• Injection Cream 80 [basic]
 • Injection Cream 80 [basic]
  • Injection Cream 80 [basic]
  • Injection Cream 80 [basic]

  Č. výrobku 069105

  Injection Cream 80 [basic]

  Silanový krém na injektáž muriva proti vzlínajúcej vlhkosti

  LANG_VARIANTE
  0691 | Injection Cream 80
  Balenie

  Informácie o výrobku

  Vzhľad / Farebný odtieň Mliečny, biely
  Hustota (20 °C) Cca 0,94 g/cm³
  Bod vzplanutia > 100 °C
  Konzistencia Krémový

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use indoors and outdoors
  • Porézné minerálné stavebné materiály ako tehla, piesková a vápenno-piesková tehla
  • Dodatočná hydroizolácia muriva bez tlaku do 95% nasýtenia vlhkosťou

  Vlastnosti

  • Water-based
  • Nové inverzné zloženie pre rýchlejší účinok
  • Na báze silánu/siloxánu
  • Optimalizovaný pre beztlakovú injektáž
  • Vysoko výdatný
  • Hydrofobizujúci
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Vrt musí byť očistený od prachu.

   • Prípravné práce

    Zhotovenie vrtných otvorov:
    Jednoradovo, priemer 12 mm, vzdialenosť 12 cm, sklon vodorovný, hĺbka vrtu = hrúbka muriva mínus 2 cm.

    Pri múroch a stenách hrubších ako 0,6 m odporúčame realizovať vrty z oboch strán

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 5 °C max. 30 °C
   • Sealant gun / Injection hose / Desoi piston pump EP-60
   • Materiál podľa balenia injektovať vhodným zariadením.

    Vrty nevypĺňať krémom v posledných 2 cm.

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Stavebné časti a látky, ktoré sa nemajú dostať do kontaktu s výrobkom, primerane ochrániť.

    Vrty uzavrite v ten istý deň pomocou WP DS Levell.

    V oblasti, do ktorej nasiakne materiál, môže dôjsť k dočasnej zmene sfarbenia, zvlášť na pohľadovom murive.

    Pre následnú plošnú izoláciu odporúčame oblasť radu vrtov pretiahnuť vrstvou WP DS Levell.

    Následne vykonajte plošnú izoláciu minimálne 30 cm pod a nad rovinu vrtov. Prípadne natiahnite na susedné časti.

    Doporučujeme vytvoriť skúšobné plochy.

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • Sealant gun / Injection hose / Desoi piston pump EP-60
   • Nízkotlakové čerpacie a striekacie zariadenia s vhodnou injektážnou koncovkou

   • Náradie a nečistoty očistite v čerstvom stave koncentrátom Aqua RK-898 (3868) alebo riedidlom V 101 (0978).

    V prípade dlhšej nečinnosti vyprázdnite stroj a vyčistite ho pomocou RK-898 alebo riedidla V101.

    Zbytky po umytí odstráňte v súlade s platnými predpismi.

    Pri strojovom spracovaní kontaktujte Remmers Technické poradenstvo.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 12 months
   • V uzatvorených originálnych obaloch v chlade, suchu a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 12 mesiacov.

  • Spotreba
   • Depending on the application / m²
   • Podrobnosti pozri v tabuľke v časti Príklady použitia

   • Pri murive s dutinami je potrebné rátať s vyššou spotrebou.

  • Príklady použitia
   • Spotreba zodpovedá objemu vrtov, príp. bezpečnostnej rezerve.
    Priemer vrtov: 12 mm
    Vzdialenosť vrtov: 12 cm, t.j. 8,3 vrtov na bežný meter

    Hrúbka muriva:               
    Hĺbka vrtu:                 Spotreba* na m:                                   
    10 cmca. 8 cmca. 80 ml
    11,5 cmca. 9,5 cmca. 100 ml
    24 cmca. 22 cmca. 230 ml
    36 cmca. 34 cmca. 350 ml
    42 cmca. 40 cmca. 415 ml
    * pripočítaná ca. 10 % bezpečnostná rezerva

  • Všeobecné upozornenia
   • Nie je vhodný pre pórobetón, sadru a hlinené stavebné materiály.

    Nie je vhodný pre čerstvú škárovaciu maltu.

    Na karbonátových prírodných kameňoch sa vyžaduje skúška účinnosti.

    Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy.

    Dbajte na aktuálne nariadenia a zákonné predpisy

    Pokyny na plánovanie injektáže na spracovanie certifikovaných injektážnych látok na zabránenie kapilárneho prieniku vlhkosti sa nachádzajú v smernici WTA-Merkblatt 4-10.

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.