• WP Flex 1K

  Č. výrobku 044515

  WP Flex 1K

  Pružná tesniaca malta 1K

  LANG_VARIANTE
  0445 | sivá
  Balenie

  Informácie o výrobku

  Pokládka obkladov (20 °C) Po 12 h
  Veľkosť zrna 0,5 mm
  Priľnavosť v kombinácii s keramickými obkladmi a dlažbam ≥ 0,5 N/mm² s Extraflexom
  Hrúbka vrstvy Na jedno nanesenie max. 2 mm suchej vrstvy zodpovedá cca 2,3 mm mokrej vrstvy
  Náter - vrstvy Minimálne 2
  Interval po aplikácii > 4 hodiny pri 20 ° C
  Zámesová voda Cca 3,8 l/15 kg
  Zaťaženie vodou Po 3 dňoch

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use on floors/walls indoors and outdoors
  • Hydroizolácia novostavieb.
  • Dodatočná vonkajšia hydroizolácia už existujúcich stavieb
  • Horizontálna izolácia na murivo i pod neho (stavebné konštrukcie)
  • Izolácia soklov a stykovej hrany obvodového muriva so základovou doskou
  • Kombinovaná hydroizolácia (AiV)
  • Tesnenie nádoby do výšky naplnenia max. 3 m

  Vlastnosti

  • Veľmi nízke emisie (GEV-EMICODE EC 1Plus)
  • Flexibilný
  • Vysoká priľnavosť k podkladu.
  • Možno ho natierať, stierkovať.
  • Vodotesný podľa DIN EN 14891
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Nosné, čisté a bezprašné.

    Neminerálne a neporézne podklady je potrebné zdrsniť.

   • Prípravné práce

    Odstrániť ostré hrany a zvyšky malty.

    Rohy a hrany je nutné zraziť alebo skosiť.

    Kúty vyplniť do oblúku. (tesniaci klín)

    Nerovnosti > 5 mm vyplniť vhodnou maltou.

    V prípade potreby vykonať ochranu proti vlhkosti zo strany podkladu.

    Pri prestupoch zdrsnite novodurové kanalizačné rúry brúsnym papierom, očistite kovové rúry a v prípade potreby obrúste povrch.

    W1-E: Prestupy potrubia možno napojiť oblúkovým fabiónom do plochy.

    Nasiakavé minerálne podklady penetrovať s výrobkom Kiesol MB.

    Okamžite odstráňte prebytočný materiál

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 5 °C max. 30 °C
   • By brush / mortar cover / trowel application
   • Zvislá plošná izolácia

    Na podklad naniesť v súlade s pravidlami dve vrstvy stierky

    Vodorovná plošná izolácia

    Na podklad naniesť v súlade s pravidlami dve vrstvy stierky

    Druhá vrstva by sa mala aplikovať na prvú vrstvu vtedy ak už nedôjde k poškodeniu prvej vrstvy ďalším krokom.

    Po vytvrdnutí izolácie sa pred aplikáciou poteru položí polyetylénová fólia ve dvoch vrstvách jako ochranná a klzná vrstva.

    Na okraje je potreba stierku aplikovať až k hornej hrane podlahy, resp. k vodorovnej izolácii v murive.

    Detaily napojenia / pracovné škáry

    Premostenie rohových a spojovacích škár pomocou páskového systému Tape VF.

    Naneste výrobok, použite pásku Tape VF po celej ploche a bez bublín a záhybov ju zapracujte.

     

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Pri spracovávaní tekutých izolačných materiálov môže priame slnečné žiarenie či vystavenie pôsobeniu vetra viesť k tvorbe povlaku na povrchu a k tvorbe vzduchových puzdier (pľuzgierov)

    Miešanie v ruke, rovnako ako miešanie čiastkového množstva, nie je dovolené

    Aplikovať izolačné vrstvy na stranu konštrukcie so stykom s vodou (strana pozitívneho tlaku vody).

    V prípade vlhkého podkladu je pred aplikáciou nutné uzatvorenie vlhkosti (pevnou izolačnou stierkou).

    Po nanesení chrániť izoláciu proti dažďu, priamemu slnečnému žiareniu, mrazu a kondenzácii.

    Chráňte suchú izoláciu pred mechanickým poškodením.

    Izolácia nie je vhodná pod bodové zaťaženie bez dodatočnej výstužnej vrstvy pre rozloženie záťaže.

     

    Montáž keramických obkladových prvkov

    Pokládka obkladových prvkov je možná akonáhle je izolácia pochôdzna.

     

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • By brush / mortar cover / trowel application
   • Miešadlo, štetka,štetec, hladidlo, metla na stierkovanie, stierka

   • Náradie čistiť v čerstvom stave vodou.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Protect form moisture
   • Shelf-life 12 months
   • Pokiaľ je skladovaný v neotvorenom originálnom obale na chladnom a suchom mieste a chránený pred mrazom, je doba použiteľnosti 1 rok.

  • Spotreba
   • 1.3 kg / mm thick layer / m²
   • Cca 1,3 kg/m²/mm

   • Presnú spotrebu je potrebné zistiť na dostatočne veľkej skúšobnej ploche.

  • Príklady použitia
   • Hrúbky vrstiev a spotreba pre vnútorné a vonkajšie použitie

    Vodotesnosť podľa tried DIN 18533

    Hrúbka suchej vrstvy (mm)Hrúbka  vrstvy za mokra (mm)Nanášané množstvo (kg/m²)  
    Výdatnosť 15 kg (PE-Sack) (m²)
    Utesnenie v murive a pod murivom≥ 3,0
    ca. 5,2
    ca. 3,9
    ca. 3,8
    Odstrekujúca voda/utesnenie soklu≥ 3,0
    ca. 5,2
    ca. 3,9
    ca. 3,8
    Zemná vlhkosť, nezadržaná presakujúca voda≥ 3,0
    ca. 5,2
    ca. 3,9
    ca. 3,8
    Zadržaná presakujúca voda a tlaková voda≥ 3,0
    ca. 5,2
    ca. 3,9
    ca. 3,8
    Vysoké pôsobenie tlakovej vody (hĺbka ponoru >3 m)≥ 3,0
    ca. 5,2
    ca. 3,9
    ca. 3,8
    Izolácia v kombinácii s obkladmi a dlažbami (AIV-F) nach DIN 18534
    ≥ 3,0
    ca. 5,2
    ca. 3,9
    ca. 3,8


  • Všeobecné upozornenia
   • Zámesová voda musí mať kvalitu pitnej vody.

    Môže obsahovať stopy pyritu ( sulfidu železitého)

    Nízky obsah chrómanov podľa smernice 2003/53/ES.

    Údaje o produkte boli stanovené v laboratórnych podmienkach pri 20°C a 65% relatívnej vlhkosti.

    Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne.

    Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy.

    Vždy vytvorte testovacie plochy!

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.