• Desalting Compress

  Č. výrobku 107020

  Entsalzungskompresse

  Suchá malta na zníženie obsahu solí v povrchovej vrstve

  Odtieň: Entsalzungskompresse | 1070
  Balenie

  Informácie o výrobku

  Sypná hmotnosť Cca 1,4 kg/dm³
  Zámesová voda Cca 6,6 - 7,3 l/20 kg

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use indoors and outdoors
  • Nedeštruktívne zníženie obsahu soli v procese kompresie podľa smernice WTA 3-13-01

  Vlastnosti

  • Vysoko účinný kompresný materiál založený na kombinácii aktívnych minerálnych zložiek a celulózy.
  • Bez cementu a vápna.
  • Optimalizovaný transport vlhkostí a solí pomocou kapilárne aktívnej ľahkej prísady.
  • Ľahké odstránenie bez zbytkov
  • Účinný mechanizmus "odsoľovacia obetovaná vrstva"
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Podklad musí byť čistý, pevný a bezprašný.

   • Prípravné práce

    Podklad vopred navlhčite deionizovanou vodou.

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 5 °C
   • Mortar cover / Filling knife / Trowel application / Jointing iron
   • Naneste prípravok v hrúbke vrstvy 10 - 20 mm.

    Po dostatočnej dobe kompresie starostlivo odstráňte a v prípade potreby opakujte aplikáciu (sprievodné testovanie).

     

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Pred a po použití zanalyzujte obsah soli (BRiFA).

    Priebežne kontrolujte proces schnutia, prípadne chráňte pred príliš rýchlym vyschnutím.

    Vysušený kompresný materiál (obetovanú vrstvu) ihneď odstráňte.

    Vlasové trhliny a zmršťovacie trhliny nie sú vadou, pretože neovplyvňujú vlastnosti.

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • Mortar cover / Filling knife / Trowel application / Jointing iron
   • Náradie čistiť v čerstvom stave vodou.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Protect form moisture
   • Shelf-life 12 months
   • Uschovávajte v suchu, v zatvorených obaloch po dobu približne 12 mesiacov

  • Spotreba
   • Approx. 14 kg / cm thick layer / m²
   • Cca 14 kg/m²/cm hrúbky vrstvy v závislosti od vlastností podkladu

   • Presnú spotrebu je potrebné zistiť na dostatočne veľkej skúšobnej ploche.

  • Všeobecné upozornenia
   • Používajte respirátor (viď karta bezpečnostných údajov).

    Nepoužívať na podklady s obsahom sádry!

    Vždy vytvorte testovacie plochy!

    Ďalšie informácie nájdete v smernici WTA 3-13-01 / D.

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.