• Color LA Historic
 • Color LA Historic
  • Color LA Historic
  • Color LA Historic

  Č. výrobku 647605

  Color LA Historic

  Lazúrovací "pravý" silikónový náter

  Odtieň: špeciálne odtiene | 6476
  Balenie

  Informácie o výrobku

  Spojivo Organokremičité obohatené kopolyméry
  Hustota (20 °C) Cca 1,4 g/cm³ v závislosti od farebného odtieňa
  Hodnota pH 8 - 9
  Pigment Anorganické, alkalicky odolné, absolútne svetlostále oxidové pigmenty bez oxidu titaničitého TiO2
  Viskozita 2000 mPa∙s

  V zreagovanom stave

  Stupeň lesku Matný, minerálny charakter
  Koeficient nasiakavosti podľa
  (DIN 52617)
  w < 0,1 kg/(m² ∙ h0,5)
  Priepustnosť vodnej pary
  (DIN 52615)
  sd < 0,10 m

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use indoors and outdoors
  • Porézne, minerálne stavebné materiály
  • Pamiatkovo chránené budovy

  Vlastnosti

  • Water-based
  • Čiastočne lazúrovací
  • Vysoko priepustný pre vodnú paru sd ≤ 0,1 m
  • Vysoko vodoodpudivý w ≤ 0,1 kg/(m² ∙ h0,5)
  • Reverzibilný ( odstrániteľný)
  • Minimálne pnutie
  • Matný, podobný minerálnym látkam
  • Optika vápennej farby
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Nosný, suchý, čistý, bez prachu a trhlín.

    Bez škodlivých solí.

   • Prípravné práce

    Opieskované, pevné, súdržné podklady penetrovať pomocou Primer Hydro HF.

    Prípadne podklad skonsolidujte alebo spevnite pomocou spevňovačov KSE (pozri manuál KSE - Modul System).

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 5 °C max. 25 °C
   • By brush / By roller
   • Podmienky pri spracovaní

    Teplota materiálu, okolia a podkladu: min. +5 °C až do max. +25 °C

   • Materiál dôkladne premiešajte.

    Nanášať na plochu vhodným náradím.

    Materiál aplikovať podľa vlastností podkladu v 1-2 vrstvách.

    Technologická prestávka medzi jednotlivými pracovnými krokmi je min. 6 hodín.

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Stavebné časti a látky, ktoré sa nemajú dostať do kontaktu s výrobkom, primerane ochrániť.

    Pre súvislé plochy je nutné použiť rovnakú výrobnú šaržu, predídete tak prípadným rozdielom vo farbe, lesku alebo štruktúre finálneho povrchu.

    Čerstvo natreté plochy chrániť pred dažďom, priamym slnečným žiarením, mrazom, orosením a kondenzáciou vody.

    Plochy, ktoré na seba nadväzujú, natierať iba materiálom z rovnakej šarže.

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • By brush / By roller
   • Štetec, plochý štetec, plyšový valček

   • Pracovné nástroje a prípadné nečistoty je potrebné vyčistiť okamžite v čerstvom stave vodou.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 12 months
   • V uzatvorených originálnych obaloch v chlade, suchu a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 12 mesiacov.

  • Spotreba
   • Approx. 100 ml - 150 ml / m² per layer applied
   • Cca 0,1-0,15 l/m² na jeden náter

   • Spotreba sa môže líšiť v závislosti od stavu povrchu.

    Presnú spotrebu je potrebné zistiť na dostatočne veľkej skúšobnej ploche.

  • Všeobecné upozornenia
   • Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne.

    Vždy vytvorte testovacie plochy!

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.