• Funcosil SL

  Č. výrobku 060805

  Funcosil SL

  Bezfarebná hydrofóbna impregnácia na báze silanu/siloxanu na vápenec

  LANG_VARIANTE
  0608 | Funcosil SL
  Balenie

  Informácie o výrobku

  Výzor Bezfarebný, tekutý
  Hustota (20 °C) Cca 0,79
  Bod vzplanutia Cca 40
  Čas vypršania platnosti s v DIN 2 kelímku 44
  Prietokový pohárik (20° C, DIN 4) 10
  Aktívna látka Silán/Siloxán
  Obsah aktívnej látky, % hmotnostne Cca 7
  Nosný materiál Alifatické uhľovodíky

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use outdoors
  • Ochrana fasád pred nárazovým dažďom
  • Znižuje sklon k znečisteniu a sklon k zelenaniu
  • Minerálné stavebné materiály najmä pre vápenaté prírodné kamene

  Vlastnosti

  • Solvent-based
  • Zlepšuje mrazuvzdornosť / posypovej soli
  • Odpudzuje vodu
  • Otvorený difúzii vodných pár
  • Dobre preniká do hĺbky
  • Odolný proti UV-žiareniu
  • Odolný proti alkáliám
  • Vynikajúci dlhodobý účinok
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Podklad musí byť čistý, bez prachu a suchý

    Zvyšky predchádzajúcich čistení (napr. zmáčadlá, vosky) môžu negatívne ovplyvňovať účinok prostriedku a musia preto byť úplne odstránené.

   • Prípravné práce

    Poškodenie podkladu, ako napr. praskliny, popraskané škáry, chybné napojenia, vzlínajúca a hygroskopická vlhkosť musia byť vopred odstránené.

    Čistenie sa musí vykonávať šetrne, napr. striekaním studenou alebo teplou vodou alebo čistením parou; v prípade odolných nečistôt použite techniku jemného tryskania alebo čistiace prostriedky Remmers (napr. Clean SL (0671), Clean FP (0666), Clean AC (0672), Combi WR (0675)).

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 10 °C max. 25 °C
   • By brush / Low pressure spraying
   • Podmienky pri spracovaní

    Teplota materiálu, okolia a podkladu: min. +10 °C až do max. +25 °C

   • Impregnačný prostriedok nanášajte beztlakovým polievaním dosýta (zabráňte rozprašovaniu), aby po povrchu stavebného materiálu stekal 30 - 50 cm dlhý film kvapaliny..

    Každý úsek polievajte vo vodorovných serpentínach odspodu nahor.

    Postup niekoľkokrát (min. dvakrát) opakujte, kým podklad saje.

    Povrchy, ktoré neumožňujú aplikáciu postrekom, by sa mali vždy ošetrovať dobre namočeným štetcom.

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Stavebné časti a látky, ktoré sa nemajú dostať do kontaktu s výrobkom, primerane ochrániť.

    Čerstvo ošetrené plochy chráňte pred nárazovým dažďom, vetrom, slnečným žiarením a pred kondenzáciou vody.

    Susediace plochy, ktoré nemajú byť prostriedkom napustené, možno očistiť do 1 hod. po aplikácii riedidlom V 101.

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • By brush / Low pressure spraying
   • Nízkotlakové dopravné a striekacie zariadenia odolné riedidlám, čerpadlá kvapalín, štetec, štetka

   • Pracovné nástroje musia byť suché a čisté.

    Po práci a pred delšiou prestávkou nástroje očistiť riedidlom V 101.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 24 months
   • Skladujte v uzatvorených originálnych obaloch, v chlade a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 24 mesiacov.

    Otvorené balenia čo najrýchlejšie spracujte.

  • Spotreba
   • Total application/absorption rate 300 ml - 1500 ml Total / m²
   • Prírodný kameň (jemne pórovitý): 0,2-0,5 l/m²
    Prírodný kameň (hrubo pórovitý): 0,4-1,5 l/m²

   • Potreba impregnačného činidla sa musí zistiť na dostatočne veľkej skúšobnej ploche (1-2 m2)

  • Všeobecné upozornenia
   • Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne.

    Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy.

    Nutné zaistiť nepriepustnosť vody za hydrofobiznou zónou

    Podmienkou optimálnej funkcie je správna spotreba; tá je závislá vždy na porozite a vlhkosti podkladu.

    Skúška účinnosti:
    Nasiakavosť minerálnych stavebných materiálov môže byť testovaná pomocou pomocou Funcosil trubice podľa prof. Karstena ( Funcosil kufrík pre testovanie fasád, č. výrobku 4954).

    Vykonajte test účinnosti najskôr 6 týždňov po aplikácii.

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.