Č. výrobku 071930

  KSE 100

  Spevňovač kameňa na báze organokremičitých látok (KSE) s nízkou mierou usadzovania gélu (10 %), ktorý zamedzuje nadmernému spevňovaniu a umožňuje dosiahnuť rovnomerný pevnostný profil.

  Informácie o výrobku

  Hustota (20 °C) 0,80 g/cm³
  Farba Číry až mierne zakalený, prípadne s jemným žltým nádychom
  Katalytický systém Neutrálny
  Obsah aktívnej látky Cca 20 % hmotnostne

  Po aplikácii

  Reakcia podmienená vedľajším produktom Etanol (uniká)

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use indoors and outdoors
  • Spevňovanie slabo zvetralých podkladov
  • Jemno porézne horniny a minerálné podklady so skôr nízkou nasákavosťou
  • Kombinácia so spevňovačmi s vyššou mierou vylúčeného gélu na dosiahnutie rovnomerného profilu pevnosti a zabránení prílišného spevnenia povrchu a tvorby krusty

  Vlastnosti

  • Množstvo vylúčeného gelu cca 10 %
  • Obsahuje špeciálne rozpúšťadlo k potlačenie nežiaduceho efektu spätnej penetrácie počas reakčnej doby
  • Nehydrofóbny
  • Veľká hĺbka prieniku
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Podklad musí byť čistý, bez prachu a suchý

   • Prípravné práce

    Poškodenie podkladu, ako napr. praskliny, popraskané škáry, chybné napojenia, vzlínajúca a hygroskopická vlhkosť musia byť vopred odstránené.

    Čistenie sa musí vykonávať šetrne, napr. striekaním studenou alebo teplou vodou alebo čistením parou; v prípade odolných nečistôt použite techniku jemného tryskania alebo čistiace prostriedky Remmers (napr. Clean SL (0671), Clean FP (0666), Clean AC (0672), Combi WR (0675)).

    Aby sme sa vyhli stratám, môže byť pred čistením vykonané predbežné spevnenie pomocou KSE 100 alebo iného vhodného spevňovača.

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 8 °C max. 25 °C
   • By brush / By roller/ Low pressure spraying
   • Podmienky pri spracovaní

    Teplota materiálu, okolia a podkladu: min. +8 °C až do max +25 °C

   • Impregnačný prostriedok nanášajte beztlakovým polievaním dosýta (zabráňte rozprašovaniu), aby po povrchu stavebného materiálu stekal 30 - 50 cm dlhý film kvapaliny..

    Každý úsek polievajte vo vodorovných serpentínach odspodu nahor.

    Postup niekoľkokrát (min. dvakrát) opakujte, kým podklad saje.

    Povrchy, ktoré neumožňujú aplikáciu postrekom, by sa mali vždy ošetrovať dobre namočeným štetcom.

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Stavebné časti a látky, ktoré sa nemajú dostať do kontaktu s výrobkom, primerane ochrániť.

    Susediace plochy, ktoré nemajú byť prostriedkom napustené, možno očistiť do 1 hod. po aplikácii riedidlom V 101.

    Čerstvo ošetrené plochy chráňte pred nárazovým dažďom, vetrom, slnečným žiarením a pred kondenzáciou vody.

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • By brush / By roller/ Low pressure spraying
   • Nízkotlakové, dopravné a striekacie zariadenia odolné voči rozpúšťadlám, čerpadlá na kvapaliny, štetec, plochý štetec a plyšový valček

   • Pracovné nástroje musia byť suché a čisté.

    Po práci a pred delšiou prestávkou nástroje očistiť riedidlom V 101.

    Zbytky po umytí odstráňte v súlade s platnými predpismi.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 12 months
   • V uzatvorených originálnych obaloch v chlade, suchu a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 12 mesiacov.

    Otvorené balenia čo najrýchlejšie spracujte.

    Nádobu po každom odlití znovu vzduchotěsně uzatvoriť, lebo KSE reaguje so vzdušnou vlhkosťou.

  • Spotreba
   • Depending on the application / m²
   • V závislosti od typu a stavu podkladu, ako aj od úlohy, od 0,3 l/m² do niekoľkých l/m².

   • Presnú spotrebu je potrebné zistiť na dostatočne veľkej skúšobnej ploche.

  • Všeobecné upozornenia
   • Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne.

    Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy.

    Podmienkou optimálnej funkcie je správna spotreba; tá je závislá vždy na porozite a vlhkosti podkladu.

    Za prítomnosti škodlivých solí preveďte analýzu zasolenia.

    Vysoké koncentrácie solí môžu viesť k ťažkým škodám na materiáli, ktorým nemôže byť zabránené použitím impregnačného prostriedku.

    Zvyšky predchádzajúcich čistení (napr. zmáčadlá, vosky) môžu negatívne ovplyvňovať účinok prostriedku a musia preto byť úplne odstránené.

    Nanášanie reštaurátorských mált, hydrofobizačných impregnáciou a náterov:

    Pôsobenie účinnej látky "esteru kyseliny kremičitej" vedie po aplikácii k časovo obmedzené hydrofobity, ktorá sa počas gelace stráca (reakčná doba min. 28 dní). Reštaurátorská malta, impregnačné prostriedky Funcosil a nátery môžu byť nanesené až po ukončení tvorby gélu. Ak spevnené podklady vykazujú po viac ako 4 týždňoch efekt navoskovania (voda sa balia do kvapôčok), môže byť zmáčanie povrchu zlepšené liehom alebo vodou so zmáčadlom.

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.