• SP Top SR

  Č. výrobku 041620

  SP Top SR

  Sanačná omietka pre vlhké a zasolené murivo podľa WTA so zvýšenou odolnosťou proti síranom.

  LANG_VARIANTE
  0416 | sivá (prirodzená farba) grau (Eigenfarbe)
  Balenie

  Informácie o výrobku

  Externé predpisy GG-Cert + WTA
  Veľkosť zrna 2 mm
  Veľkosť zrna podľa DIN EN 13139
  Kapilárna nasiakavosť w24 ≥ 0,3 kg/m²
  Porozita > 50 % objemu
  Hrúbka vrstvy Jednovrstvá 15 až 30 mm
  Dvojvrstvá do max. 40 mm
  Sypná hmotnosť Cca 1,15 kg/dm³
  Zámesová voda Cca. 5,0 - 5,5 l/20 kg
  Priepustnosť vodnej pary (µ) ≤ 15
  Hrúbka prieniku vody Po 24 h < 5 mm
  Trieda pevnosti v tlaku CS II (1,5 - 5,0 N/mm²)

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use indoors and outdoors
  • Soklové plochy s hydroizoláciou alebo bez nej
  • Podklady s vysokým zaťažením soľami
  • Sanácie, opravy a obnova starého, vlhkého a zasoleného muriva

  Vlastnosti

  • Vysoká odolnosť proti síranom a nízky účinný obsah alkalických látok (SR/NA)
  • Zvýšená pevnosť v tlaku
  • Otvorený difúzii vodných pár
  • Hrúbka nanášania jednej vrstvy do 30 mm
  • Vhodný pre strojové spracovanie
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Podklad musí byť čistý, pevný a bezprašný.

   • Prípravné práce

    Staré a poškodené omietky odstrániť minimálne 80 cm nad oblasť poškodenia.

    Postihnuté škáry vyškrabať do hĺbky min. 2 cm.

    Nasiakavé podklady vopred navlhčite vlhkou handričkou.

    Podklad: savý s nízkou súdržnosťou

    Nanášať SP Prep rapid sieťovo ako adhézny mostík ( krytie 50-70 %) s maximálnou hrúbkou 5mm.

    Alternatívne: Naneste SP Top SR ako kontaktnú vrstvu.

    Podklad: slabo nasiakavý

    Nanášať SP Prep nebo SP Prep rapid celoplošne (krytie 100%), s maximálnou hrúbkou 5 mm.

    Alternatívne: Naneste SP Top SR ako kontaktnú vrstvu.

    Podklad: Minerálna izolačná stierka

    SP Prep aplikujte ako plne krycí spojovací mostík v poslednej vrstve metódou čerstvé do čerstvého.

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 5 °C max. 30 °C
   • Mortar cover / Filling knife / Trowel application / Application by spraying
   • Drying time: can be worked over after 60 minutes
   • Jednovrstvové

    Použite vhodné náradie alebo omietačku.

     

    Dvojvrstvové

    Prvú vrstvu zdrsnite hrebeňom na omietku.

    Po dostatočnom vyschnutí naneste druhú vrstvu.

    Alternatívne naniesť celkovo hrúbku vrstvy vo 2 vrstvách metódou čerstvý do čerstvého s vložkou armovacej tkaniny (Tex 6,5/100, č. výr. 0236).

    Pásy tkaniny prekryť v šírke minimálne 10 cm.

     

    Povrch stiahnite škrabákom na brizolit.

    Dokončenie je možné po zatuhnutí povrchu.

    Príprava povrchu pre následné vrstvy škrabákom na brizolit po dostatočnom vyschnutí.

    Hydrofóbne podklady pred ďalšou opravou omietky predvlhčite vodou so zmáčadlom.

     

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Nikdy nerieďte tuhnúcu maltu vodou ani nemiešať s čerstvou maltou.

    Na kritických podkladoch (veľmi nerovné alebo popraskané, zmiešané murivo) odporúčame zabudovanie armovacej tkaniny v hornej tretine vrstvy sanačnej omietky.

    V rohoch stavebných otvorov sa zabuduje dodatočné diagonálne armovanie.

    Čerstvé povrchy chrániť pred vyschnutím, mrazom a dažďom min. 4 dni.

    Vlasové trhliny a zmršťovacie trhliny nie sú vadou, pretože neovplyvňujú vlastnosti.

    Pre zaistenie úspešného výsledku sanácie dodržte podmienky vysýchania podľa smernice WTA 2-9-20/D.

    Pri strojovom spracovaní kontaktujte Remmers Technické poradenstvo.

    Strojové opracovanie môže viesť ku zmenám charakteristík, špecifických pre daný produkt, ako je pevnosť, obsah vzduchových pórov, atď.

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • Mortar cover / Filling knife / Trowel application / Application by spraying
   • Miešadlo, murárska lyžica, hladidlo, drevené hladidlo, plastové hladidlo

   • Náradie čistiť v čerstvom stave vodou.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Protect form moisture
   • Shelf-life 12 months
   • Uschovávajte v suchu, v zatvorených obaloch po dobu približne 12 mesiacov

  • Spotreba
   • Approx. 10.5 kg / cm thick layer / m²
   • Cca 10,5 kg/m²/cm hrúbky vrstvy

   • Presnú spotrebu je potrebné zistiť na dostatočne veľkej skúšobnej ploche.

  • Všeobecné upozornenia
   • Môže obsahovať stopy pyritu ( sulfidu železitého)

    Nepoužívať na podklady s obsahom sádry!

    Zámesová voda musí mať kvalitu pitnej vody.

    Nízky obsah chrómanov podľa smernice 2003/53/ES.

    Vždy vytvorte testovacie plochy!

    Údaje o produkte boli stanovené v laboratórnych podmienkach pri 20°C a 65% relatívnej vlhkosti.

    Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne.

    Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy.

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.