• Funcosil FC pro

    Č. výrobku 070313

    Funcosil FC pro

    Impregnačný krém na báze silanu pre hydrofobizáciu prispôsobenú konkrétnemu podkladu

    Informácie o výrobku

    Výzor Mliečny, biely, krémový
    Hustota (20 °C) Cca 0,82 - 0,90 v závislosti od zloženia
    Bod vzplanutia > 61
    Aktívna látka Silan/siloxan
    Obsah aktívnej látky, % hmotnostne Po predbežnom preskúmaní pre konkrétny objekt
    Nosný materiál Dearomatizované uhľovodíky / voda

    Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

    Oblasť použitia

    • For use outdoors
    • Adaptívna ochrana fasád pred nárazovým dažďom
    • Znižuje sklon k znečisteniu a sklon k zelenaniu
    • Porézne, minerálné stavebné materiály ako tehly,klinkry, vápennopieskové tehly a omietky
    • Doplnkové opatrenie pre energetickú sanáciu, najmä pre kapilárne aktívnu izoláciu vnútorných stien
    • Zníženie kapilárnej absorpcie vody prispôsobená objektu pre zajistenie vysokého potenciálu vysušenia (su nepostrádateľné priebežné skúšky)

    Vlastnosti

    • Zníženie kapilárnej nasiakavosti
    • Otvorený difúzii vodných pár
    • Výborne preniká do hĺbky
    • Odolný proti UV-žiareniu
    • Odolný proti alkáliám
    • Vynikajúci dlhodobý účinok
    • Jednoduchá,presná aplikácia bez strát
    • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
      • Požiadavky na podklad

        Podklad musí byť čistý, bez prachu a suchý

      • Prípravné práce

        Poškodenie podkladu, ako napr. praskliny, popraskané škáry, chybné napojenia, vzlínajúca a hygroskopická vlhkosť musia byť vopred odstránené.

        Čistenie sa musí vykonávať šetrne, napr. striekaním studenou alebo teplou vodou alebo čistením parou; v prípade odolných nečistôt použite techniku jemného tryskania alebo čistiace prostriedky Remmers (napr. Clean SL (0671), Clean FP (0666), Clean AC (0672), Combi WR (0675)).

    • Spracovanie
      • Application temperature: min. 10 °C max. 25 °C
      • By brush / By roller / Airless/airmix spraying
      • Impregnačný prostriedok nanášajte vhodným náterom do rkíža, alebo aplikujte striekacím zariadením airless

    • Upozornenia pri spracovaní
      • Stavebné časti a látky, ktoré sa nemajú dostať do kontaktu s výrobkom, primerane ochrániť.

        Čerstvo ošetrené plochy chráňte pred nárazovým dažďom, vetrom, slnečným žiarením a pred kondenzáciou vody.

        Susediace plochy, ktoré nemajú byť prostriedkom napustené, možno očistiť do 1 hod. po aplikácii riedidlom V 101.

    • Pracovné náradie/ Čistenie
      • By brush / By roller / Airless/airmix spraying
      • Plyšový valček s dlhým vlasom, štetec.
        Airless trysky: 40° uhol postreku, otvor 0,021 palca, max. tlak postreku 60 barov

      • Pracovné nástroje musia byť suché a čisté.

        Po práci a pred dlhšou prestávkou nástroje vyšistite vodou

    • Skladovanie/ Trvanlivosť
      • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
      • Shelf-life 12 months
      • V uzatvorených originálnych obaloch v chlade, suchu a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 12 mesiacov.

        Otvorené balenia čo najrýchlejšie spracujte.

    • Spotreba
      • Total application/absorption rate 150 ml - 200 ml Total / m²
      • V závislosti od pórovitosti, na jednu vrstvu: cca 0,15 - 0,20 l/m²

      • Potreba impregnačného činidla sa musí zistiť na dostatočne veľkej skúšobnej ploche (1-2 m2)

    • Všeobecné upozornenia
      • Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne.

        Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy.

        Nutné zaistiť nepriepustnosť vody za hydrofobiznou zónou

        Za prítomnosti škodlivých solí preveďte analýzu zasolenia.

        Vysoké koncentrácie solí môžu viesť k ťažkým škodám na materiáli, ktorým nemôže byť zabránené použitím impregnačného prostriedku.

        Podmienkou optimálnej funkcie je správna spotreba; tá je závislá vždy na porozite a vlhkosti podkladu.

        Skúška účinnosti:
        Nasiakavosť minerálnych stavebných materiálov môže byť testovaná pomocou pomocou Funcosil trubice podľa prof. Karstena ( Funcosil kufrík pre testovanie fasád, č. výrobku 4954).

        Vykonajte test účinnosti najskôr 6 týždňov po aplikácii.

        Podklady s veľmi nízkou nasiakavosťov a silno štruktúrovanými povrchy ba mali byť ošetrené tekutou impregnáciou

        Na karbonátových prírodných kameňoch sa vyžaduje skúška účinnosti.

        Vždy vytvorte testovacie plochy!

    • Upozornenie k likvidácii
      • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.