• Spiral Anchor Mortar M20

  Č. výrobku 102825

  Spiralankermörtel M20

  Strojovo spracovateľná škárovacia malta s vysokou odolnosťou voči síranom na osadzovanie špirálových kotiev

  Odolnosť
  M20
  Zrnitosť
  1 mm
  Odtieň: sivá (grau) | 1028
  Balenie

  Informácie o výrobku

  Pevnosť v tlaku ( 28 d) ≥ 20 N/mm²
  Externé predpisy GG-Cert
  Hustota čerstvej maltovej zmesi Cca 2,0 kg/dm³
  Veľkosť zrna 1 mm
  Zámesová voda 14,0 - 14,5 % odpovedá cca 3,5 l/25 kg

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use indoors and outdoors
  • Vloženie špirálových kotiev pre vystuženie prasknutého muriva

  Vlastnosti

  • Jednozložkový
  • Vhodný pre strojové spracovanie
  • Dobrá priľnavosť
  • Vysoká odolnosť proti síranom a nízky účinný obsah alkalických látok (SR/NA)
  • Zušľachtený plast
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Podklad musí byť čistý, pevný a bezprašný.

   • Prípravné práce

    Hĺbka škáry min. 6 cm

    Brúsenie škár môže viesť k odlomeniu okrajov škár.

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 5 °C max. 30 °C
   • Caulking gun / Jointing iron
   • Otvorené, vyčistené škáry navlhčite.

    Naneste prvú vrstvu malty bez medzier do škáry a špirálovú výstuž zatlačte do stredu

    Potom naneste druhú vrstvu malty systémom čerstvá do čerstvej až 2 cm za konečný povrch a zapracujte škárovačkou

    Čakacia doba pred nanesením následnej vrstvy min. 24 h.

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Nikdy nerieďte tuhnúcu maltu vodou ani nemiešať s čerstvou maltou.

    Čerstvé povrchy chrániť pred vyschnutím, mrazom a dažďom min. 4 dni.

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • Caulking gun / Jointing iron
   • Miešadlo, škárovacia pištoľ, škárovačka

    Pracovné nástroje pred stuhnutím malty umyte vodou.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Protect form moisture
   • Shelf-life 12 months
   • Uschovávajte v suchu, v zatvorených obaloch po dobu približne 12 mesiacov

  • Spotreba
   • Approx. 1.7 kg / l void
   • Cca 1,7 kg/l dutiny

   • Presnú spotrebu je potrebné zistiť na dostatočne veľkej skúšobnej ploche.

  • Všeobecné upozornenia
   • Môže obsahovať stopy pyritu ( sulfidu železitého)

    Nepoužívať na podklady s obsahom sádry!

    Údaje o produkte boli stanovené v laboratórnych podmienkach pri 20°C a 65% relatívnej vlhkosti.

    Nízky obsah chrómanov podľa smernice 2003/53/ES.

    Zámesová voda musí mať kvalitu pitnej vody.

    Alkalické spojivo môže rozpúšťať neželezné kovy.

    Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne.

    Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy.

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.