• Silicone Resin Paint LA - Clear
 • Silicone Resin Paint LA - Clear
  • Silicone Resin Paint LA - Clear
  • Silicone Resin Paint LA - Clear

  Č. výrobku 641005

  Color LA Add transparent

  Transparentné riediace aditívum pre systémy silikonových náterov na úpravu stupňa lazúry

  Odtieň: bezfarebný | 6410
  Balenie

  Informácie o výrobku

  Spojivo Nízkomolekulárna emulzia silikónovej živice; čistá akrylátová disperzia
  Hustota (20 °C) 1,05 g/cm³
  Hodnota pH 8 - 9
  Viskozita 500 mPa∙s

  V zreagovanom stave

  Stupeň lesku Matný, minerálny charakter
  Štruktúra povrchu Hladký

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use indoors and outdoors
  • Nastavenie stupňa lazúry náterových systémov Remmers na báze silikónovej živice

  Vlastnosti

  • Water-based
  • Bezfarebný
  • Odpudzuje vodu
  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 5 °C max. 25 °C
   • By brush / By roller
   • Materiál dôkladne premiešajte.

    Pridávajte do systémových produktov, kým sa nedosiahne požadovaný stupeň lazúry

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Silikonharzfarbe LA - bezfarebná - sa môže používať len ako riedidlo na úpravu stupňa lazúry a nesmie sa nanášať "čistá".

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • By brush / By roller
   • Štetec, plochý štetec, plyšový valček

   • Náradie čistiť v čerstvom stave vodou.

    Striekance ihneď vyčistit vodou

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 12 months
   • V uzatvorených originálnych obaloch v chlade, suchu a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 12 mesiacov.

  • Spotreba
   • Depending on the application / m²
   • V závislosti od požadovaného stupňa lazúry

   • Spotreba sa môže líšiť v závislosti od stavu povrchu.

    Presnú spotrebu je potrebné zistiť na dostatočne veľkej skúšobnej ploche.

  • Všeobecné upozornenia
   • Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne.

    Vždy vytvorte testovacie plochy!

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.