• Schimmel-Sanierspachtel fein

  Č. výrobku 299720

  SL Fill Q3

  Jemná protiplesňová stierka

  Odtieň: SL Fill Q3 | 2997
  Balenie

  Informácie o výrobku

  Reakcia na oheň Trieda 1
  Veľkosť zrna 0,5 mm
  Hrúbka vrstvy Jedna vrstva do 3 mm
  Sypná hmotnosť Cca 1,2 kg/dm³
  w80 0,017 m³/m³
  Zámesová voda Cca 6,0-6,3 l / 20 kg
  Kapilárna absorpcia vody w24 13,32 kg/(m²h0,5)
  Difúzia vodných pár µ < 14
  wsat 0,52 m³/m³
  Tepelná vodivosť λ dry 0,48 W/(m•K)
  Trieda pevnosti v tlaku CS II (1,5 - 5,0 N/mm²)

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use on walls indoors and ceilings
  • Vyhladenie protiplesňových sanačných systémov
  • Zhotovenie jemných súvislých plȏch pod náter
  • Stupeň kvality povrchu Q1-Q3

  Vlastnosti

  • Difúzne otvorený a kapilárne aktívny
  • Necitlivý na vlhkosť
  • Dobrá vyhladzovacia vlastnosť a priľnavosť
  • Nestekavý
  • Použiteľný bez penetrácie na všetky nasiakavé podklady
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Podklad musí byť čistý, pevný a bezprašný.

   • Prípravné práce

    Savé omietkové podklady vopred navlhčite.

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 5 °C max. 30 °C
   • Toothed trowel / toothed blade
   • Kontaktná vrstva

    Výrobok naniesť vhodným náradím ako kontaktnú vrstvu.

     

    Armovacia vrstva

    Materiál nanášajte zubovou stierkou tak, aby sa dosiahla konečná hrúbka vrstvy najmenej 3 mm.

    Perlinku zapracovať do stredu ešte čerstvej armovacej vrstvy.

    Pásy tkaniny prekryť v šírke minimálne 10 cm.

     

    Úprava povrchu

    Na dostatočne vytvrdnutú výstužnú vrstvu naneste materiál v hrúbke najmenej 2 mm.

    Naťahujte do hladka vhodným náradím.

    Dokončenie je možné po zatuhnutí povrchu.

     

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Pracovať technikou mokré do mokrého, vyvarovať sa tvorby napojovacích prechodov.

    Nikdy nerieďte tuhnúcu maltu vodou ani nemiešať s čerstvou maltou.

    V závislosti na podmienkach prostredia, vo vykurovaných priestoroch alebo v prípade prievanu chrániť fóliou a pod. pred príliš rýchlym vysychaním.

    Vlasové trhliny a zmršťovacie trhliny nie sú vadou, pretože neovplyvňujú vlastnosti.

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • Toothed trowel / toothed blade
   • Miešadlo, murárska lyžica, hladidlo, hubkové hladidlo, škrabák na brizolit

    Náradie čistiť v čerstvom stave vodou.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Protect form moisture
   • Shelf-life 12 months
   • Uschovávajte v suchu, v zatvorených obaloch po dobu približne 12 mesiacov

  • Spotreba
   • Approx. 1.3 kg / mm thick layer / m²
   • Cca 1,3 kg/m²/mm hrúbky vrstvy

    Minimálne 5 mm ako armovacia a tenkovrstvová omietka

  • Všeobecné upozornenia
   • Údaje o produkte boli stanovené v laboratórnych podmienkach pri 20°C a 65% relatívnej vlhkosti.

    Nepracujte na podkladoch ktoré sú zozadu nasiaknuté.

    Farebný odtieň dosiahnutý po vyschnutí a vytvrdnutí je závislý na podmienkach okolia a metóde spracovania. Preto začerstva uhladená plocha vyzerá svetlejšia, než hrubá alebo neskôr uhladená plocha. Rôzne zrnitosti rovnakého materiálu môžu viesť k odchýlke v odtieni. Podklady, ktoré sú zvlhčované zozadu, môžu viesť k zmene farebného odtieňa.

    Nepoužívať na podklady s obsahom sádry!

    Zámesová voda musí mať kvalitu pitnej vody.

    Nízky obsah chrómanov podľa smernice 2003/53/ES.

    Vždy vytvorte testovacie plochy!

    Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne.

    Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy.

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.