Č. výrobku 021020

  SL Fill Q4

  Jemná stierka

  Odtieň:
  starobiela (altweiß) prirodzená farba | 0210
  Balenie

  Informácie o výrobku

  Veľkosť zrna ≤ 0,1 mm
  Hrúbka vrstvy Možnosť rozšírenia až o 2 mm
  Sypná hmotnosť Cca 1,1 kg/dm³
  Zámesová voda Cca 7,0-8,0 l/20 kg
  Kapilárna absorpcia vody w24 > 1 kg/m²
  Priepustnosť vodnej pary (µ) µ < 14
  Trieda pevnosti v tlaku CS II (1,5 - 5,0 N/mm²)

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use indoors
  • Interiéry
  • Zhotovenie jemných súvislých plȏch pod náter
  • Stupeň kvality povrchu Q2-Q4

  Vlastnosti

  • Dá sa vytiahnúť do stratena.
  • Dobrá brúsiteľnosť
  • Vysoká prídržnosť
  • Necitlivý na vlhkosť
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Podklad musí byť čistý, pevný a bezprašný.

   • Prípravné práce

    Podklad predvlhčiť do matne vlhka.

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 5 °C max. 30 °C
   • Toothed trowel / toothed blade
   • Hmotu je možné nanášať v ľubovoľnej hrúbke

    Naťahujte do hladka vhodným náradím.

    Po vytvrdnutí je možné zbrúsenie.

     

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Nikdy nerieďte tuhnúcu maltu vodou ani nemiešať s čerstvou maltou.

    Chráňte pred príliš rýchlym vyschnutím.

    Vlasové trhliny a zmršťovacie trhliny nie sú vadou, pretože neovplyvňujú vlastnosti.

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • Toothed trowel / toothed blade
   • Miešadlo, murárska lyžica, hladidlo, hubkové hladidlo, škrabák na brizolit

    Náradie čistiť v čerstvom stave vodou.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Protect form moisture
   • Shelf-life 12 months
   • Uschovávajte v suchu, v zatvorených obaloch po dobu približne 12 mesiacov

  • Spotreba
   • Cca 2,2 kg/m² pri hrúbke vrstvy 2 mm

  • Všeobecné upozornenia
   • Nepracujte na podkladoch ktoré sú zozadu nasiaknuté.

    Farebný odtieň dosiahnutý po vyschnutí a vytvrdnutí je závislý na podmienkach okolia a metóde spracovania. Preto začerstva uhladená plocha vyzerá svetlejšia, než hrubá alebo neskôr uhladená plocha. Rôzne zrnitosti rovnakého materiálu môžu viesť k odchýlke v odtieni. Podklady, ktoré sú zvlhčované zozadu, môžu viesť k zmene farebného odtieňa.

    Môže obsahovať stopy pyritu ( sulfidu železitého)

    Nepoužívať na podklady s obsahom sádry!

    Zámesová voda musí mať kvalitu pitnej vody.

    Nízky obsah chrómanov podľa smernice 2003/53/ES.

    Vždy vytvorte testovacie plochy!

    Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne.

    Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy.

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.