM (RM = opravná malta) alebo maltami Remmers EP.

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 8 °C max. 30 °C
   • By brush / By roller / Self-levelling coating / Apply standing
   • Pot life 25 min
   • Vyššie teploty uvedené doby všeobecne skracujú, nižšie ich predlžujú.

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • By brush / By roller / Self-levelling coating / Apply standing
   • Hladidlo, zubové hladidlo, zubová stierka, gumová škrabka, epoxidový valček, valček s hrotmi, miešacie zariadenie, prípadne miešadlo

   • GR_B_2

    Náradie a akékoľvek znečistenie ihneď a za čerstva vyčistite prípravkom V 101.

    Pri čistení dodržovať zásady BOZP a zohľadniť likvidáciu podľa platných smerníc.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free
   • Shelf-life 12 months
   • V uzatvorených originálnych obaloch v chlade, suchu a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 12 mesiacov.

  • Spotreba
   • Pozri príklady použitia

  • Príklady použitia
   • Impregnácia / spevnenie

    Namiešanú zmes nariediť 20% prostriedkom Verdünnung V 101, naniesť výdatne na podklad. Rozprestrieť pomocou vhodného náradia (napr. gumovou stierkou) s nasledovným finálnym zapracovaním do podkladu vhodným valčekom.

    Za určitých okolností je žiadúca viacvrstvová aplikácia.

    Cca 0,30 - 0,50 kg/m² spojiva (v závislosti od podkladu)

   • Penetrácia

    Namiešanú zmes naniesť výdatne na podklad. Rozotrieť pomocou vhodného náradia (napr. gumovou stierkou) s následným zapracovaním do podkladu valčekom tak, aby došlo k vyplneniu povrchových pórov podkladu.

    Za určitých okolností je žiadúca viacvrstvová aplikácia.

    Cca 0,30 - 0,50 kg/m² spojiva (v závislosti od podkladu)

   • Vyrovnávacia vrstva/záškrab

    Namiešanú zmes naplnenú až do pomeru 1:1 (hmotnostne) plnivom na pripravenú plochu, rozprestrieť pomocou vhodného hladidla či rakle a odvzdušniť ihlovým valčekom.

    Na hrúbku vrstvy 1 mm: cca 0,85 kg/m² spojiva
    a 0,85 kg/m² Selectmix 01/03

   • Plastmalta

    Namiešanú zmes naplnenú až do pomeru 1:10 (hmotnostne) plnivom naniesť na pripravenú plochu, rozprestrieť pomocou vhodného náradia a zahladiť.

    Na hrúbku vrstvy 1 mm: cca 0,2 kg/m² spojiva
    a 2,0 kg/m² Selectmix 25

   • Nosná vrstva pre presypávané podlahy

    Materiál naplnený až do pomeru 1:1,5 (hmotnostne) sa nanesie na plocu vhodným náradím a odvzdušní ihlovým valčekom.

    Ešte čerstvo položenú zmes posypať v prebytku vysušeným kremenným pieskom.

    Po vytvrdnutí odstráňte prebytok, ktorý nie je naviazaný.

    Na hrúbku vrstvy 1,5 mm: cca 1,0 kg/m² spojiva
    a 1,5 kg/m² Selectmix SBL

  • Všeobecné upozornenia
   • Všetky vyššie uvedené hodnoty a spotreba boli vykonané v laboratórnych podmienkach ( 20°C) a so štandardnými odtieňmi. Pri stavebne podmienených podmienkach sa môžu niektoré hodnoty mierne líšiť.

    Penetráciu vždy nanášať do celkového zaplnenia pórov! Pokiaľ je to nutné, zvýšiť spotrebu materiálu. Poprípade aplikovať 2 vrstvy penetrácie.

    Vďaka rôznej nasiakavosti minerálnych podkladov je vzhľad impregnovaných podkladov fľakatý. Nie je vhodné v prípade esteticky náročných plôch.

    Pre súvislé plochy je nutné použiť rovnakú výrobnú šaržu, predídete tak prípadným rozdielom vo farbe, lesku alebo štruktúre finálneho povrchu.

    Mechanické zaťaženie brúsením vedie k vzniku stôp opotrebenia.

    Vplyvom UV žiarenia a povetrnostnými vplyvmi nie sú epoxidové živice všeobecne farebne stále.

    Ďalšie pokyny pre spracovanie, systémové skladby a starostlivosť o uvedené produkty sú uvedené v aktuálnych technických listoch a v systémových odporúčaniach Remmers.

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Iba pre profesionálne využitie!

    Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnom bezpečnostnom liste, príp. v brožúre "Epoxidové živice a životné prostredie" (Deutsche Bauchemie e.V., 3.vydanie, 2022).