• REM_0000026025_PP_Fix_ML.tif

  Č. výrobku 026025

  PP Fix

  Lepiaca malta v systéme Power Protect [eco]

  LANG_VARIANTE
  0260 | sivý (grau)
  Balenie

  Informácie o výrobku

  Hodnota AW 0,3074 kg/(m²h0,5)
  Veľkosť zrna 0,5 mm
  Sypná hmotnosť Ca. 1,5 kg/dm³
  w80 0,0725 m³/m³
  Zámesová voda 6,5 - 7,5 l/25 kg
  Difúzia vodnej pary µ 18,7
  wsat 0,5044 m³/m³
  Tepelná vodivosť λ dry 0,497 W/(m•K)

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use on walls indoors and ceilings
  • Lepenie vnútorných izolačných dosiek Remmers (Power Protect P 25/P 40 [eco])
  • Minerálne podklady (vrátane podkladov obsahujúcich sírany, resp. sadrových podkladov), murovacie materiály určené k omietaniu

  Vlastnosti

  • Hydraulicky tuhnúci
  • Neobsahuje minerálne vlákna
  • Dlhá otvorená doba
  • Vysoká protišmykovosť a prídržnosť lepeného materiálu
  • Paropriepustný
  • Vysoko kapilárne aktívny
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Podklad musí byť čistý, pevný a bezprašný.

   • Prípravné práce

    Podklad predvlhčiť do matne vlhka.

    Silne nasiakavé podklady ošetrite penetráciou Primer Hydro F.

    Vyrovnanie silne nerovných podkladov - vyplnenie škár a vyrovnanie plôch pomocou SP Levell.

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 5 °C max. 30 °C
   • Mortar cover / Filling knife / Trowel application
   • V prípade potreby vyrovnať materiálom nerovnosti podkladu <8 mm.

    Pred aplikáciou vytvoriť z materiálu škrabanú (tmeliarsku) stierku.

    Naneste materiál zvislo na podklad pomocou zúbkovaného hladidla .

    Zatlačte na dosku / panel odspodu.

    Je nutné dosiahnuť celoplošné prilepenie.

     

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Nikdy nerieďte tuhnúcu maltu vodou ani nemiešať s čerstvou maltou.

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • Mortar cover / Filling knife / Trowel application
   • Náradie čistiť v čerstvom stave vodou.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Protect form moisture
   • Shelf-life 12 months
   • Uschovávajte v suchu, v zatvorených obaloch po dobu približne 12 mesiacov

  • Spotreba
   • 1.4 kg / mm thick layer / m²
   • Cca 1,4 kg/m²/mm hrúbky vrstvy, cca 7,0 kg/m² vrátane vyrovnávacej vrstvy

  • Všeobecné upozornenia
   • Zámesová voda musí mať kvalitu pitnej vody.

    Môže obsahovať stopy pyritu ( sulfidu železitého)

    Nízky obsah chrómanov podľa smernice 2003/53/ES.

    Dodržiavajte " Usmernenie WTA 6-4, Vnútorná izolácia podľa WTA I: Návod na plánovanie"!

    Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne.

    Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy.

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.