• WP Sulfatex rapid

  Č. výrobku 042925

  WP Sulfatex rapid

  Rýchlo tuhnúca náterová a stierkovateľná izolačná malta s vysokou odolnosťou voči síranom

  LANG_VARIANTE
  0429 | sivý (grau)
  Balenie

  Informácie o výrobku

  Pevnosť v ťahu v ohybe (28 d) Cca 5 N/mm²
  Pevnosť v tlaku ( 28 d) Cca 20 N/mm²
  Ukončenie tuhnutia Cca 60 minút
  Zámesová voda 3,5 - 5,5 l/25 kg
  Kapilárna absorpcia vody w24 < 0,1 kg/(m2h0,5)
  Difúzia vodných pár µ < 200

  Uvedené hodnoty predstavujú typické vlastnosti výrobku a neznamenajú záväznú špecifikáciu výrobku.

  Oblasť použitia

  • For use indoors and outdoors
  • Dodatočná hydroizolácia pivníc
  • Dodatočná hydroizolácia soklov
  • Ochrana proti prenikaniu vlhkosti pre hydroizolácie stavieb po úrovňou terénu
  • Izolácia nádrží proti zvnútra pôsobiacemu tlaku vody
  • Vodotesná rýchla oprava zistených chýb
  • Škárovacia a plošná stierka
  • Tvorba tesniacich klinov
  • Podklady zaťažené soľami

  Vlastnosti

  • Hrúbka jednej vrstvy do 50 mm
  • Vysoká odolnosť proti síranom a nízky účinný obsah alkalických látok (SR/NA)
  • Rýchlotuhnúce
  • Nepriepustný proti tlakovej vode
  • Konzistenciu materiálu na natieranie a stierkovanie možno upraviť pridaním vody.
  • Garantované dodanie len pri objednávke do 15:45 hod / Pre špeciálne farebné odtiene platia špeciálne doby dodania v závislosti od konkrétneho času vyhotovenia produktu a od času prijatia objednávky do 12:00. V prípade želaného dátumu dodania sa prosím obráťte na náš servisný tím.
   • Požiadavky na podklad

    Podklad musí byť čistý, pevný a bezprašný.

   • Prípravné práce

    Odstrániť starú omietku minimálne 80 cm nad viditeľnou úroveň vlhkosti.

    V mieste prechodu podlahy a stien vysekať mazaninu v šírke asi 20 cm.

    Rohy a hrany je nutné zraziť alebo skosiť.

    Kúty vyplniť do oblúku. (tesniaci klín)

     

    Penetrácia exteriér:

    Minerálne podklady napenetrovať Remmers Kiesol / Kiesol MB.

     

    Penetrácia interiér:

    Minerálne podklady napenetrovať Remmers Kiesol (1:1 vodou)

     

  • Spracovanie
   • Application temperature: min. 5 °C max. 30 °C
   • Mortar cover / Filling knife / Trowel application / Jointing iron
   • Adhézny mostík

    Výrobok aplikujte natieraním ako spojovací mostík.

    Vyrovnanie povrchu

    Výrobok naneste stierkovacím spôsobom do čerstvého spojovacieho mostíka.

    Nasledujúca vrstva sa aplikuje hneď, ako už nie je možné poškodiť predchádzajúcu vrstvu.

    Stierková izolácia

    Materiál aplikovať ihneď po zmiešaní.

    Utesnenie povrchu

    Na pripravený podklad naneste najmenej dve vrstvy výrobku v súlade s predpismi.

    Nasledujúca vrstva sa aplikuje hneď, ako už nie je možné poškodiť predchádzajúcu vrstvu.

    Horizontálna izolácia v stenách a pod nimi

    Na pripravený podklad naneste najmenej dve vrstvy výrobku v súlade s predpismi.

    Nasledujúca vrstva sa aplikuje hneď, ako už nie je možné poškodiť predchádzajúcu vrstvu.

    Ochrana proti zavlhčeniu zozadu

    Aplikovať jednu vrstvu materiálu na pripravený podklad.

    V prípade potreby naneste ďalšiu vrstvu.

    Izolačná stierka

    Výrobok nanášajte v najmenej dvoch vrstvách stierkovaním.

    Nasledujúca vrstva sa aplikuje hneď, ako už nie je možné poškodiť predchádzajúcu vrstvu.

     

  • Upozornenia pri spracovaní
   • Nikdy nerieďte tuhnúcu maltu vodou ani nemiešať s čerstvou maltou.

    Je potrebné vyhnúť sa dlhším časovým odstupom pri nanášaní ďalších vrstiev.

    Čerstvé povrchy chrániť pred vyschnutím, mrazom a dažďom min. 4 dni.

    Pri opravách vopred odstráňte zdroje vlhkosti.

    Keďže zaťaženie vodou sa môže meniť, odporúčame trojvrstvovú aplikáciu.

  • Pracovné náradie/ Čistenie
   • Mortar cover / Filling knife / Trowel application / Jointing iron
   • Miešadlo, mäkká stierka, stropná štetka, stierka, hladidlo alebo škárovacia lišta

    Náradie čistiť v čerstvom stave vodou.

  • Skladovanie/ Trvanlivosť
   • Protect form moisture
   • Shelf-life 9 months
   • V uzavretých originálnych obaloch v suchu min. 9 mesiacov

  • Spotreba
   • 1.6 kg / mm thick layer / m²
   • Cca 1,6 kg/m²/mm hrúbky vrstvy ako náter
    Cca 1,7 kg/m²/mm hrúbky vrstvy ako stierka
    Cca 1,7 kg/m ako tesniaca drážka

   • Presnú spotrebu je potrebné zistiť na dostatočne veľkej skúšobnej ploche.

  • Príklady použitia
   • Hrúbka vrstvy a spotreba pre aplikáciu v interiéri a exteriéri

    Skupina záťaže

    Minimálna hrúbka vrstvy (mm)

    Množstvo čerstvej maltyl (kg/m²)

    Spotreba prášku (kg/m²)

    Výdatnosť 25 kg (papierové vrece) (m²)

    Utesnenie v stenách a pod stenami
    ≥ 2,0
    ca. 4,0
    ca. 3,2
    ca. 7,5

    Striekajúca voda/ Izolácia sokla

    ≥ 2,0
    ca. 4,0
    ca. 3,2
    ca. 7,5
    Pôdna vlhkosť a netlaková voda≥ 2,0
    ca. 4,0
    ca. 3,2
    ca. 7,5
    Hromadiaca sa priesaková a tlaková voda≥ 3,0
    ca. 6,0
    ca. 4,8
    ca. 5,2
    Vodné nádrže s hĺbkou až do 10 m

    ≥ 3,0

    ca. 6,0
    ca. 4,8
    ca. 5,2


    Zaťaženie vodou a hrúbka vrstvy

    Typ vodnej záťažeMinimálna hrúbka vrstvy v mm
    Spotreba (kg/m²) Čerstvá malta
    Spotreba (kg/m²) Prášok
    Pôdna vlhkosť, nehromadiaca sa priesaková voda (2 pracovné kroky)

               2

           4
         3,2
    Hromadiaca sa priesaková voda a tlaková voda (3 pracovné kroky)
              3
           6
          4,8


  • Všeobecné upozornenia
   • Zámesová voda musí mať kvalitu pitnej vody.

    Môže obsahovať stopy pyritu ( sulfidu železitého)

    Nízky obsah chrómanov podľa smernice 2003/53/ES.

    Údaje o produkte boli stanovené v laboratórnych podmienkach pri 20°C a 65% relatívnej vlhkosti.

    Odchýlky od platných predpisov sa musia dohodnúť osobitne.
    Je potrebné zohľadniť "Usmernenie pre plánovanie a realizáciu hydroizolácie stavebných prvkov minerálnymi tesniacimi suspenziami", Deutsche Bauchemie, 1. vydanie, máj 2002.

    Pri návrhu a realizácii je potrebné dodržiavať platné predpisy.

    Vždy vytvorte testovacie plochy!

  • Upozornenie k likvidácii
   • Väčšie zbytky produktov zneškodňujte v súlade s platnými nariadeniami v originálnych obaloch. Iba vyprázdnené obaly bez zbytkov odovzdávajte k recyklácii. Neodstraňujte spoločne s komunálnym odpadom. Nevylievajte do kanalizácie. Nevylievajte do výlevky.

  • Bezpečnosť / smernice
   • Bližšie informácie o bezpečnosti pri doprave, skladovaní, manipulácii a tiež o likvidácii a ekológii nájdete v aktuálnej Karte bezpečnostných údajov.