• RM GM M20

  Č. výrobku 064305

  RM GM M20

  Minerálna malta na doplnenie kameňa pre výplň hlbokých poškodení

  Odolnosť
  M20
  LANG_VARIANTE
  0643 | RM GM M20 | sivá (prirodzená farba) grau (Eigenfarbe)
  Balenie

  Informácie o výrobku

  Pevnosť v ťahu v ohybe (28 d) Cca 5 N/mm²
  Pevnosť v tlaku ( 28 d) > 20 N/mm²
  Modul pružnosti (DIN 1048) Cca 18 kN/mm²
  Veľkosť zrna 2 mm
  Zámesová voda 3,25 - 4,15 l/25 kg

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use indoors and outdoors
  • Konštrukcia jadra pod malty na sanáciu u hlbokého poškodenia

  Vlastnosti

  • Nízky obsah voľných zásad
  • Dobrá priľnavosť
  • Nízke vlastné pnutie
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Podklad musí byť čistý, pevný a bezprašný.

   • Prípravné práce

    Nevyhnutné očistenie povrchu, ako aj tryskanie studenou a horúcou vodou, čistenie parou, by malo byť prevedené čo najšetrnejšie. Silné znečistenie by malo byť odstránené jemným otryskaním systémom Rotec, alebo čistiacimi produktami Remmers (napr. Clean FP, Clean AC basic, Clean WR)

    V prípade umelecko-historicky cenných, ozdobných stavebných prvkov a sôch starostlivo odstráňte krusty nečistôt a povrch opakovane intenzívne spevnite príslušným spevňovačom kameňa Remmers KSE.

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 5 °C max. 30 °C
   • Mortar cover / Filling knife / Trowel application
   • Na vopred namočený podklad sa aplikuje kontaktná vrstva zmesi ( suchá malta/voda) v hrúbke vrstvy asi 2 mm

    Naneste maltu v hrúbke vrstvy 1,5 až 3 cm - čerstvé do čerstvého - na kontaktnú vrstvu

    Po dostatočném vytvrdnutí (keď zrno odprýskává) zdrsnite povrch

    Čakacia doba pred nanesením následnej vrstvy min. 24 h.

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Nikdy nerieďte tuhnúcu maltu vodou ani nemiešať s čerstvou maltou.

    Čerstvé povrchy chrániť pred vyschnutím, mrazom a dažďom min. 4 dni.

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • Mortar cover / Filling knife / Trowel application
   • Miešacie zariadenie, murárska lyžica, hladidlo

    Náradie čistiť v čerstvom stave vodou.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Protect form moisture
   • Shelf-life 12 months
   • Uschovávajte v suchu, v zatvorených obaloch po dobu približne 12 mesiacov

  • Spotreba
   • 1.8 kg / l void
   • Cca 1,8 kg/l dutiny

   • Presnú spotrebu je potrebné zistiť na dostatočne veľkej skúšobnej ploche.

  • Všeobecné upozornenia
   • Môže obsahovať stopy pyritu ( sulfidu železitého)

    Nízky obsah chrómanov podľa smernice 2003/53/ES.

    Údaje o produkte boli stanovené v laboratórnych podmienkach pri 20°C a 65% relatívnej vlhkosti.

    Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne.

    Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy.

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.