• Compress Render

  Č. výrobku 107316

  Kompressenputz

  Odsoľovacia omietka / obetovaná omietka podľa WTA

  Odtieň: špeciálne odtiene | 1073
  Odtieň: špeciálne odtiene | 1073
  Vyberte farbu
  Balenie

  Informácie o výrobku

  Reakcia na oheň Trieda A1
  Pevnosť v tlaku CS II (i.M. 3,0 N/mm²)
  Dynamický modul pružnosti Cca 2000 N/mm²
  Hustota malty po stuhnutí Cca 0,8 kg/dm³
  Otvorená pórovitosť Cca 60 % hm.
  Hrúbka vrstvy Jedna vrstva do 20 mm
  Dvojitá vrstva do 40 mm, 10 - 20 mm na pracovný krok
  Sypná hmotnosť Cca 0,7 kg/dm³
  Zámesová voda Cca 8,5 l / 16 kg
  Hrúbka prieniku vody Po 24 h > 10 mm

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use indoors and outdoors
  • Odsolenie a zníženie vlhkosti
  • Odsoľovacia omietka pre zasolené podklady
  • Nárazníková vrstva pod omietkami zhotovenými podľa historických receptúr
  • Existujúce budovy, pivnice a fasády

  Vlastnosti

  • Vysoká odolnosť voči soli
  • Kapilárne aktívny (nasiakavý)
  • Reverzibilný
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Podklad musí byť čistý, pevný a bezprašný.

   • Prípravné práce

    Podklad predvlhčiť do matne vlhka.

    Staré a poškodené omietky odstrániť minimálne 80 cm nad oblasť poškodenia.

    Postihnuté škáry vyškrabať do hĺbky min. 2 cm.

    Naniesť produkt ako škrabanú stierku (kontaktnú vrstvu).

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 5 °C max. 30 °C
   • Mortar cover / Filling knife / Trowel application / Application by spraying
   • Použite vhodné náradie alebo omietačku.

    Povrch stiahnite škrabákom na brizolit.

    Dokončenie je možné po zatuhnutí povrchu.

    Pro nataženie následnej vrstvy je treba povrch po dostatečnom vyschnutí zbrúsiť mriežkou.

    Čakacia doba pred aplikáciou následnej vrstvy 3 dni.

     

    Jednovrstvové

    Hr. vrstvy jednovrstvo do 20 mm.

     

    Dvojvrstvové

    Hr. vrstvy na pracovný krok 10-20 mm.

    Hr. vrstvy do 30 mm metódou mokré do mokrého.

    Hrúbka vrstvy 30-40 mm: druhú vrstvu naniesť po dostatočnom zaschnutí (cca 12-24 hod.).

    Prvú vrstvu zdrsnite hrebeňom na omietku.

     

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Nikdy nerieďte tuhnúcu maltu vodou ani nemiešať s čerstvou maltou.

    Čerstvé povrchy chrániť pred vyschnutím, mrazom a dažďom min. 4 dni.

    Vlasové trhliny a zmršťovacie trhliny nie sú vadou, pretože neovplyvňujú vlastnosti.

    Pri strojovom spracovaní kontaktujte Remmers Technické poradenstvo.

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • Mortar cover / Filling knife / Trowel application / Application by spraying
   • Miešadlo, hladítko, hliníková sťahovacia lata, hrebeň na omietku, metla, mriežková škrabka, škrabka na omietku, penové hladidlo, murárska lyžica, vhodná strojová technika.

   • Náradie čistiť v čerstvom stave vodou.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Protect form moisture
   • Shelf-life 6 months
   • Suché, neotvorené originálne balenie, 6 mesiacov.

  • Spotreba
   • Approx. 6.0 kg / cm thick layer / m²
   • Cca 6,0 kg/m²/cm hrúbky vrstvy

   • Presnú spotrebu je potrebné zistiť na dostatočne veľkej skúšobnej ploche.

  • Všeobecné upozornenia
   • Môže obsahovať stopy pyritu ( sulfidu železitého)

    Nízky obsah chrómanov podľa smernice 2003/53/ES.

    Nepoužívať na podklady s obsahom sádry!

    Zámesová voda musí mať kvalitu pitnej vody.

    Vždy vytvorte testovacie plochy!

    Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne.

    Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy.

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.