Č. výrobku 057202

  KSE Filler B

  Plnivo pre Remmers modulový systém KSE

  Odtieň:
  biela (prirodzená farba) weiß (Eigenfarbe) | 0572
  Balenie

  Informácie o výrobku

  Farba Weiß
  Objemová hustota (DIN 52110) Cca 0,8 kg/l
  Hustota po stlačení (DIN ISO 787/11) Cca 0,8 kg/l
  Zloženie Cca 99 % hmotn. kremeňa

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use indoors and outdoors
  • Výroba hustých náterov z kremičitého piesku viazaných na KSE
  • Zalievacia hmota
  • Tmeliaca hmota

  Vlastnosti

  • Spracovanie
   • Receptúry a pokyny na spracovanie nájdete v technickém návode modulového systému KSS

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 12 months
   • Skladujte v neotvorených vreciach v chlade a suchu, minimálne 12 mesiacov

  • Spotreba
   • V závislosti od zadania

  • Všeobecné upozornenia
   • Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne.

    Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy.

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.