• Historic Grout Scumble
 • Historic Grout Scumble
  • Historic Grout Scumble
  • Historic Grout Scumble

  Č. výrobku 647105

  Color LA Fill Historic

  Lazúrovacia, plniaca, " pravá" silikónová farba

  Odtieň: špeciálne odtiene | 6471
  Balenie

  Informácie o výrobku

  Spojivo Organokremičité obohatené kopolyméry
  Hustota (20 °C) Cca 1,4 g/cm³, v závislosti od farebného odtieňa
  Hodnota pH 8 - 9
  Pigment Anorganické, alkalicky odolné, absolútne svetlostále oxidové pigmenty bez oxidu titaničitého TiO2
  Viskozita 3000 mPa∙s

  V zreagovanom stave

  Stupeň lesku Matný, minerálny charakter, drsná štruktúra jemného piesku
  Koeficient nasiakavosti podľa
  (DIN 52617)
  w < 0,1 kg/(m² ∙ h0,5)
  Priepustnosť vodnej pary
  (DIN 52615)
  sd < 0,25 m

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use indoors and outdoors
  • Porézne, minerálne stavebné materiály
  • Povrchy s rôznou nerovnosťou a vlasovými trhlinami
  • Pamiatkovo chránené budovy

  Vlastnosti

  • Water-based
  • Čiastočne lazúrovací
  • Drsná štruktúra s jemným pieskom
  • Priepustnosť pre vodnú paru sd < 0,25 m
  • Vysoko vodoodpudivý w ≤ 0,1 kg/(m² ∙ h0,5)
  • Reverzibilný
  • Minimálne pnutie
  • Matný, podobný minerálnym látkam
  • Optika vápennej farby
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Musí byť nosný, suchý, čistý, bez prachu a trhlín (okrem mikrotrhlín).

    Bez škodlivých solí.

   • Prípravné práce

    Opieskované, pevné, súdržné podklady penetrovať pomocou Primer Hydro HF.

    Prípadne podklad skonsolidujte alebo spevnite pomocou spevňovačov KSE (pozri manuál KSE - Modul System).

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 5 °C max. 25 °C
   • By brush / By roller
   • Podmienky pri spracovaní

    Teplota materiálu, okolia a podkladu: min. +5 °C až do max. +25 °C

   • Materiál dôkladne premiešajte.

    Nanášať na plochu vhodným náradím.

    Materiál aplikovať podľa vlastností podkladu v 1-2 vrstvách.

    Technologická prestávka medzi jednotlivými pracovnými krokmi je min. 6 hodín.

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Stavebné časti a látky, ktoré sa nemajú dostať do kontaktu s výrobkom, primerane ochrániť.

    Plochy, ktoré na seba nadväzujú, natierať iba materiálom z rovnakej šarže.

    Čerstvo natreté plochy chrániť pred dažďom, priamym slnečným žiarením, mrazom, orosením a kondenzáciou vody.

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • By brush / By roller
   • Štetec, plochý štetec, plyšový valček

   • Pracovné nástroje a prípadné nečistoty je potrebné vyčistiť okamžite v čerstvom stave vodou.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 12 months
   • V uzatvorených originálnych obaloch v chlade, suchu a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 12 mesiacov.

  • Spotreba
   • Approx. 200 ml - 400 ml / m² per layer applied
   • Cca 0,2-0,4 l/m² na jeden náter

   • Spotreba sa môže líšiť v závislosti od stavu povrchu.

    Presnú spotrebu je potrebné zistiť na dostatočne veľkej skúšobnej ploche.

  • Všeobecné upozornenia
   • Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne.

    Vždy vytvorte testovacie plochy!

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.