• Clean Galena

  Č. výrobku 066125

  Clean Galena max

  Čistič pre ekologické čistenie povrchov z historického prirodného kameňa.

  Informácie o výrobku

  Hustota (20 °C) 1,18 g/ml
  Hodnota pH Cca 10,0

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use on floors/walls/ceilings indoors and outdoors
  • For professional users only
  • Nastavenie účinnosti a vlastností schnutia Clean Galena neutral
  • Minerálne podklady, obzvlášť vápenec.
  • Zníženie obsahu ťažkých kovov, obzvlášť olova
  • Zmenšenie krúst
  • Odstraňovanie škvŕn vyvolaných železitými a meďnatými zlúčeninami
  • Pre profesionálne použitie

  Vlastnosti

  • Water-based
  • Maximálny obsah aktívnych čistiacich prísad
  • Čistenie šetrné k podkladu.
  • Bez emisií.
  • Vysychaním sa vytvorí tuhá šupka, ktorá z povrchu odstráni nečistoty.
  • Viaže plošné znečistenie
  • Viaže ťažké kovy do komplexov.
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Nosné a bezprašné.

    Podklad musí byť zbavený biologických kontaminantov, ako sú mech, riasy a plesne.

   • Prípravné práce

    Podklad dôkldne vyčistiť vhodným nástrojom

    Na určenie účinnosti čistenia sa vytvorí skúšobná plocha.

    Stavebné časti a látky, ktoré sa nemajú dostať do kontaktu s výrobkom, primerane ochrániť.

    Podklad dôkladne predvlhčiť.

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Pri strojovom spracovaní kontaktujte Remmers Technické poradenstvo.

    Doba schnutia závisí od podkladu, hrúbky vrstvy a klimatických podmienok.

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • Brush / Filling knife / Smoothing trowel / Airless spraying gun
   • Štetec, špachtľa, hladidlo, Airless striekacie zariadenie, peristaltické čerpadlo

    Pracovné náradie ihneď umyte vodou a čistiacim prostriedkom.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 12 months
   • V uzatvorených originálnych obaloch v chlade, suchu a chránené pred mrazom, trvanlivosť min. 12 mesiacov.

  • Spotreba
   • Cca 2 - 3 kg/m² s rovným povrchom
    Typická hrúbka mokrého filmu 2,5 mm

   • Určite presnú potrebu na dostatočne veľkej skúšobnej ploche.

    Pri zmiešaní s produktom Clean Galena neutral sa zníži spotreba podľa pomeru miešania.

  • Všeobecné upozornenia
   • Vždy vytvorte dostatočne veľkú skúšobnú oblasť!

    Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne.

    Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy.

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

    V prípade kontaminácie materiál po použití zlikvidujte v súlade s platnými predpismi.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.