Č. výrobku 636103

Epoxy ST 100

Transparentná penetračná živica a spojivo pre epoximaltu

Informácie o výrobku

Zložka A

Hustota (20 °C) 1,12 g/cm³
Viskozita (25 °C) 870 mPa s

Zložka B

Hustota (20 °C) 1,03 g/cm³
Viskozita (25 °C) 200 mPa s

Zmes

Hustota (20 °C) 1,10 g/cm³
Viskozita (25 °C) 600 mPa s

V zreagovanom stave

Pevnosť v ťahu v ohybe 23 N/mm² *
Pevnosť v tlaku 95 N/mm² *

* malta z epoxidovej živice 1 : 5 so štandardným pieskom

Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

Oblasť použitia

 • Penetrácia, adhézny mostík, vyrovnávacia vrstva
 • Na výrobu odolných mált, poterov a liatych stierok
 • Ako nosná vrstva pre presypávané podlahové stierky
 • Základný náter v systéme Remmers Deck OS 8 classic

Vlastnosti

 • Mechanicky zaťažiteľný
 • Chemicky odolný
 • Dobrá penetračná schopnosť
 • Test kompatibility náterov
 • Bez zmäkčovadiel, nonylfenolov a alkylfenolov
 • Po vytvrdnutí fyziologicky nezávadný
 • Vhodný ako penetrácia bez posypu pod PU a EP Remmers podlahové systémy
 • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
  • Požiadavky na podklad

   Podklad musí byť nosný, tvarovo stály, pevný, nesmie obsahovať voľné častice, prach, oleje, mazivá, odery gumy, ani iné separačné látky.

   Prídržnosť podkladu musí byť v priemere najmenej 1,5 N/mm² (najnižšia prípustná hodnota 1,0 N/mm²), pevnosť v tlaku najmenej 25 N/mm².

   Pri použití v systéme OS-8 musí byť priemerná prídržnosť podkladu min.2,0 N/mm² (najnižšia prípustná hodnota 1,5 N/mm²).

   Skúšobný protokol o skúške prídržnosti pri zaťažení vzlínajúcou vlhkosťou podľa DIN EN 13578 pre systém OS 8 k dispozícii.

   Podklady musia dosiahnuť vyrovnanú vlhkosť a musia byť zabezpečené proti prenikaniu vzlínajúcej vlhkosti.

   Betónmax. 4 % hmotnostná vlhkosť

   Cementový potermax. 4 % hmotnostná vlhkosť

   Anhydritový poter max. 0,3 % hmotnostná vlhkosť

   Magnezitový poter 2 - 4 % hmotnostná vlhkosť

   U anhydritových a magnezitových poterov je potrebné bezpodmienečne zamedziť prieniku vlhkosti zo stavebných prvkov alebo z pôdneho podložia.

   Pre anhydritové a magnezitové potery je vhodné použitie difúzne otvorených podlahových systémov.

  • Prípravné práce

   Podklad sa pripraví pomocou príslušných opatrení, napr. brokovaním alebo brúsením diamantom tak, aby boli splnené hore uvedené požiadavky.

   Praskliny a poškodené miesta v podklade je potrebné vyplniť vhodnými opravnými maltami Remmers systému RM (RM = opravná malta) alebo maltami Remmers EP.

 • Príprava
  • Mixing ratio comp. A 75 : comp. B 25
  • Mixing time 3 min
  • Kombinované balenie

   Do základnej hmoty (zložka A) sa naleje bez zvyšku tvrdidlo (zložka B).

   Potom zmes premiešajte pomalobežným elektrickým miešadlom ( cca 300 - 400 otáčok za minútu).

   Namiešanú zmes prelejte do inej čistej nádoby a znovu dôkladne premiešajte.

   Nutné miešať minimálne po dobu 3 minút.

   Vytváranie pruhov poukazuje na nedostatočné miešanie.

 • Spracovanie
  • Application temperature: min. 8 °C max. 30 °C
  • By brush / By roller / Self-levelling coating / Apply standing
  • Pot life 25 min
  • Vytvrdzovanie je možné urýchliť pridaním urýchľovača ACC H. Návod na použitie na vyžiadanie!

   Vyššie teploty uvedené doby všeobecne skracujú, nižšie ich predlžujú.

 • Pracovné náradie/ Čistenie
  • By brush / By roller / Self-levelling coating / Apply standing
  • Hladidlo, zubové hladidlo, zubová stierka, gumová škrabka, epoxidový valček, valček s hrotmi, miešacie zariadenie, prípadne miešadlo

  • GR_B_2

   Náradie a akékoľvek znečistenie ihneď a za čerstva vyčistite prípravkom V 101.

   Pri čistení dodržovať zásady BOZP a zohľadniť likvidáciu podľa platných smerníc.

 • Skladovanie/ Trvanlivosť
  • Store frost-free
  • Shelf-life 12 months
  • V uzatvorených originálnych obaloch v chlade, suchu a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 12 mesiacov.

 • Spotreba
  • Pozri príklady použitia

 • Príklady použitia
  • Impregnácia / spevnenie

   Namiešanú zmes nariediť 20% prostriedkom Verdünnung V 101, naniesť výdatne na podklad. Rozprestrieť pomocou vhodného náradia (napr. gumovou stierkou) s nasledovným finálnym zapracovaním do podkladu vhodným valčekom.

   Za určitých okolností je žiadúca viacvrstvová aplikácia.

   Cca 0,30 - 0,50 kg/m² spojiva (v závislosti od podkladu)

  • Penetrácia

   Namiešanú zmes naniesť výdatne na podklad. Rozotrieť pomocou vhodného náradia (napr. gumovou stierkou) s následným zapracovaním do podkladu valčekom tak, aby došlo k vyplneniu povrchových pórov podkladu.

   Za určitých okolností je žiadúca viacvrstvová aplikácia.

   Cca 0,30 - 0,50 kg/m² spojiva (v závislosti od podkladu)

  • Vyrovnávacia vrstva/záškrab

   Namiešanú zmes naplnenú až do pomeru 1:1 (hmotnostne) plnivom na pripravenú plochu, rozprestrieť pomocou vhodného hladidla či rakle a odvzdušniť ihlovým valčekom.

   Na 1 mm hrúbky vrstvy: cca 0,85 kg/m² spojiva
   a 0,85 kg/m² plniva Selectmix

  • Plastmalta

   Namiešanú zmes naplnenú až do pomeru 1:10 (hmotnostne) plnivom naniesť na pripravenú plochu, rozprestrieť pomocou vhodného náradia a zahladiť.

   Na 1 mm hrúbky vrstvy: cca 0,2 kg/m² spojiva
   a 2,0 kg/m² plniva Selectmix

  • Nosná vrstva pre presypávané podlahy

   Namiešanú zmes naplnenú až do pomeru 1:1 (hmotnostne) plnivom na pripravenú plochu, rozprestrieť pomocou vhodného ozubeného hladidla či rakle a odvzdušniť ihlovým valčekom.

   Ešte čerstvo položenú zmes posypať v prebytku vysušeným kremenným pieskom.

   Po vytvrdnutí odstráňte prebytok, ktorý nie je naviazaný.

   Na 1 mm hrúbky vrstvy základnej vrstvy:
   cca 0,85 kg/m² spojiva
   a 0,85 kg/m² plniva Selectmix

 • Všeobecné upozornenia
  • Všetky vyššie uvedené hodnoty a spotreby boli stanovené v laboratórnych podmienkach
   (+20 °C). Pri stavebných podmienkach sa môžu niektoré hodnoty mierne líšiť.

   Penetráciu vždy nanášať do celkového zaplnenia pórov! Pokiaľ je to nutné, zvýšiť spotrebu materiálu. Poprípade aplikovať 2 vrstvy penetrácie.

   Vďaka rôznej nasiakavosti minerálnych podkladov je vzhľad impregnovaných podkladov fľakatý. Nie je vhodné v prípade esteticky náročných plôch.

   Pre súvislé plochy je nutné použiť rovnakú výrobnú šaržu, predídete tak prípadným rozdielom vo farbe, lesku alebo štruktúre finálneho povrchu.

   Mechanické zaťaženie brúsením vedie k vzniku stôp opotrebenia.

   Vplyvom UV žiarenia a povetrnostnými vplyvmi nie sú epoxidové živice všeobecne farebne stále.

   V prípade systémov OS-8 zohľadniť požiadavky príslušných certifikákov.

   Ďalšie pokyny pre spracovanie, systémové skladby a starostlivosť o uvedené produkty sú uvedené v aktuálnych technických listoch a v systémových odporúčaniach Remmers.

 • Upozornenie k likvidácii
  • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

 • Bezpečnosť / smernice
  • Iba pre profesionálne využitie!

   Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnom bezpečnostnom liste, príp. v brožúre "Epoxidové živice a životné prostredie" (Deutsche Bauchemie e.V., 3.vydanie, 2022).