• FL fix

  Č. výrobku 281725

  FL fix

  Flexibilné lepidlo na dlaždice

  Odtieň: sivý (grau) | 2817
  Balenie

  Informácie o výrobku

  Pochôdznosť / možnosť spárovania Po cca 12 hodinách
  Vrstva aplikácie Maximálne do 10 mm
  Otvorený čas Cca 30 minút (v závislosti od teploty)
  Sypná hmotnosť Cca 1,3 kg/dm³
  Zámesová voda Cca 6,5 l / 25 kg

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use on floors/walls indoors and outdoors
  • Pokládka keramických obkladov a dlažieb
  • Vnútorné a vonkajšie použitie
  • Suché a vlhké oblasti, oblasti pod vodou
  • Kombinovaná hydroizolácia (AiV)

  Vlastnosti

  • Vysoká prídržnosť (C 2)
  • Flexibilné (S 1)
  • Znížený sklz (T) a zvýšená priľnavosť
  • Predĺžený otvorený čas (E)
  • Veľmi nízke emisie (GEV-EMICODE EC 1Plus)
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Podklad musí byť čistý, pevný a bezprašný.

   • Prípravné práce

    Odstrániť ostré hrany a zvyšky malty.

    Podklad vyrovnať.

    Silne nasiakavé podklady ošetrite penetráciou Primer Hydro F.

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 5 °C max. 30 °C
   • Mortar cover / Filling knife / Trowel application
   • Pre zvýšenie prídržnosti urobiť záškrab.

    Výrobok naniesť vhodným hrebeňom.

    Za mierneho tlaku ľahko vtlačte obklad do čerstvého lepiaceho lôžka.

    Čerstvé zbytky lepidla

    Škáry zbaviť zbytkov lepidla.

     

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Nepoužívajte na priamom slnečnom svetle alebo zahrievaných plochách.

    Nikdy nerieďte tuhnúcu maltu vodou ani nemiešať s čerstvou maltou.

    * Prírodné plnivá vedú k malým odchýlkam v spotrebe vody. Optimálna spotreba vody závisí na type stavby a hrúbke vrstvy.

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • Mortar cover / Filling knife / Trowel application
   • Miešadlo, hladidlo, stierka, zubová stierka

    Náradie čistiť v čerstvom stave vodou.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Protect form moisture
   • Shelf-life 12 months
   • Uschovávajte v suchu, v zatvorených obaloch po dobu približne 12 mesiacov

  • Spotreba
   • 1.1 kg / mm thick layer / m²
   • Cca 1,1 kg/m²/mm aplikačnej vrstvy
    4 mm hrebeňové zúbkovanie: cca 1,5 kg/m²
    6 mm hrebeňové zúbkovanie: cca 2,3 kg/m²
    8 mm hrebeňové zúbkovanie: cca 3,0 kg/m²

  • Všeobecné upozornenia
   • Nízky obsah chrómanov podľa smernice 2003/53/ES.

    Charakteristika produktov bola stanovená v laboratórnych podmienkach pri 23 ° C a 50% vlhkosti.

    Zámesová voda musí mať kvalitu pitnej vody.

    Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne.

    Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy.

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.