Č. výrobku 11420630

  SAN LVL

  Podkladová omietka pre vlhké a zasolené murivo podľa WTA 2-9-04 na vnútorné a vonkajšie použitie Suchá maltová zmes. Zodpovedá štandardnej malte pre vnútorné a vonkajšie omietky R podľa STN EN 998-1.

  Informácie o výrobku

  Pevnosť v tlaku ( 28 d) CS II ≥ 3 N/mm²
  Veľkosť zrna 0-2 mm
  Sypná hmotnosť < 1,4 kg/dm³
  Zámesová voda Cca 7,5 l/30 kg
  Kapilárna absorpcia vody w24 > 1,0 kg/m²
  Priepustnosť vodnej pary μ < 15
  Hrúbka prieniku vody h > 5 mm
  Objemová hmostnosť Cca 1,3 – 1,5 kg/dm³

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use on walls/ceilings indoors and outdoors
  • Do interiéru a exteriéru
  • Existujúce budovy, pivnice a fasády
  • Vyrovnávanie podkladov
  • Sanácia, renovácie a obnova vlhkého zasoleného muriva a fasád
  • Pre ručné a strojové spracovanie

  Vlastnosti

  • Otvorený difúzii vodných pár
  • Vysoká odolnosť voči soli
  • Vhodný pre strojové spracovanie
  • Hrúbka jednej vrstvy 10 až 40 mm
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Podklad musí byť suchý, čistý, bez prachu, solí a vodoodpudivý.

   • Prípravné práce

    Povrch by mal byť potiahnutý celoplošne omietkou SAN PREP (11420062).

    Staré a poškodené omietky odstrániť minimálne 80 cm nad oblasť poškodenia.

    Postihnuté škáry vyškrabať do hĺbky min. 2 cm.

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 5 °C max. 25 °C
   • Hrúbka jednej vrstvy náteru je 10 - 40 mm

    Povrch stiahnite pomocou škrabky na brizolit.

    Jednovrstvové

    Hrúbka jednej vrstvy 10 až 40 mm

    Po nanesení ďalšej vrstvy po stuhnutí vodorovne zdrsnite hrebeňom na omietku.

    Použite vhodné náradie alebo omietačku.

    Dvojvrstvové

    Prvú vrstvu zdrsnite hrebeňom na omietku.

    Po dostatočnom vyschnutí naneste druhú vrstvu.

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Pred ďalšou aplikáciou náterov nechajte technologickú prestávku podľa všeobecnej zásady 1 mm = 1 deň schnutia.

    Na kritických podkladoch (veľmi nerovné alebo popraskané, zmiešané murivo) odporúčame zabudovanie armovacej tkaniny v hornej tretine vrstvy sanačnej omietky.

    Vlasové trhliny a zmršťovacie trhliny nie sú vadou, pretože neovplyvňujú vlastnosti.

    V rohoch stavebných otvorov sa zabuduje dodatočné diagonálne armovanie.

    Nikdy nerieďte tuhnúcu maltu vodou ani nemiešať s čerstvou maltou.

    Povrchy z čerstvej malty je nutné chrániť min. 8 dní pred príliš rýchlym vysychaním, mrazom a dažďom.

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • Náradie čistiť v čerstvom stave vodou.

    Vhodná strojová technika.

    Miešadlo, murárska lyžica, hladidlo, drevené hladidlo, plastové hladidlo, hubkové hladidlo

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Store frost-free and cool / protect for moisture / close containers
   • Shelf-life 6 months
   • V neotvorených originálnych baleniach skladujte v chlade, suchu a chráňte pred mrazom s minimálnou trvanlivosťou 6 mesiacov.

  • Spotreba
   • Cca 1,2 kg/m²/1 mm hrúbky vrstvy
    Cca 12 kg/m²/1 cm hrúbky vrstvy

   • Presnú spotrebu je potrebné zistiť na dostatočne veľkej skúšobnej ploche.

  • Všeobecné upozornenia
   • Zámesová voda musí mať kvalitu pitnej vody, alebo odpovedať EN 1008.

    Musia sa zohľadniť platné predpisy a právne požiadavky a odchýlky od nich sa musia dohodnúť osobitne.

    Nepoužívať na podklady s obsahom sádry!

    Vždy vytvorte testovacie plochy!

    Údaje o produkte boli stanovené v laboratórnych podmienkach pri 20°C a 65% relatívnej vlhkosti.

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.