Č. výrobku 636203

Epoxy MT 100

Rýchla penetrácia pre matne vlhké podklady

Informácie o výrobku

Zložka A

Hustota (20 °C) 1,16 g/cm³
Viskozita (25 °C) 950 mPa s

Zložka B

Hustota (20 °C) 0,97 g/cm³
Viskozita (25 °C) 200 mPa s

Zmes

Hustota (20 °C) 1,08 g/cm³
Viskozita (25 °C) 750 mPa s

V zreagovanom stave

Pevnosť v ťahu v ohybe Cca 23 N/mm² *
Pevnosť v tlaku Cca 118 N/mm² *

* Epoxidová živicová malta 1: 5 so štandardným pieskom

Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

Oblasť použitia

 • Penetrácia, adhézny mostík, vyrovnávacia vrstva na zvyšky vlhkých podkladov
 • Na výrobu odolných mált, poterov a liatych stierok
 • Ako nosná vrstva pre presypávané podlahové stierky

Vlastnosti

 • Penetrácia v tolerancii až 6% obsahu zvyškovej vlhkosti (metóda CM)
 • Dobrá priľnavosť na málo savých podkladoch
 • Rýchle vytvrdzovanie / tuhnutie
 • Vytvrdzuje už od +5°C
 • Mechanicky zaťažiteľný
 • Chemicky odolný
 • Test kompatibility náterov
 • Bez zmäkčovadiel a nonylfenolov
 • Po vytvrdnutí fyziologicky nezávadný
 • Vhodný ako penetrácia bez posypu pod PU a EP Remmers podlahové systémy
 • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
  • Požiadavky na podklad

   Podklad musí byť nosný, tvarovo stály, pevný, nesmie obsahovať voľné častice, prach, oleje, mazivá, odery gumy, ani iné separačné látky.

   Prídržnosť podkladu musí byť v priemere najmenej 1,5 N/mm² (najnižšia prípustná hodnota 1,0 N/mm²), pevnosť v tlaku najmenej 25 N/mm².

   Podklad môže byť matne vlhký, nesmie však vykazovať lesklý kvapalný film a nemal by byť vystavený väčším teplotným výkyvom (tlaku pary). U matne vlhkých podkladov je všeobecne nutná aplikácia v dvoch vrstvách.

   Betón max. 6 % hmotnostná vlhkosť

   Cementový poter max. 6 % hmotnostná vlhkosť

   Podkladová vrstva musí byť po dobu užívania izolovaná proti vzlínajúcej vlhkosti.

   Pri málo nasiakavých podkladov je nutné preveriť, či sú vhodné pre ďalšie vrstvy, odporúčame urobiť skúšobnú plochu.

   Pri aplikácii na čerstvý betón (v/c< 0,45) musí byť betón brúsiteľný alebo brokovateľný.

  • Prípravné práce

   Podklad sa pripraví pomocou príslušných opatrení, napr. brokovaním alebo brúsením diamantom tak, aby boli splnené hore uvedené požiadavky.

   Praskliny a poškodené miesta v podklade je potrebné vyplniť vhodnými opravnými maltami Remmers systému RM (RM = opravná malta) alebo maltami Remmers EP.

 • Príprava
  • Mixing ratio comp. A 71 : comp. B 29
  • Mixing time 3 min
  • Kombinované balenie

   Do základnej hmoty (zložka A) sa naleje bez zvyšku tvrdidlo (zložka B).

   Potom zmes premiešajte pomalobežným elektrickým miešadlom ( cca 300 - 400 otáčok za minútu).

   Namiešanú zmes prelejte do inej čistej nádoby a znovu dôkladne premiešajte.

   Nutné miešať minimálne po dobu 3 minút.

   Vytváranie pruhov poukazuje na nedostatočné miešanie.

 • Spracovanie
  • Application temperature: min. 5 °C max. 25 °C
  • By brush / By roller / Self-levelling coating / Apply standing
  • Pot life 25 min
  • Vytvrdzovanie je možné urýchliť pridaním urýchľovača ACC H. Návod na použitie na vyžiadanie!

   Vyššie teploty uvedené doby všeobecne skracujú, nižšie ich predlžujú.

 • Pracovné náradie/ Čistenie
  • By brush / By roller / Self-levelling coating / Apply standing
  • Hladítko, zubové hladítko, zubová stierka, gumová stierka, valček na epoxidy, ihlový valec, miešacie zariadenie, popr. miešačka s núteným miešaním

  • GR_B_2

   Náradie a akékoľvek znečistenie ihneď a za čerstva vyčistite prípravkom V 101.

   Pri čistení dodržovať zásady BOZP a zohľadniť likvidáciu podľa platných smerníc.

 • Skladovanie/ Trvanlivosť
  • Store frost-free
  • Shelf-life 24 months
  • Skladujte v uzatvorených originálnych obaloch, v chlade a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 24 mesiacov.

 • Spotreba
  • Pozri príklady použitia

 • Príklady použitia
  • Impregnácia / spevnenie

   Namiešanú zmes nariediť 20% prostriedkom Verdünnung V 101, naniesť výdatne na podklad. Rozprestrieť pomocou vhodného náradia (napr. gumovou stierkou) s nasledovným finálnym zapracovaním do podkladu vhodným valčekom.

   Za určitých okolností je žiadúca viacvrstvová aplikácia.

   Cca 0,30 - 0,50 kg / m² spojiva (podľa stavu podkladu)

  • Penetrácia

   Namiešanú zmes naniesť výdatne na podklad. Rozotrieť pomocou vhodného náradia (napr. gumovou stierkou) s následným zapracovaním do podkladu valčekom tak, aby došlo k vyplneniu povrchových pórov podkladu.

   Za určitých okolností je žiadúca viacvrstvová aplikácia.

   Cca 0,30 - 0,50 kg / m² spojiva (podľa stavu podkladu)

  • Vyrovnávacia vrstva/záškrab

   Namiešanú zmes naplnenú až do pomeru 1:1 (hmotnostne) plnivom na pripravenú plochu, rozprestrieť pomocou vhodného hladidla či rakle a odvzdušniť ihlovým valčekom.

   Na 1 mm hrúbky vrstvy základnej vrstvy:
   cca 0,85 kg / m² spojiva a 0,85 kg / m² plniva Selectmix 01/03

  • Plastmalta

   Namiešanú zmes naplnenú až do pomeru 1:10 (hmotnostne) plnivom naniesť na pripravenú plochu, rozprestrieť pomocou vhodného náradia a zahladiť.

   Na 1 mm hrúbky vrstvy: cca 0,2 kg / m² spojiva a 2,0 kg / m² plniva Selectmix 25

  • Nosná vrstva pre presypávané podlahy

   Namiešanú zmes naplnenú až do pomeru 1:1 (hmotnostne) plnivom na pripravenú plochu, rozprestrieť pomocou vhodného ozubeného hladidla či rakle a odvzdušniť ihlovým valčekom.

   Ešte čerstvo položenú zmes posypať v prebytku vysušeným kremenným pieskom.

   Po vytvrdnutí odstráňte prebytok, ktorý nie je naviazaný.

   Na 1 mm hrúbky vrstvy základnej vrstvy:
   cca 0,85 kg / m² spojiva a 0,85 kg / m² plniva Selectmix 01/03

 • Všeobecné upozornenia
  • Všetky vyššie uvedené hodnoty a spotreby boli stanovené v laboratórnych podmienkach
   (+20 °C). Pri stavebných podmienkach sa môžu niektoré hodnoty mierne líšiť.

   Penetráciu vždy nanášať do celkového zaplnenia pórov! Pokiaľ je to nutné, zvýšiť spotrebu materiálu. Poprípade aplikovať 2 vrstvy penetrácie.

   Vďaka rôznej nasiakavosti minerálnych podkladov je vzhľad impregnovaných podkladov fľakatý. Nie je vhodné v prípade esteticky náročných plôch.

   Pre súvislé plochy je nutné použiť rovnakú výrobnú šaržu, predídete tak prípadným rozdielom vo farbe, lesku alebo štruktúre finálneho povrchu.

   Mechanické zaťaženie brúsením vedie k vzniku stôp opotrebenia.

   Vplyvom UV žiarenia a povetrnostnými vplyvmi nie sú epoxidové živice všeobecne farebne stále.

   Ďalšie pokyny pre spracovanie, systémové skladby a starostlivosť o uvedené produkty sú uvedené v aktuálnych technických listoch a v systémových odporúčaniach Remmers.

 • Upozornenie k likvidácii
  • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

 • Bezpečnosť / smernice
  • Iba pre profesionálne využitie!

   Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnom bezpečnostnom liste, príp. v brožúre "Epoxidové živice a životné prostredie" (Deutsche Bauchemie e.V., 3.vydanie, 2022).