• Kiesol C [basic]
 • Kiesol C [basic]
 • Kiesol C [basic]
  • Kiesol C [basic]
  • Kiesol C [basic]
  • Kiesol C [basic]

  Č. výrobku 072710

  Kiesol C [basic]

  Silanový krém na injektáž muriva proti vzlínajúcej vlhkosti

  Remmers seal speed formulation WTA-certificated

  Informácie o výrobku

  Vzhľad / Farebný odtieň Mliečny, biely
  Hustota (20 °C) Cca 0,94 g/cm³
  Bod vzplanutia > 100 °C
  Konzistencia Krémová

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use indoors and outdoors
  • Porézné minerálné stavebné materiály ako tehla, piesková a vápenno-piesková tehla
  • Dodatočná vodorovná izolácia muriva nízkym tlakom do stupňa nasýtenia 95 %

  Vlastnosti

  • Water-based
  • Nové inverzné zloženie pre rýchlejší účinok
  • Na báze silánu/siloxánu
  • Veľmi dobre prenikavý
  • Optimalizovaný pre beztlakovú injektáž
  • Vysoko výdatný
  • Hydrofobizujúci
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Vrt musí byť očistený od prachu.

   • Prípravné práce

    Zhotovenie vrtných otvorov:
    Jednoradovo, priemer 12 mm, vzdialenosť 12 cm, sklon vodorovný, hĺbka vrtu = hrúbka muriva mínus 2 cm.

    Murivo, hrúbka> 0,6 m, prípadne vŕtať obojstranne.

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 5 °C max. 30 °C
   • Sealant gun / Injection hose / Desoi piston pump EP-60
   • Materiál podľa balenia injektovať vhodným zariadením.

    Vrty nevypĺňať krémom v posledných 2 cm.

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Stavebné časti a látky, ktoré sa nemajú dostať do kontaktu s výrobkom, primerane ochrániť.

    Vrty uzavrite v ten istý deň pomocou WP DS Levell.

    V oblasti, do ktorej nasiakne materiál, môže dôjsť k dočasnej zmene sfarbenia, zvlášť na pohľadovom murive.

    Pre následnú plošnú izoláciu odporúčame oblasť radu vrtov pretiahnuť vrstvou WP DS Levell.

    Následne vykonajte plošnú izoláciu minimálne 30 cm pod a nad rovinu vrtov. Prípadne natiahnite na susedné časti.

    Doporučujeme vytvoriť skúšobné plochy.

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • Sealant gun / Injection hose / Desoi piston pump EP-60
   • Pištoľ na tmel,
    Injekčný nástavec pre 550 ml,
    Injektážna hadica pre 550 ml,
    Injektážna sada pre 550 ml,
    Desoi Powerpump 70 pre 10l kanister,
    Nízkotlakové čerpacie a striekacie zariadenie s vhodnou injektážnou koncovkou

   • Náradie a nečistoty očistite v čerstvom stave koncentrátom Aqua RK-898 (3868) alebo riedidlom V 101 (0978).

    V prípade dlhšej nečinnosti vyprázdnite stroj a vyčistite ho pomocou RK-898 alebo riedidla V101.

    Zbytky po umytí odstráňte v súlade s platnými predpismi.

    Pri strojovom spracovaní kontaktujte Remmers Technické poradenstvo.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 12 months
   • V uzatvorených originálnych obaloch v chlade, suchu a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 12 mesiacov.

    Otvorené balenia čo najrýchlejšie spracujte.

  • Spotreba
   • Depending on the application / m²
   • Podrobnosti nájdete v tabuľke spotreby v časti príklady použitia

   • Pri murive s dutinami je potrebné rátať s vyššou spotrebou.

  • Príklady použitia
   • Spotreba zodpovedá objemu vrtu, ktorý sa má zaplniť, plus bezpečnostná rezerva.

    Priemer vrtu:                           12 mm
    Rozostupy medzi vrtmi:         12 cm, t. j. 8,3 otvoru na 1 m

    Hrúbka muriva:        
    Hĺbka vrtu:        
    Spotreba* na 1 m:                    
    10 cm
    cca 8 cm
    cca 80 ml
    11,5 cm
    cca 9,5 cm
    cca 100 ml
    24 cm
    cca 22 cm
    cca 230 ml
    36 cm
    cca 34 cm
    cca 350 ml
    42 cm
    cca 40 cm
    cca 415 ml
    *vrátane 10 % bezpečnostnej rezervy

  • Všeobecné upozornenia
   • Nie je vhodný pre pórobetón, sadru a hlinené stavebné materiály.

    Nie je vhodný pre čerstvú škárovaciu maltu.

    Na karbonátových prírodných kameňoch sa vyžaduje skúška účinnosti.

    Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy.

    Dbajte na aktuálne nariadenia a zákonné predpisy

    Pokyny na plánovanie injektáže na spracovanie certifikovaných injektážnych látok na zabránenie kapilárneho prieniku vlhkosti sa nachádzajú v smernici WTA-Merkblatt 4-10.

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.