• Kiesol
  • Kiesol

  Č. výrobku 181001

  Kiesol

  Jednozložkový, spevňujúci mineralizačný koncentrát bez obsahu rozpúšťadiel

  Informácie o výrobku

  Vzhľad / Farebný odtieň Bezfarebný až žltkastý
  Hustota (20 °C) Cca 1,15 g/cm³
  Hodnota pH Cca 11
  Tvrdnutie ≤ 5 N/mm²
  Vodoodpudivosť w < 0,5 kg/(m²*h0.5)
  Priepustnosť vodnej pary (µ) > 90 %

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use on floors/walls indoors and outdoors
  • Porézny, minerálny stavebný materiál, ako tehly, vápenno-pieskové tehly, pieskovec, minerálne omietky
  • Dodatočná beztlaková vodorovná izolácia muriva do stupňa premáčania 80%.
  • Dodatočná vodorovná izolácia muriva nízkym tlakom do stupňa nasýtenia 95 %
  • Penetrácia proti vlhkosti pôsobiacej zo zadnej strany muriva.
  • Zušľachtenie/úprava povrchu

  Vlastnosti

  • Water-based
  • Spevňujúci
  • Zužuje póry
  • Odpudzuje vodu
  • Brzdí prenikanie škodlivých solí
  • Zlepšuje prídržnosť, odolnosť proti treniu a pevnosť povrchu
  • Zvyšuje odolnosť proti pôsobeniu chemikálií
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

     

    Dodatočná vodorovná izolácia muriva

    Vrt musí byť očistený od prachu.

    Penetrácia proti vlhkosti posobiacej zo zadnej strany muriva

    Podklad musí byť čistý a zbavený olejov, tukov a odbedňovacích prostriedkov.

    Zušľachtenie povrchu

    Podklad musí byť čistý a zbavený olejov, tukov a odbedňovacích prostriedkov.

   • Prípravné práce

    Dodatočná vodorovná izolácia muriva

    Injektážnu oblasť prehradiť najmenej 30 cm nad a pod radom vrtov (Kiesol MV 1:1 a tuhá tesniaca hmota).

    Vyvŕtanie otvorov: v jednej rade priemer 12-30 mm, rozostup 10-12,5 cm. Uhol sklonu cca 45 °, hĺbka vrtu až 5 cm od konca muriva.

    Pri múroch a stenách hrubších ako 0,6 m odporúčame realizovať vrty z oboch strán

    U muriva s veľkým počtom dutín vykonať predom injektáž suspenzie do vyvŕtaných otvorov s pomocou BSP 3 alebo BSP 6.

    Po stuhnutí BSP opätovne vyvŕtajte vyplnené otvory.

    Interval pre následné práce činí 7 dní

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 5 °C max. 35 °C
   • By brush/ Bore hole saturation / Pressure injection / Low pressure spraying
   • Dodatočná vodorovná izolácia muriva

    Beztlaková metóda (stupeň prevlhnutia< 80%)

    Vhodné zásobníky, napr. Kiesol Dosierkartusche (417301), v prípade potreby vyplniť viackrát až do nasýtenia.

    Nízkotlaká metóda (stupeň prevlhnutia < 95%.

    Injektáž vykonávať vhodnými prístrojmi a injektážnymi pakry.

     

    Penetrácia proti vlhkosti posobiacej zo zadnej strany muriva

    Materiál nanášajte po častiach až do nasýtenia.

    V prípade potreby: veľmi savé podklady vopred navlhčite vodou.

     

    Zušľachtenie povrchu

    Materiál nanášajte po častiach.

    Postup (mokré do mokrého) opakovať tak dlho, až už nedochádza k vstrebávaniu materiálu.

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Stavebné časti a látky, ktoré sa nemajú dostať do kontaktu s výrobkom, primerane ochrániť.

     

    Dodatočná vodorovná izolácia muriva

    Po injektáži vykonať vyplnenie vyvŕtaných otvorov suspenziou.

    Nevhodný jako horizontálna izolácia pre pórobetón a stavebné hmoty s obsahom ílu.

     

    Penetrácia proti vlhkosti posobiacej zo zadnej strany muriva

    Okamžite odstráňte prebytočný materiál

    Penetráciu nenechajte zaschnúť.

    Následné práce vykonávať metódou mokré do mokrého počas doby reakcie.

     

    Zušľachtenie povrchu

    Čerstvo ošetrené plochy chráňte pred nárazovým dažďom, vetrom, slnečným žiarením a pred kondenzáciou vody.

    Nepoužívať na úpravu povrchov, u ktorých je dôležitý pekný vzhľad.

    Doporučujeme vytvoriť skúšobné plochy.

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • By brush/ Bore hole saturation / Pressure injection / Low pressure spraying
   • Štetec, injektážna striekačka, Airless striekacie zariadenie, nalievacia nádoba, nízkotlakové injektážne zariadenie a ďalšie náradie podľa katalógu náradia Remmers

   • Pracovné nástroje očistite ihneď po použití vodou.

    Zbytky po umytí odstráňte v súlade s platnými predpismi.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • V uzavretých originálnych obaloch, skladované v chlade a nad bodom mrazu min. 36 mesiacov.

  • Spotreba
   • Depending on the application / m²
   • Dodatočná vodorovná izolácia:
    Cca 1,5 kg/m na 10 cm hrúbky steny (môže sa výrazne líšiť v závislosti od pórovitosti muriva).
    Penetrácia:
    Cca 0,1-0,3 kg/m² (zriediť 1:1 s vodou).
    Povrchová úprava:
    Cca 0,2-0,4 kg/m²

  • Všeobecné upozornenia
   • Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy.

    Dbajte na aktuálne nariadenia a zákonné predpisy

    Pokyny na plánovanie injektáže na spracovanie certifikovaných injektážnych látok na zabránenie kapilárneho prieniku vlhkosti sa nachádzajú v smernici WTA-Merkblatt 4-10.

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.