Oblasť použitia

 • For use on floors indoors
 • Vnútorná
 • Penetrácia na nesavých podkladoch, napr. starých keramických obkladoch
 • Penetrácia minerálnych podkladov na báze sadry alebo cementu

Vlastnosti

 • Water-based
 • Neobsahuje rozpúšťadlá
 • Rýchloschnúci
 • Pripravená na použitie
 • Vynikajúca priľnavosť k podkladu na nesavých podkladoch
 • Ľahko uchopiteľný povrch pre optimálnu priľnavosť
 • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
  • Požiadavky na podklad

   Podklad musí byť nosný, tvarovo stály, pevný, nesmie obsahovať voľné častice, prach, oleje, mazivá, odery gumy, ani iné separačné látky.

   Pred aplikáciou materiálu nesmie podklad prekročiť nasledujúcu maximálnu vlhkosť:

   - Vyhrievané a nevyhrievané cementové podklady: max. 2,0 CM-%

   - Substráty viazané na síran vápenatý: max. 0,5 CM-%

   - Vyhrievané substráty zo síranu vápenatého: max. 0,3 CM-%

 • Spracovanie
  • Application temperature: min. 5 °C max. 25 °C
  • By brush / By roller
  • Podmienky pri spracovaní

   Teplota materiálu, okolia a podkladu: min. +5 °C až do max. +25 °C

  • Materiál pretrepte a po častiach naneste na povrch.
   Materiál rovnomerne rozotrite epoxidovým valčekom a opatrne ho zapracujte do podkladu.

 • Pracovné náradie/ Čistenie
  • By brush / By roller
  • Epoxidový valček, štetec

  • Pracovné nástroje a prípadné nečistoty je potrebné vyčistiť okamžite v čerstvom stave vodou.

 • Skladovanie/ Trvanlivosť
  • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
  • Shelf-life 18 months
  • V uzatvorených originálnych obaloch v chlade, suchu a chránené pred mrazom. Trvanlivosť min. 18 mesiacov.

   Otvorené balenia dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

 • Spotreba
  • Cca 50-100 ml/m² v závislosti od podkladu

  • Presnú spotrebu je potrebné zistiť na dostatočne veľkej skúšobnej ploche.

 • Príklady použitia
  • Savé podklady:

   Materiál zrieďte vodou v pomere 1 : 1.

   Nesavé podklady:

   Aplikujte nezriedený materiál

 • Všeobecné upozornenia
  • Je potrebné dodržiavať platné technické postupy

   Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne.

 • Upozornenie k likvidácii
  • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

 • Bezpečnosť / smernice
  • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.