• Kiesol Standard

  Č. výrobku 031030

  Kiesol Standard

  Jednozložkový spevňujúci mineralizačný koncentrát

  Informácie o výrobku

  Vzhľad / Farebný odtieň Bezfarebný až nažltlý
  Hustota (20 °C) Cca 1,2 g/cm³
  Hodnota pH Cca 11
  Tvrdnutie ≤ 5 N/mm²
  Vodoodpudivosť w < 0,5 kg/(m²*h0.5)

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use on floors/walls indoors and outdoors
  • Porézny, minerálny stavebný materiál, ako tehly, vápenno-pieskové tehly, pieskovec, minerálne omietky
  • Dodatočná beztlaková vodorovná izolácia muriva do stupňa premáčania 80%.
  • Dodatočná vodorovná izolácia muriva nízkym tlakom do stupňa nasýtenia 95 %
  • Penetrácia proti vlhkosti pôsobiacej zo zadnej strany muriva.
  • Zušľachtenie/úprava povrchu

  Vlastnosti

  • Water-based
  • Spevňujúci
  • Zužuje póry
  • Odpudzuje vodu
  • Zlepšuje prídržnosť, odolnosť proti treniu a pevnosť povrchu
  • Zvyšuje odolnosť proti pôsobeniu chemikálií
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

     

    Dodatočná vodorovná izolácia muriva

    Vrt musí byť očistený od prachu.

    Penetrácia proti vlhkosti posobiacej zo zadnej strany muriva

    Podklad musí byť čistý a zbavený olejov, tukov a odbedňovacích prostriedkov.

    Zušľachtenie povrchu

    Podklad musí byť čistý a zbavený olejov, tukov a odbedňovacích prostriedkov.

   • Prípravné práce

    Pri nízkotlakových injektážach je potrebné povrch muriva izolovať produktami Kiesol a Dichtungsschlämme min. 30 cm nad a pod úrovňou vyvŕtaných otvorov.

     

    Dodatočná vodorovná izolácia muriva

    Vyvŕtanie otvorov: v jednej rade priemer 12-30 mm, rozostup 10-12,5 cm. Uhol sklonu cca 45 °, hĺbka vrtu až 5 cm od konca muriva.

    Pri múroch a stenách hrubších ako 0,6 m odporúčame realizovať vrty z oboch strán

    U muriva s veľkým počtom dutín vykonať predom injektáž suspenzie do vyvŕtaných otvorov s pomocou BSP 3 alebo BSP 6.

    Interval pre následné práce činí 7 dní

    Po stuhnutí BSP opätovne vyvŕtajte vyplnené otvory.

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 5 °C max. 35 °C
   • By brush/ Bore hole saturation / Pressure injection / Low pressure spraying
   • Dodatočná vodorovná izolácia muriva

    Beztlaková metóda (stupeň prevlhnutia< 80%)

    Vhodné zásobníky, napr. Kiesol Dosierkartusche (417301), v prípade potreby vyplniť viackrát až do nasýtenia.

    Nízkotlaká metóda (stupeň prevlhnutia < 95%.

    Injektáž vykonávať vhodnými prístrojmi a injektážnymi pakry.

     

    Penetrácia proti vlhkosti posobiacej zo zadnej strany muriva

    Aplikovať materiál postupným polievaním, bez použitia tlaku a hmlového otryskaniu, vodorovne zhora nadol.

     

    Zušľachtenie povrchu

    Aplikovať materiál postupným polievaním, bez použitia tlaku a hmlového otryskaniu, vodorovne zhora nadol.

    Postup (mokré do mokrého) opakovať tak dlho, až už nedochádza k vstrebávaniu materiálu.

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Stavebné časti a látky, ktoré sa nemajú dostať do kontaktu s výrobkom, primerane ochrániť.

     

    Dodatočná vodorovná izolácia muriva

    Po injektáži vykonať vyplnenie vyvŕtaných otvorov suspenziou.

    Následne vykonajte plošnú izoláciu minimálne 30 cm pod a nad rovinu vrtov. Prípadne natiahnite na susedné časti.

    Nevhodný jako horizontálna izolácia pre pórobetón a stavebné hmoty s obsahom ílu.

     

    Penetrácia proti vlhkosti posobiacej zo zadnej strany muriva

    Okamžite odstráňte prebytočný materiál

    Následné práce vykonávať metódou mokré do mokrého počas doby reakcie.

     

    Zušľachtenie povrchu

    Čerstvo ošetrené plochy chráňte pred nárazovým dažďom, vetrom, slnečným žiarením a pred kondenzáciou vody.

    Nepoužívať na úpravu povrchov, u ktorých je dôležitý pekný vzhľad.

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • By brush/ Bore hole saturation / Pressure injection / Low pressure spraying
   • Štetec, plošný postrekovač, airless striekacie zariadenie, nalievacia nádoba, nízkotlaké injektážne zariadenie, ostatné podľa druhu náradia

   • Pracovné nástroje očistite ihneď po použití vodou.

    Zbytky po umytí odstráňte v súlade s platnými predpismi.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 24 months
   • Skladujte v uzatvorených originálnych obaloch, v chlade a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 24 mesiacov.

  • Spotreba
   • Depending on the application / m²
   • Dodatočná vodorovná izolácia:
    Približne 1,5 kg/m na 10 cm hrúbky steny (môže sa výrazne líšiť v závislosti od pórovitosti muriva).
    Penetrácia:
    Približne 0,1-0,3 kg/m² (zrieďte 1:1 s vodou).
    Povrchová úprava:
    Približne 0,2-0,4 kg/m²

  • Všeobecné upozornenia
   • Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy.

    Dbajte na aktuálne nariadenia a zákonné predpisy

    Pokyny na plánovanie injektáže na spracovanie certifikovaných injektážnych látok na zabránenie kapilárneho prieniku vlhkosti sa nachádzajú v smernici WTA-Merkblatt 4-10.

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.