• RM GF

  Č. výrobku 058915

  RM GF

  Reštaurátorská malta pre odlievanie

  Informácie o výrobku

  Pevnosť v ťahu v ohybe (28 d) Cca 7 N/mm²
  Pevnosť v tlaku ( 28 d) Cca 20 N/mm²
  Modul pružnosti (DIN 1048) Cca 17 kN/mm²
  Veľkosť zrna 0,5 mm
  Sypná hmotnosť Cca 1,6 kg/dm³
  Zámesová voda Cca 1,0 l/5 kg a 3,0 l/15 kg
  Zmrštenie DIN52450 Po 28 dňoch: cca -1,2 mm/m

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use indoors and outdoors
  • Odlievanie sôch a plastík do foriem
  • Odlievanie dutých i plných foriem

  Vlastnosti

  • Odlievateľný
  • Nízky obsah voľných zásad
  • Nízke vlastné pnutie
  • Pigmenty odolné voči UV žiareniu
  • Hydrofóbne nastaviteľný
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Podklad musí byť čistý, pevný a bezprašný.

   • Prípravné práce

    Nevyhnutné očistenie povrchu, ako aj tryskanie studenou a horúcou vodou, čistenie parou, by malo byť prevedené čo najšetrnejšie. Silné znečistenie by malo byť odstránené jemným otryskaním systémom Rotec, alebo čistiacimi produktami Remmers (napr. Clean FP, Clean AC basic, Clean WR)

    V prípade umelecko-historicky cenných, ozdobných stavebných prvkov a sôch starostlivo odstráňte krusty nečistôt a povrch opakovane intenzívne spevnite príslušným spevňovačom kameňa Remmers KSE.

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 5 °C max. 30 °C
   • Curtain coating
   • Pokiaľ je to nutné, použite debnenie

    V prípade potreby vytvoriť kontaktnú vrstvu.

    Malta by mala vtekať do formy pomaly po vhodnej drevenej lati alebo cez lievik s rúrkou, a vytvárať tak rovnomernú vrstvu.

    Ak je to nutné, dodatočne rozvibrujte.

    Podľa veľkosti a tvaru vytváranej kópie je možné výrobok po 24 hodinách odbedniť a prípadne doupraviť.

    Čakacia doba pred nanesením následnej vrstvy min. 24 h.

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Nikdy nerieďte tuhnúcu maltu vodou ani nemiešať s čerstvou maltou.

    Spôsob a doba trvania následného ošetrenia a povrchovej úpravy majú vplyv na farebný odtieň.

    Medzi jednotlivými šaržami môže byť nepatrný farebný rozdiel.

    Čerstvé povrchy chrániť pred vyschnutím, mrazom a dažďom min. 4 dni.

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • Curtain coating
   • Miešací nástroj, vyhladzovacia stierka, pružná špachtľa, kelímok

    Náradie čistiť v čerstvom stave vodou.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Protect form moisture
   • Shelf-life 12 months
   • Uschovávajte v suchu, v zatvorených obaloch po dobu približne 12 mesiacov

  • Spotreba
   • 1.8 kg / mm thick layer / m²
   • Cca 1,8 kg/l na dutiny

   • Presnú spotrebu je potrebné zistiť na dostatočne veľkej skúšobnej ploche.

  • Všeobecné upozornenia
   • Môže obsahovať stopy pyritu ( sulfidu železitého)

    Nepoužívať na podklady s obsahom sádry!

    Údaje o produkte boli stanovené v laboratórnych podmienkach pri 20°C a 65% relatívnej vlhkosti.

    Zámesová voda musí mať kvalitu pitnej vody.

    Nízky obsah chrómanov podľa smernice 2003/53/ES.

    Špeciálna farba podľa odtieňa č. (č.MF, farebný rozsah, NCS a pod.) alebo zaslanie vzorky (v prípade premenlivej alebo meniacej sa farby jasne označte požadovaný odtieň).

    Farebný odtieň dosiahnutý po vyschnutí a vytvrdnutí je závislý na podmienkach okolia a metóde spracovania. Preto začerstva uhladená plocha vyzerá svetlejšia, než hrubá alebo neskôr uhladená plocha. Rôzne zrnitosti rovnakého materiálu môžu viesť k odchýlke v odtieni. Podklady, ktoré sú zvlhčované zozadu, môžu viesť k zmene farebného odtieňa.

    Vždy vytvorte testovacie plochy!

    Alkalické spojivo môže rozpúšťať neželezné kovy.

    Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne.

    Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy.

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.