• KSE 500 STE

  Č. výrobku 071301

  KSE 500 STE

  Spojivo v modulovom systéme KSE Elastifikovaný spevňovač kameňa na báze esteru kyseliny kremičitej (KSE) s vysokou mierou usadzovania gélu s čisto minerálnou suspenziou

  Informácie o výrobku

  Hustota (20 °C) 1,02 g/cm³
  Farba Zakalený, prípadne mierne žltkastý
  Zápach Typický
  Katalytický systém Neutrálny
  Obsah aktívnej látky Cca 75 % hmotnostne

  Po aplikácii

  Reakcia podmienená vedľajším produktom Etanol (uniká)

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use indoors and outdoors
  • Zalievacia hmota
  • Tmeliaca hmota
  • Lazúry a husté nátery

  Vlastnosti

  • Obsahuje pružné segmenty pre flexibilní kremičitý gél
  • Výhodný pomer pevnosti v tlaku a v ťahu vďaka dlhým, nesmršťujúcim sa mostíkom v kremičitom gélu
  • Miera vylučovania gélu cca 50%
  • Nehydrofóbny
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Podklad musí byť čistý, bez prachu a suchý

   • Prípravné práce

    Poškodenie podkladu, ako napr. praskliny, popraskané škáry, chybné napojenia, vzlínajúca a hygroskopická vlhkosť musia byť vopred odstránené.

    Čistenie sa musí vykonávať šetrne, napr. striekaním studenou alebo teplou vodou alebo čistením parou; v prípade odolných nečistôt použite techniku jemného tryskania alebo čistiace prostriedky Remmers (napr. Clean SL (0671), Clean FP (0666), Clean AC (0672), Combi WR (0675)).

    Aby sme sa vyhli stratám, môže byť pred čistením vykonané predbežné spevnenie pomocou KSE 100 alebo iného vhodného spevňovača.

    Nasákovosť podkladu musí byť znížená začerstva penetráciou (napr. V KSE, KSE 100, KSE 300).

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 10 °C max. 20 °C
   • KSS 500 STE pred použitím dôkladne premiešajte a pretrepte

    Pokyny pre spracovanie a receptúry pre prýslušné hmoty nájdete v technickom návode modulového systému KSS.

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Stavebné časti a látky, ktoré sa nemajú dostať do kontaktu s výrobkom, primerane ochrániť.

    Čerstvo ošetrené plochy chráňte pred nárazovým dažďom, vetrom, slnečným žiarením a pred kondenzáciou vody.

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • Striekačka, špachtľa, stierka, štetec

   • Pracovné nástroje musia byť suché a čisté.

    Po práci a pred delšiou prestávkou nástroje očistiť riedidlom V 101.

    Zbytky po umytí odstráňte v súlade s platnými predpismi.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 24 months
   • Skladujte v uzatvorených originálnych obaloch, v chlade a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 24 mesiacov.

    Otvorené balenia čo najrýchlejšie spracujte.

    Nádobu po každom odlití znovu vzduchotěsně uzatvoriť, lebo KSE reaguje so vzdušnou vlhkosťou.

  • Spotreba
   • Depending on the application / m²
   • Určuje sa individuálne podľa použitia.
    (pozri Technickú príručku Modulový systém KSE).

  • Všeobecné upozornenia
   • Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne.

    Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy.

    Za prítomnosti škodlivých solí preveďte analýzu zasolenia.

    Vysoké koncentrácie solí môžu viesť k ťažkým škodám na materiáli, ktorým nemôže byť zabránené použitím impregnačného prostriedku.

    Zvyšky predchádzajúcich čistení (napr. zmáčadlá, vosky) môžu negatívne ovplyvňovať účinok prostriedku a musia preto byť úplne odstránené.

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.