• SP Top rapid

  Č. výrobku 040420

  SP Top rapid

  Sanačná omietka pre murivo kontaminované vlhkosťou a soľou podľa WTA

  Varianta
  0404 | starobiela (prirodzená farba) altweiß (Eigenfarbe)
  Balenie

  Informácie o výrobku

  Externé predpisy GG-Cert + WTA
  Veľkosť zrna 1,25 mm
  Zrnitosť podľa DIN EN 13139
  Kapilárna nasiakavosť w24 ≥ 0,3 kg/m²
  Hrúbka vrstvy Jednovrstvová do 30 mm
  Dvojvrstvová do 40 mm
  Sypná hmotnosť Cca 0,9 kg/dm³
  Zámesová voda Cca 6,2-6,4 l / 20 kg
  Faktor difúzneho odporu µ ≤ 15
  Hrúbka prieniku vody Po 24 h < 5 mm
  Trieda pevnosti v tlaku CS II (1,5 - 5,0 N/mm²)

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use indoors and outdoors
  • Rýchla sanácia vlhkého a zasoleného muriva (vnútorné omietky v pivniciach starých budov)
  • Fasády, historické budovy a pamiatky.
  • Pri vysokom zasolení v kombinácii s SP Levell (č. 0401)
  • Ako podkladová alebo vrchná omietka jednovrstvovo

  Vlastnosti

  • Rýchlotuhnúci
  • Vysoká odolnosť proti síranom a nízky účinný obsah alkalických látok (SR/NA)
  • Vysoká odolnosť voči soli
  • Otvorený difúzii vodných pár
  • Hydrofóbna
  • Armovaný vláknami
  • Podporujúci vysychanie
  • Hrúbka nanášania jednej vrstvy do 30 mm
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Podklad musí byť čistý, pevný a bezprašný.

   • Prípravné práce

    Staré a poškodené omietky odstrániť minimálne 80 cm nad oblasť poškodenia.

    Postihnuté škáry vyškrabať do hĺbky min. 2 cm.

    Nasiakavé podklady vopred navlhčite vlhkou handričkou.

    Podklad: savý s nízkou súdržnosťou

    SP Prep rapid aplikujte sieťovite ako adhézny mostík (pokrytie plochy 50-70 %) v hrúbke vrstvy max. 5 mm.

    Alternatívne: Naneste SP Top rapid ako kontaktnú vrstvu.

    Podklad: slabo nasiakavý

    Aplikujte prípravok SP Prep alebo SP Prep rapid plne krycí (100 %) v hrúbke vrstvy max. 5 mm.

    Alternatívne: Naneste SP Top rapid ako kontaktnú vrstvu.

    Substrát: Rýchlo tuhnúca minerálna izolačná stierka.

    Naniesť SP Prep rapid celoplošne ako adhézny mostík do čerstvej poslednej vrstvy

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 5 °C max. 30 °C
   • Mortar cover / Filling knife / Trowel application
   • Drying time: can be worked over after 30 minutes
   • Jednovrstvové

    Naneste produkt vhodným nástrojom.

    Dvojvrstvové

    Prvú vrstvu zdrsnite hrebeňom na omietku.

    Po dostatočnom vyschnutí naneste druhú vrstvu.

    Prípadne naneste celkovú hrúbku v dvoch vrstvách, metódou čerstvé do čerstvého, s výztužnou tkaninou (Tex 6,5/100).

     

    Povrch stiahnite škrabákom na brizolit.

    Dokončenie je možné po zatuhnutí povrchu.

    Príprava povrchu pre následné vrstvy škrabákom na brizolit po dostatočnom vyschnutí.

    Hydrofóbne podklady pred ďalšou opravou omietky predvlhčite vodou so zmáčadlom.

     

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Nikdy nerieďte tuhnúcu maltu vodou ani nemiešať s čerstvou maltou.

    Na kritických podkladoch (veľmi nerovné alebo popraskané, zmiešané murivo) odporúčame zabudovanie armovacej tkaniny v hornej tretine vrstvy sanačnej omietky.

    V rohoch stavebných otvorov sa zabuduje dodatočné diagonálne armovanie.

    Čerstvé povrchy chrániť pred vyschnutím, mrazom a dažďom min. 4 dni.

    Vlasové trhliny a zmršťovacie trhliny nie sú vadou, pretože neovplyvňujú vlastnosti.

    Pre zaistenie úspešného výsledku sanácie dodržte podmienky vysýchania podľa smernice WTA 2-9-20/D.

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • Mortar cover / Filling knife / Trowel application
   • Miešací nástroj, stierka, hladidlo, sťahovacia doska, hliníková škrabka, čistiaci hrebeň

   • Náradie čistiť v čerstvom stave vodou.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Protect form moisture
   • Shelf-life 12 months
   • Uschovávajte v suchu, v zatvorených obaloch po dobu približne 12 mesiacov

  • Spotreba
   • Approx. 8.5 kg / cm thick layer / m²
   • Cca 8,5 kg/m²/cm hrúbky vrstvy, pri hrúbke omietky 2 cm cca 17 kg/m²

   • Presnú spotrebu je potrebné zistiť na dostatočne veľkej skúšobnej ploche.

  • Všeobecné upozornenia
   • Môže obsahovať stopy pyritu ( sulfidu železitého)

    Nepoužívať na podklady s obsahom sádry!

    Zámesová voda musí mať kvalitu pitnej vody.

    Nízky obsah chrómanov podľa smernice 2003/53/ES.

    Vždy vytvorte testovacie plochy!

    Údaje o produkte boli stanovené v laboratórnych podmienkach pri 20°C a 65% relatívnej vlhkosti.

    Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne.

    Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy.

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.