• Clean AC [basic]
 • Clean AC [basic]
 • Clean AC [basic]
  • Clean AC [basic]
  • Clean AC [basic]
  • Clean AC [basic]

  Č. výrobku 067210

  Clean AC [basic]

  Kyslý čistič

  Informácie o výrobku

  Výzor Biely granulát
  Rozpustnosť Veľmi dobrá
  Hodnota pH (20 °C) 0,8 (10% roztok)

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use on floors/walls indoors and outdoors
  • Lícové murivo z klinkerov a tehál.
  • Odstraňovanie zvyškov mált, vápenného a cementového zašpinenia.
  • Odstraňovanie vápenného a vodného kameňa.

  Vlastnosti

  • Water-based
  • Vysoko výdatný granulát.
  • Ľahko rozpustný v horúcej vode.
  • Hodnota pH 0,8 (10% roztok)
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Prípravné práce

    Hrubé znečistenie odstrániť mechanicky.

    Pred čistením podklad navlhčite vodou.

    Podľa intenzity znečistenia se pripraví vodný roztok 1:4 až 1:20.

    Na určenie účinnosti čistenia sa vytvorí skúšobná plocha.

  • Spracovanie
   • Mixing ratio comp. A 1 : comp. B water 4-20
   • Application temperature: min. 5 °C max. 30 °C
   • Scrub brush / Scrubber
   • Roztok nariedený podľa odhadnutého znečistenia naniesť vhodným nástrojom.

    Plochu očistite pomocou kefy.

    Dôkladne opláchnuť.

    Optimálne čistenie vysokotlakovým čističom.

    Čistiaci prostriedok musí byť bezozvyšku odstránený

    Predchádzajúci krok prípadne zopakovať.

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Stavebné časti a látky, ktoré sa nemajú dostať do kontaktu s výrobkom, primerane ochrániť.

    Záväzné predpisy sa musia dodržať.

    Zvyšky čističa môžu viesť k usadeninám.

    Pri kontakte s kovmi rýchlo opláchnite vodou.

    Tmavé škáry sa môžu po čistení zosvetliť.

    Nie je vhodné pre vápenno-pieskové plotovky.

    V prípade silne pórovitých povrchov alebo povrchov náchylných na tvorbu výkvetov vopred naimpregnujte a potom vyčistite (patentovaný postup DE3018116C2).

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • Scrub brush / Scrubber
   • Kefa, vysokotlakový čistič

   • Pracovné nástroje ihneď po použití vyčistite vodou.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • V uzavretých originálnych obaloch, skladované v chlade a nad bodom mrazu min. 36 mesiacov.

  • Spotreba
   • Depending on the application / m²
   • Približne 0,05 - 0,1 kg/m² v závislosti od znečistenia
    pri použití zriedeného v pomere 1:10 s vodou.

   • Presnú spotrebu je potrebné zistiť na dostatočne veľkej skúšobnej ploche.

  • Všeobecné upozornenia
   • Nie je vhodné pre vápenno-pieskové plotovky.

    Materiál rozpúšťa nečistoty obsahujúce vápenec, žiadne iné nečistoty.

    Dbajte na aktuálne nariadenia a zákonné predpisy

    Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy.

    Vždy vytvorte testovacie plochy!

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.