Č. výrobku 085110

  MB 1K rapid

  Jednozložková multifunkčná hydroizoločná stierka

  Predaj sa začína od 1. mája 2023!
  LANG_VARIANTE
  0851 | MB 1K rapid

  Informácie o výrobku

  Báza Polymérne spojivá, aditíva, špeciálne plnivá
  Konzistencia Pastózny
  Prekrytie trhlín ≥ 3 mm (pri hrúbke suchej vrstvy ≥ 3 mm)
  Hrúbka vrstvy 1,3 mm hrúbky mokrej vrstvy znamená približne 1 mm hrúbky suchej vrstvy
  Tlaková skúška na trhliny Splnené, aj bez armovacej vložky
  Priepustnosť vodnej pary (µ) 9680

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use on floors indoors and walls outdoors
  • Hydroizolácia novostavieb.
  • Aplikácia > 3 m pod úroveň terénu.
  • Napojenie na vodonepriepustné betónové konštrukcie
  • Priečna hydroizolácia v stenách a pod nimi
  • Hydroizolácia soklov a omietok
  • Dodatočná vonkajšia hydroizolácia už existujúcich stavieb
  • Adhézny mostík na staré bitúmenové izolácie

  Vlastnosti

  • Solvent-free
  • Môže sa aplikovať priamo z nádoby bez nutnosti miešania
  • Rýchle, reaktívne presychanie
  • Rýchla priľnavosť, dokonca aj na neminerálnych podkladoch
  • Veľmi nízke emisie (GEV-EMICODE EC 1Plus)
  • Testovaná nepriepustnosť radónu
  • Vysoko flexibilný, elastický a prekrývajúci trhliny
  • Nepriepustný proti tlakovej vode
  • Dá sa pretierať a omietať
  • Aplikácia natieraním, stierkovaním, striekaním
  • Odolný mrazu a posypovej soli
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Podklad musí byť rovný, nosný, suchý, čistý, bezprašný a bez oleja, mastnoty a separačných látok.

    Neminerálne a neporézne podklady je potrebné zdrsniť.

    Nasiakavé minerálne podklady, nie samozhutniteľný betón (SCC), môžu byť matne vlhké.

   • Prípravné práce

    Odstrániť ostré hrany a zvyšky malty.

    Rohy a hrany je nutné zraziť alebo skosiť.

    Pomocou vhodnej malty vytvorte tesniaci klin

    Nerovnosti > 5 mm vyplniť vhodnou maltou.

    Pri prestupoch zdrsnite novodurové kanalizačné rúry brúsnym papierom, očistite kovové rúry a v prípade potreby obrúste povrch.

    V prípade potreby vykonať ochranu proti vlhkosti zo strany podkladu.

    Nasiakavé minerálne podklady penetrovať s výrobkom Kiesol MB.

    Ako kontaktnú vrstvu a proti zabráneniu tvorby bublín použiť záškrab z daného produktu.

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 5 °C max. 35 °C
   • By brush / Mortar cover / Trowel application / Spraying
   • Zvislé/vodorovné plošné hydroizolácie a hydroizolácie v stenách a pod nimi:

    Na podklad naniesť v súlade s pravidlami dve vrstvy stierky

    Priestupy

    W1-E: Prestupy potrubia možno napojiť oblúkovým fabiónom do plochy.

    Soklová omietka

    pred následujúcou aplikáciou omietky na hotovú izoláciu naniesť dodatočnú vrstvu materiálu, do ktorej metódou čerstvé do čerstvého nahodiť celoplošne omietkový prednástrek (SP Prep).

    Opätovný náter spojovacou a výstužnou maltou sa môže vykonať bez dodatočného náteru kašovitou maltou/podkladovou maltou.

    Nátery

    Priame pretretie náterom je možné disperznými náterovými hmotamy bohatými na spojivo.

    Vždy vytvorte testovacie plochy!

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Počas aplikácie musí byť povrchová teplota podkladu > 3 Kelviny nad teplotou rosného bodu okolitého vzduchu.

    Pri spracovávaní tekutých izolačných materiálov môže priame slnečné žiarenie či vystavenie pôsobeniu vetra viesť k tvorbe povlaku na povrchu a k tvorbe vzduchových puzdier (pľuzgierov)

    Nespracovávať na priamom slnku.

    Tmeliaca vrstva sa všeobecne nepovažuje za izolačnú vrstvu.

    Po nanesení chrániť izoláciu proti dažďu, priamemu slnečnému žiareniu, mrazu a kondenzácii.

    Izoláciu chrániť pred mechanickým poškodením.

    Izolácia nie je vhodná pod bodové zaťaženie bez dodatočnej výstužnej vrstvy pre rozloženie záťaže.

    Pri práci v uzatvorených priestoroch zaistite dostatočné vetranie (v prípade potreby použite ochranu dýchacích ciest).

    Pri strojovom spracovaní kontaktujte Remmers Technické poradenstvo.

    Maximálna hrúbka mokrej vrstvy nesmie presiahnuť 4 mm!

    Konštrukcia/tesnenie vnútorných rohov bez tesniacej drážky nebola stavebnými úradmi testovaná.

    Škáry typu I, v ktorých sa majú do hydroizolácie zabudovať škárovacie pásky z plastových alebo elastomérových membrán s lamináciou z rúna alebo tkaniny, sa môžu realizovať len s dvojzložkovými tekutými hydroizolačnými materiálmi (FPD/MDS).

     

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • Mortar cover / Filling knife / Trowel application / Application by spraying
   • Naberačka, hladidlo, hrúbkové hladidlo, štetka na stierky, plošný štetec, valček

    Vhodná strojová technológia, napríklad peristaltické čerpadlá, skrutkové čerpadlá alebo bezvzduchové piestové čerpadlá

    Náradie čistiť v čerstvom stave vodou.

    Zaschnuté zbytky hmoty je možné odstrániť len mechanicky.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 9 months
   • V originálnych neotvorených baleniach skladovať v chlade, suchu a chránené pred mrazom: min. 9 mesiacov

  • Spotreba
   • 1.3 kg / mm thick layer / m²
   • Min. 1,3 kg/m²/mm hrúbky suchej vrstvy

    Hrúbky vrstiev a spotreba pre vnútorné a vonkajšie použitie: Pozri tabuľku spotreby v príkladoch použitia.

   • Presnú spotrebu je potrebné zistiť na dostatočne veľkej skúšobnej ploche.

  • Príklady použitia

   • Trieda pôsobenia vody
    (DIN 18533 / 18535


    Hrúbka suchej vrstvy (mm)
    Hrúbka mokrej vrstvy (mm) ****

    Spotreba (kg/m²) 


    Výťažnosť 25 kg (m²)
    W1-E* 
    Pôdna vlhkosť a netlaková voda
    ≥ 2
    cca 2,6
    cca 2,7
    cca 9,25

    W2.1-E** 

    Mierne pôsobenie tlakovej vody (hĺbka ponoru<3 m)
    ≥ 4
    cca 5,3
    cca 5,5
    cca 4,5

    W2.1-E**

    Prechod na vodonepriepustné betónové konštrukcie

    Mierne pôsobenie tlakovej vody (hĺbka ponoru<3 m)
    ≥ 4
    cca 5,3
    cca 5,5
    cca 4,5

    W2.2-E*** 

    Vysoké pôsobenie tlakovej vody (hĺbka ponoru >3 m)
    ≥ 4
    cca 5,3
    cca 5,5
    cca 4,5

    W4-E

     

    Striekajúca voda a pôdna vlhkosť na sokloch stien/kapilárna voda v stenách a pod stenami

    ≥ 2
    cca 2,6
    cca 2,7
    cca 9,25
    W2-B 
    Pôsobenie vody v nádržiach s výškou plnenia ≤10 m
    ≥ 3
    cca 3,9
    cca 4,0cca 6,25    *     Vyžaduje sa osobitná dohoda o murive
    **   Vyžaduje sa osobitná dohoda
    *** Vyžaduje sa osobitná dohoda - prípustné len na betónových podkladoch do hĺbky ponoru 10 m
    **** Maximálna celková hrúbka mokrej vrstvy nesmie byť prekročená ani pri dvojvrstvovej aplikácii (čerstvý do čerstvého).. 

    Navýšenie hrúbky vrstvy podľa DIN 18533:
    Nemecká norma stanovuje navýšenie hrúbky vrstvy dz, aby sa zabezpečila minimálna hrúbka suchej vrstvy dmin. Zohľadňujú sa pritom výkyvy súvisiace so spracovaním dv a dodatočná spotreba na vyrovnanie podkladu du. Ak sa podklad vyrovnáva samostatne (napr. škrábanou stierkou), du sa do výpočtu nezahŕňa.
    du = spotreba škrábanej stierky cca 0,5 kg/m² (v závislosti od podkladu)
    dv = nie je možné s hrúbkovým hladidlom / inak spotreba 0,4 kg/m² (dmin = 3 mm)

  • Všeobecné upozornenia
   • Údaje o produkte boli stanovené v laboratórnych podmienkach pri 20°C a 65% relatívnej vlhkosti.

    Pri plánovaní a realizácii sa musia dodržiavať osvedčenia o vhodnosti (abP).

    Osobitné dohody a osvedčenia o vhodnosti (AbP) sú k dispozícii na www.remmers.com

    Vždy vytvorte testovacie plochy!

    Materiál je odolný voči UV žiareniu na zvislých plochách v oblasti sokla a môže sa používať aj na plochách, ktoré nie sú v kontakte so zemou, bez náteru.
    Zmena farby je možná, ale nemá vplyv na tesniacu funkciu!

    Na posúdenie vhodnosti výrobku na použitie nie sú skúšky odlupovania adhezíva vhodné ani povolené.

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.