• Historic Kalkspachtel

  Č. výrobku 656210

  CL Fill Q3 Historic

  Vysokokvalitná stierka na báze disperzného hydrátu bieleho vápna, pripravená na použitie

  Odtieň: Biely (weiß) | 6562
  Balenie

  Informácie o výrobku

  Spojivo Disperzný hydrát bieleho vápna
  Hodnota pH > 11
  Hrúbka vrstvy Max. 5 mm
  Čas sušenia Suchý na dotyk: 4-6 hodín
  Pretierateľný: 24 hodín
  Viskozita 15000 mPa∙s

  V zreagovanom stave

  Odtieň Biely
  Priepustnosť vodnej pary
  (DIN 52615)
  sd < 0,03 m

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use indoors
  • Vnútorné priestory na hlinených, vápenných, vápenocementových a iných minerálnych omietkach, ako aj na prírodnom kameni, betóne a iných nasiakavých minerálnych podkladoch
  • Práca v oblasti ochrany historických pamiatok a "ekologického staviteľstva".

  Vlastnosti

  • Water-based
  • Kapilárne aktívny (nasiakavý)
  • Otvorený pre difúziu sd < 0,03 m
  • Vhodný pre alergikov
  • Prirodzene aseptický
  • Zrnitosť cca 0,5 mm
  • Minimálne pnutie
  • Vysoká prídržnosť
  • Dá sa vytiahnuť do stratena
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Musí byť nosný, suchý, čistý, bez prachu a trhlín (okrem mikrotrhlín).

    Bez škodlivých solí.

    Savý

   • Prípravné práce

    Podklad vopred navlhčite.

    Pred začatím práce materiál homogenizujte pomocou vhodného miešacieho nástroja.

     

    Riedenie

    Materiál sa môže riediť až 10 % vodou.

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 8 °C max. 25 °C
   • Mortar cover / Filling knife
   • Výrobok naniesť vhodným náradím ako kontaktnú vrstvu.

    Vyžadujú sa aspoň 2 vrstvy náteru.

    Druhý náter prevádzať po 12 hod.

    Naťahujte do hladka vhodným náradím.

    Dokončenie je možné po zatuhnutí povrchu.

    Po vytvrdnutí je možné zbrúsenie.

    Ak je to potrebné, natreté povrchy opakovane navlhčite v priebehu 2-3 dní, aby ste znížili kriedovanie (zrýchlenie karbonizácie).

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Na dostatočne veľkej skúšobnej ploche otestujte absorpčné vlastnosti podkladu.

    Plochy natietať od hrany k hrane a mokrý do mokrého.

    Na súvislých plochách používajte iba materiál rovnakej výrobnej šarže.

    Výsledný odtieň po vyzrání a vytvrdnutí závisí od nasiakavosti podkladu, okolitých podmienkach, spracovaniu a následnom ošetrení.

    Znovu pretreté plochy môžu mať iný odtieň

    Stavebné časti a látky, ktoré sa nemajú dostať do kontaktu s výrobkom, primerane ochrániť.

    Aby sa predišlo kriedovaniu natrených plôch, je nutné plochy viacnásobne vlhčiť

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • Mortar cover / Filling knife
   • Miešadlo, murárska lyžica, zubová stierka, hladidlo, špongia, plstená doska

   • Pracovné nástroje a prípadné nečistoty je potrebné vyčistiť okamžite v čerstvom stave vodou.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 12 months
   • V uzatvorených originálnych obaloch v chlade, suchu a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 12 mesiacov.

  • Spotreba
   • Approx. 1.0 kg / m² per layer applied
   • Cca 1,0 kg/m²/mm hrúbky vrstvy náteru, maximálna hrúbka vrstvy 5 mm

  • Všeobecné upozornenia
   • Vždy vytvorte testovacie plochy!

    Údaje o produkte boli stanovené v laboratórnych podmienkach pri 20°C a 65% relatívnej vlhkosti.

    Nízke teploty, nedostatočná výmena vzduchu a vysoká vlhkosť vzduchu schnutie výrazne predlžujú.

    Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne.

    Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy.

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.