• WP Sulfatex

  Č. výrobku 043025

  WP Sulfatex

  Minerálna hydroizolačná stierka s vysokou odolnosťou voči síranom

  LANG_VARIANTE
  0430 | sivý (grau)
  Balenie

  Informácie o výrobku

  Pevnosť v ťahu v ohybe (28 d) cca 6 N/mm²
  Odolnosť voči chemikáliám XWW1 - XWW3 dle DIN 19573
  Pevnosť v tlaku ( 28 d) cca 30 N/mm²
  Zámesová voda 20-21 % odpovídá cca 5,0 l/25 kg
  Kapilárna absorpcia vody w24 < 0,1 kg/(m2h0,5)
  Difúzia vodnej pary µ < 200

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use on floors/walls indoors and outdoors
  • Dodatočná hydroizolácia pivníc
  • Dodatočná hydroizolácia soklov
  • Izolácia nádrží proti zvnútra pôsobiacemu tlaku vody
  • Ochrana proti prenikaniu vlhkosti pre hydroizolácie stavieb po úrovňou terénu
  • Časti stavby v kontakte s pitnou vodou
  • Podklady zaťažené soľami
  • Minerálna izolačná stierka vo vodnom staviteľstve podľa DIN 19573

  Vlastnosti

  • Veľmi nízke emisie (GEV-EMICODE EC 1Plus)
  • Nepriepustný proti tlakovej vode
  • Vysoká odolnosť proti síranom a nízky účinný obsah alkalických látok (SR/NA)
  • Veľmi dobrá priľnavosť k podkladu
  • Otvorený difúzii vodných pár
  • Chemická odolnosť podľa DIN 4030 až do stupňa napadnutia: XA2
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Podklad musí byť čistý, pevný a bezprašný.

    Predbežne navlhčite vysoko savé podklady.

   • Prípravné práce

    Odstrániť starú omietku minimálne 80 cm nad viditeľnou úroveň vlhkosti.

    V mieste prechodu podlahy a stien vysekať mazaninu v šírke asi 20 cm.

    Rohy a hrany je nutné zraziť alebo skosiť.

    Kúty vyplniť do oblúku. (tesniaci klín)

    W1-E: Prestupy potrubia možno napojiť oblúkovým fabiónom do plochy.

    Izolácia proti soliam

    V prípade podkladov kontaminovaných soľou vykonajte predbežnú úpravu pomocou prípravkov Sulfatex LQ a Salt IH.

    Penetrácia exteriér:

    Minerálne podklady napenetrovať Remmers Kiesol / Kiesol MB.

    Penetrácia interiér:

    Minerálne podklady napenetrovať Remmers Kiesol (1:1 vodou)

    Izolácia v oblasti styku s pitnou vodou

    Na pripravený a vopred navlhčený podklad bez základného náteru naneste náter v troch vrstvách.

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 5 °C max. 30 °C
   • By brush / Spraying
   • Podmienky pri spracovaní

    Teplota materiálu, okolia a podkladu: min. +5 °C až do max. +30 °C

   • Materiál naneste v dvoch vrstvách metódou čerstvé do čerstvého.

     

    Adhézny mostík pre omietku
    Bezprostredne pred nanesením omietky naneste vrstvu stierky WP Sulfatex. Alternatíva: do čerstvej vrstvy WP Sulfatex naneste celoplošný podhoz SP Prep. Po jeho vyzrení nanášajte omietku.

     

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Nespracovávať na priamom slnku.

    Celková hrúbka vlhkej vrstvy nesmie prekročiť 5 mm.

    Nikdy nerieďte tuhnúcu maltu vodou ani nemiešať s čerstvou maltou.

    Po nanesení chrániť izoláciu proti dažďu, priamemu slnečnému žiareniu, mrazu a kondenzácii.

    Izoláciu chrániť pred mechanickým poškodením.

    Pri strojovom spracovaní kontaktujte Remmers Technické poradenstvo.

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • By brush / Spraying
   • Miešadlo, maliarska štetka, murárska štetka, vhodné strojové zariadenie

   • Náradie čistiť v čerstvom stave vodou.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Protect form moisture
   • Shelf-life 12 months
   • Uschovávajte v suchu, v zatvorených obaloch po dobu približne 12 mesiacov

  • Spotreba
   • 1.6 kg / mm thick layer / m²
   • Cca 1,6 kg/m²/mm hrúbky vrstvy

  • Príklady použitia
   • Hrúbka vrstvy a spotreba pre aplikáciu v interiéri a exteriéri

    Vodotesnosť podľa tried

    (DIN 18533)

    Skupina záťaže podľa

     WTA 4-6-14

    Minimálna hrúbka vrstvy (mm)

    Množstvo použitej čerstvej malty (kg/m²)

    Spotreba prášku

    (kg/m²)

    Výdatnosť 25 kg (papierové vrece) (m²)

    W4-E Striekajúca voda na sokli steny a kapilárna voda v stenách a pod stenami v kontakte so zemou

    Striekajúca voda/

    Izolácia sokla

    ≥ 2,0
    ca. 4,0
    ca. 3,2
    ca. 7,5
    W1.1-E/W1.2-E Pôdna vlhkosť a netlaková voda
    Pôdna vlhkosť a netlaková voda
    ≥ 2,0
    ca. 4,0
    ca. 3,2
    ca. 7,5
    W2.1-E Mierny vplyv tlakovej vody (hĺbka ponoru < 3 m)
    Hromadiaca sa priesaková a tlaková voda
    ≥ 3,0
    ca. 6,0
    ca. 4,8
    ca. 5,0
    ----
    Vodné nádrže s hĺbkou vody až do 10 metrov

    ≥ 3,0

    ca. 6,0
    ca. 4,8
    ca. 5,0

  • Všeobecné upozornenia
   • Zámesová voda musí mať kvalitu pitnej vody.

    Môže obsahovať stopy pyritu ( sulfidu železitého)

    Nízky obsah chrómanov podľa smernice 2003/53/ES.

    Vždy vytvorte testovacie plochy!

    Údaje o produkte boli stanovené v laboratórnych podmienkach pri 20°C a 65% relatívnej vlhkosti.

    Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy.

    Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne.

    Osobitné dohody a osvedčenia o vhodnosti (AbP) sú k dispozícii na www.remmers.com

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.