• SP Level

  Č. výrobku 040120

  SP Levell

  Podkladová a porézna jadrová omietka, absorbujúca soli, so zníženou alkalitou podľa WTA

  LANG_VARIANTE
  0401 | sivá (prirodzená farba) grau (Eigenfarbe)
  Balenie

  Informácie o výrobku

  Pevnosť v tlaku CS III (3,5 - 7,5 N/mm²)
  Externé predpisy GG-Cert + WTA
  Veľkosť zrna 2 mm
  Zrnitoť podľa DIN EN 13139
  Kapilárna nasiakavosť w24 > 1,0 kg/m²
  Porozita > 45 % obj.
  Hrúbka vrstvy Jednovrstvá 10 až 40 mm
  Sypná hmotnosť Cca 1,0 kg/dm³
  Zámesová voda Cca 6,5 l/20 kg
  Priepustnosť vodnej pary (µ) ≤ 15
  Hrúbka prieniku vody Po 24 h > 5 mm

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use indoors and outdoors
  • Vlhké a zasolené murivo a steny.
  • Existujúce budovy, pivnice a fasády
  • Odsolenie a zníženie vlhkosti
  • Protikondenzačná vrstva a ochrana na vnútornej hydroizolácii.

  Vlastnosti

  • Vysoká odolnosť voči soli
  • Porozita > 45% obj.
  • Vysoká odolnosť proti síranom a nízky účinný obsah alkalických látok (SR/NA)
  • Otvorený difúzii vodných pár
  • Kapilárne aktívny (nasiakavý)
  • Hrúbka jednej vrstvy 10 až 40 mm
  • Vhodný pre strojové spracovanie
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Podklad musí byť čistý, pevný a bezprašný.

   • Prípravné práce

    Staré a poškodené omietky odstrániť minimálne 80 cm nad oblasť poškodenia.

    Postihnuté škáry vyškrabať do hĺbky min. 2 cm.

    Nasiakavé podklady vopred navlhčite vlhkou handričkou.

    Podklad: savý s nízkou súdržnosťou

    SP Prep aplikujte ako spojovací mostík vo forme siete (pokrytie plochy 50-70 %) v hrúbke vrstvy max. 5 mm.

    Alternatívne: Naneste SP Levell ako záškrab (kontaktnú vrstvu).

    Podklad: slabo nasiakavý

    Naneste SP Prep plne krycí (100 %) s hrúbkou vrstvy max. 5 mm.

    Alternatívne: Naneste SP Levell ako záškrab (kontaktnú vrstvu).

    Podklad: Minerálna izolačná stierka

    SP Prep plne krycí (100 %) s max. hrúbkou vrstvy 5 mm naniesť ako spojovací mostík do poslednej vrstvy stierky metódou mokré do mokrého.

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 5 °C max. 30 °C
   • Mortar cover / Filling knife / Trowel application / Application by spraying
   • Jednovrstvové

    Použite vhodné náradie alebo omietačku.

     

    Dvojvrstvové

    Prvú vrstvu zdrsnite hrebeňom na omietku.

    Po dostatočnom vyschnutí naneste druhú vrstvu.

    Povrch stiahnite škrabákom na brizolit.

    Po nanesení ďalšej vrstvy po stuhnutí vodorovne zdrsnite hrebeňom na omietku.

    Alternatíva: Príprava povrchu na ďalšie vrstvy po dostatočnom zaschnutí zdrsnením škrabákom na brizolit.

     

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Nikdy nerieďte tuhnúcu maltu vodou ani nemiešať s čerstvou maltou.

    Čerstvé povrchy chrániť pred vyschnutím, mrazom a dažďom min. 4 dni.

    Vlasové trhliny a zmršťovacie trhliny nie sú vadou, pretože neovplyvňujú vlastnosti.

    Pre zaistenie úspešného výsledku sanácie dodržte podmienky vysýchania podľa smernice WTA 2-9-20/D.

    Pri strojovom spracovaní kontaktujte Remmers Technické poradenstvo.

    Strojové opracovanie môže viesť ku zmenám charakteristík, špecifických pre daný produkt, ako je pevnosť, obsah vzduchových pórov, atď.

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • Mortar cover / Filling knife / Trowel application / Application by spraying
   • Náradie čistiť v čerstvom stave vodou.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Protect form moisture
   • Shelf-life 12 months
   • Uschovávajte v suchu, v zatvorených obaloch po dobu približne 12 mesiacov

  • Spotreba
   • Approx. 9.5 kg / cm thick layer / m²
   • Cca 9,5 kg/m²/cm hrúbky vrstvy

   • Presnú spotrebu je potrebné zistiť na dostatočne veľkej skúšobnej ploche.

  • Všeobecné upozornenia
   • Môže obsahovať stopy pyritu ( sulfidu železitého)

    Nepoužívať na podklady s obsahom sádry!

    Zámesová voda musí mať kvalitu pitnej vody.

    Nízky obsah chrómanov podľa smernice 2003/53/ES.

    Vždy vytvorte testovacie plochy!

    Údaje o produkte boli stanovené v laboratórnych podmienkach pri 20°C a 65% relatívnej vlhkosti.

    Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne.

    Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy.

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.